Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ROBERT GŁOWSKI"

Określenie objętości fali powodziowej w Widawie w przekroju wodowskazowym Krzyżanowice w lipcu 1997 r.


  Autorzy przeprowadzili ocenę przepustowości kanału zrzutowego Odra-Widawa oraz Strachocińskiego mostu kolejowego na tym kanale; opracowali hydrogram przepływów w przekroju wodowskazowym Krzyżanowice w lipcu 1997 r. i obliczyli objętość fali powodziowej w tym przekroju. Określenie tych objętości było możliwe dzięki przeprowadzonej analizie hydraulicznej z uwzględnieniem przepustowości Strachocińskiego mostu kolejowego na tym kanale zrzutowym, pomiarów hydrometrycznych w przekroju wodowskazowym Krzyżanowice wykonanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz pomiarów uzupełniających wykonanych w 1997 r. przez pracowników Instytutu Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W lipcu 1997 r. wystąpiła w dorzeczu Odry katastrofalna powódź, o maksymalnym przepływie rzędu 3640 m3/s w przekroju Brzeg Most. Przepływ ten znacznie przewyższał przepustowość Wrocławskiego Węzła Wodnego, dostosowaną do powodzi z 1903 r. o przepływie maksymalnym wynoszącym ok. 2400 m3/s, por. Czaban i in. [1], Dubicki, Słota i Zieliński [2], Parzonka i in. [3]. Podczas powodzi 1997 r. został uruchomiony tzw. przewał z Odry do Widawy, zwymiarowany na przepływ maksymalny 150 m3/s. Przepływy w kanale Odra-Widawa były jednak w 1997 r. znacznie wyższe. Spowodowało to m.in. zniszczenie jazu wlotowego do tego kanału oraz wałów ograniczających kanał. Część wody przelała się przez wały i zalała osiedla Kowale i Swojec (lewy wał kanału) oraz Strachocin i Wojnów (prawy wał kanału). Obserwacje na wodowskazie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krzyżanowicach zostały przerwane na kilka dni. Autorzy przeprowadzili ocenę hydrauliczną pracy kanału Odra-Widawa i Strachocińskiego mostu kolejowego na tym kanale, uzupełnili hydrogram stanów w przekroju Krzyżanowice oraz opracowali hydrogram przepływów w tym przekroju wodowskazowym. Uwzględnili również wyniki pomiarów hydrometrycznych Instytutu Meteorologii i Gospo[...]

Ocena stanu koryta właściwego Odry na odcinku meandrów granicznych w aspekcie zabezpieczenia erodowanych brzegów


  Na odcinku siedmiu meandrów granicznych, między miejscowościami Chałupki- -Bohumin (km 21,5-meander I) a Olza (km 27,0-meander VII), autorzy zaobserwowali intensywne deformacje koryta Odry. Z wieloletnich badań wynika, że jest to spowodowane głównie zmianami w obu odnogach meandra I. W dwóch newralgicznych miejscach tego meandra może nastąpić awulsja, przerzut wód powodziowych do dawnego koryta Odry z 1741 r., a w konsekwencji odcięcie pozostałych sześciu meandrów od przepływu wody i zamulenie. Aby temu zapobiec proponuje się ubezpieczenie brzegu meandra I tamą podłużną wykonaną z narzutu kamiennego i faszyny, zakotwioną głęboko w dnie koryta rzeki. Dodatkowo należy wzmocnić aluwialną terasę w obrębie szczytu tego meandra za pomocą budowli siatkowo-kamiennych. ■ Lokalizacja i opis meandrów granicznych Odry Obszar meandrów znajduje się na granicznym polsko-czeskim odcinku Odry od km 20,020 (most kolejowy Chałupki-Bohumin) do km 27,7 (ujście Olzy, prawostronnego dopływu Odry). Zgodnie z podziałem administracyjnym graniczne meandry znajdują się na obszarze gminy Krzyżanowice (powiat Racibórz, województwo śląskie) oraz gminy Bohumin (Czechy) (rys. 1). Meandry graniczne wchodzą w skład większego obszaru, nazywanego po czesku Ostravska Panev, o długości ok. 24 km [20]. Korytarz ekologiczny Odry dochodzi do Bramy Morawskiej. Szerokość doliny Odry w aglomeracji ostrawskiej wynosi ok. 2 km. Na północ od Ostrawy rozszerza się ona w kierunku wschodnim i łączy z doliną Olzy. Z wyjątkiem granicznego odcinka polsko- czeskiego koryto rzeki jest silnie wyprostowane i uregulowane, z kilkoma jazami. Olza natomiast została uregulowana w 1930 r. aż do ujścia do Odry. Na odcinku granicznym polsko- -czeskim od meandra nr I do ujścia Olzy nie ma po obu stronach Odry żadnych wałów przeciwpowodziowych. Płynie ona tu swym naturalnym, meandrującym korytem, które ma charakter unikatowy w tej części Europy. W XX wieku nastąpił[...]

 Strona 1