Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"BOGDAN PAWŁOWSKI"

Problemy z właściwym doborem stali trudnordzewiejących a Normy Europejskie


  W artykule przedstawiono podstawowe informacje o stalach trudnordzewiejących. Omówiono definicję stali trudnordzewiejących oraz ich składy chemiczne zamnieszczone w aktualnych Normach Europejskich. Zwrócono również uwagę, że spotykane czasami problemy z właściwym doborem stali trudnordzewiejących mogą wynikać z niewłaściwej interpretacji zarówno starych jak i nowych norm. Przedstawiono i omówiono wyniki badań zawartości miedzi i chromu w stalach, dla których normy określają tylko maksymal- ną, dopuszczalną zawartość tych pierwiastków. The paper presents basic information about weathering steels. Definition of weathering steels and their chemical composition, according to European Standards, were also discussed. It was noted that sometimes encountered problems with the proper selection of weathering steels may result from misinterpretation of both old and new standards. The chemical analysis of copper and chromium content in steels, for which standards specify only the maximum allowable content of these elements, has been given and discussed. Słowa kluczowe: stale trudnordzewiejące, stale konstrukcyjne, korozja atmosferyczna Key words: weathering steels, structural steels, atmospheric corrosion.Wprowadzenie. Stale trudnordzewiejące (ang. weathering steels, niem. Wetterungsbestandige Stähle) są stalami, których odporność na korozję atmosferyczną została zwiększona dzięki dodatkom miedzi, fosforu, krzemu i chromu (w sumie do około 2%) [1,2]. Normy Europejskie (w tym norma PN-EN 10025-5:2004) definiują stal trudnordzewiejącą jako stal, do której dodano określoną liczbę pierwiastków stopowych, takich jak P, Cu, Cr, Ni, Mo aby zwięk- szyć odporność na korozję atmosferyczną, wskutek czego pod wpływem warunków pogodowych na podstawowym materiale tworzy się ochronna war- stwa tlenków. Należy zwrócić uwagę na fakt, że norma wyma- ga określonej zwartości poszczególnych dodatków stopowych - ich zawartość w związku z tym musi być ściśle określo[...]

Wpływ wtrąceń niemetalicznych na pracę łamania stali 35B2+Cr w stanie wyżarzonym

Czytaj za darmo! »

Próba udarności sposobem Charpy’ego, pomimo swojej ponadstuletniej historii [1], jest nadal powszechnie stosowana do oceny zachowania materiału w warunkach obciążeń dynamicznych. Miarą udarności materiału jest energia zużyta na złamanie próbki (praca łamania) wyrażona w dżulach. Chociaż niemożliwe jest bezpośrednie wykorzystanie tej wielkości (praca łamania) w obliczeniach konstrukcyjnych, to prostota wykonania i mała czasochłonność próby Charpy’ego może z powodzeniem posłużyć do oceny wpływu mikrostruktury materiału (w tym udziału wtrąceń niemetalicznych) na odporność na pękanie. Dodatkowe badania powierzchni przełomu za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej mogą również wyjaśnić mechanizm wpływu wtrąceń niemetalicznych na odporność na pękanie, nie tylko popr[...]

Wpływ wtrąceń niemetalicznych na pracę łamania stali 35B2+Cr w stanie ulepszonym cieplnie

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wtrąceń niemetalicznych na pracę łamania próbek udarnościowych ze stali 35B2+Cr. Stal 35B2+Cr została zaprojektowana jako materiał do produkcji śrub. Badania wykonano na stali w stanie ulepszonym cieplnie. Stal pochodziła od trzech dostawców i charakteryzowała się różną zawartością wtrąceń niemetalicznych. W każdym przypadku zawartość wtrąceń niemetalicznych była zgodna z wymaganiami określonymi w odpowiednich normach. Rolę wtrąceń niemetalicznych rozpatrywano zarówno zbiorczo, jak i w podziale na tlenki, siarczki, azotki oraz wtrącenia egzogeniczne. Wykazano, że pomimo poziomu zawartości wtrąceń niemetalicznych zgodnego z wymaganiami odpowiednich norm, wpływają one bezpośrednio lub pośrednio na pracę łamania próbek ze stali 35B2+Cr. Wielk[...]

Temperatury przemian fazowych w stalach

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono uwagi krytyczne w odniesieniu do niektórych, zamieszczonych w PN-EN 10052:1999 definicji temperatur przemian fazowych w stalach. Uzasadniono potrzebę wprowadzenia dodatkowych określeń temperatur przemian związanych z przemianą eutektoidalną. This paper presents critical comments concerning some definition of phase transformation temperatures of steel included in PN-EN 10052:1999 standard. The need of additional phase transformation temperatures definitions to characterize eutectoid transformation is also discussed. Słowa kluczowe: temperatury krytyczne, przemiany fazowe, przemiana eutektoidalna, terminologia Key words: critical points, phase transformations, eutectoid transformation, terminology.Wprowadzenie. Zgodnie z ustawą o normalizacji z dnia 12 wrześn[...]

Analiza zmian mikrostruktury odkuwki ze stopu Ti-6Al-4V wywołanych lokalnym nagrzaniem do temperatury występowania fazy β

Czytaj za darmo! »

Morfologię składników fazowych mikrostruktury dwufazowego stopu Ti-6Al-4V determinują warunki przeróbki plastycznej na gorąco - temperatura, prędkość i wielkość odkształcenia oraz szybkość chłodzenia. Dwufazowe stopy α + β cechują się dużą zależnością morfologii składników fazowych mikrostruktury od szybkości chłodzenia po przeróbce plastycznej zarówno od temperatury występowania fazy β, jak i temperatury zakresu dwufazowego α + β. Podczas odkształcenia plastycznego w temperaturze występowania fazy β wyróżnia się dwa podstawowe stadia - kształtowanie morfologii ziaren pierwotnej fazy β oraz składników fazowych mikrostruktury wewnątrz ziaren fazy β [1]. W ziarnach fazy β podczas odkształcania plastycznego na gorąco zachodzą procesy rekrystalizacji powodujące rozdrobnienie ziaren. Mikrostruktura wewnątrz ziaren fazy β kształtuje się podczas chłodzenia i zależy od kinetyki przemian fazowych. W procesie kształtowania się mikrostruktury dwufazowych stopów tytanu podczas przeróbki plastycznej wyróżnia się dwa etapy zmiany morfologii mikrostruktury [1÷6]: -- spowodowane odkształcaniem, -- zachodzące w czasie chłodzenia po odkształcaniu. Zmiany morfologii mikrostruktury półwyrobów po przeróbce plastycznej w zakresie dwufazowym α + β lub rozpoczynającej się w zakresie jednofazowym β i kończącej się w zakresie dwufazowym α + β są efektem przemiany fazowej β → α + β. W procesie odkształcania plastycznego następuje obniżanie temperatury stopu od temperatury z zakresu jednofazowego β do zakresu α + β. W temperaturze początku przemiany fazowej β → α + &#[...]

 Strona 1