Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Stanisław Księżarek"

SPOIWA TWARDE NA BAZIE ZŁOTA

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki prac badawczo‐doświadczalnych obejmujących proces technologiczny wytwarzania taśm i drutów ze spoiw twardych na bazie złota, takich jak: AuNi18, AuCu65 i AuCu20Ag20. Celem badań było opracowanie założeń procesowych wytwarzania spoiw w postaci taśm i drutów z tych stopów. Szczególną uwagę zwrócono na procesy: topienia, wyciskania, walcowania oraz ciągnienia. Towarzyszyły im badania makro‐ i mikrostruktury stopów, identyfikacji faz, własności fizyko‐mechanicznych, a także badano lutowalności stopu specjalnego Ni80Mo5Fe spoiwem AuCu65. Ustalono, że proces wytwarzania badanych spoiw jest możliwy do praktycznego wykorzystania w warunkach techniczno‐technologicznych zaplecza doświadczalno‐produkcyjnego Instytutu Metali Nieżelaznych po przeprowadzeniu określonej jego modernizacji. Słowa kluczowe: spoiwa twarde ,stopy złota, lutowanie, złącza lutowane, stopy specjalne GOLD-BASED BRAZING ALLOYS Results from the research work and tests related to the technology for the production of strips and wires from the goldbased brazing alloys such as AuNi18, AuCu65 and AuCu20Ag20 have been presented. The aim of this work was to develop process principles for the production of brazes from these alloys, in a form of strips and wires. Particular attention was drawn to the processes of melting, extrusion, rolling and drawing. Moreover, macrostructure and microstructure of the alloys were examined, their physical and mechanical properties were determined, and tests were made to check weldability of the special Ni80Mo5Fe alloy with the AuCu65 braze. It has been concluded that it is possible to undertake production of the studied brazes using technological installations and equipment owned by the Institute of Non‐Ferrous Metals, after suitable modernization of this equipment. Keywords: brazing alloys, gold alloys, brazing, brazed joint, special alloys Wstęp Spoiwa twarde na osnowie złota stosowane są głównie[...]

BADANIA ŚCIERALNOŚCI KONSOLIDOWANYCH PROSZKÓW SREBRA STOSOWANYCH NA STYKI ELEKTRYCZNE


  Styki elektryczne małej mocy są wytwarzane z proszków, które są konsolidowane, spiekane, a następnie kształtowane w procesach przeróbki plastycznej do żądanego kształtu (np. główki o płaskim lub obłym profilu). Materiały na styki elektryczne powinny charakteryzować się dobrą przewodnością cieplną i elektryczną oraz dużą odpornością na ścieranie, iskrzenie, spiekanie i zgrzewanie podczas pracy. Podstawowymi materiałami używanymi w przekaźnikach o obciążalności styków od 5 A do 30 A są: srebro z niklem (AgNi), srebro z tlenkiem kadmu (AgCdO2) oraz srebro z tlenkiem cyny (AgSnO2). Zawartość niklu (10 %) w stopie AgNi ma na celu zwiększenie wytrzymałości mechanicznej styku, co stwarza możliwość jego wykorzystania przy większych mocach elektrycznych. Przedmiotem badań był spiek AgNi konsolidowany metodą Cyklicznego Wyciskania Ściskającego (CWS) w zakresie odkształceń ϕ = 0,84÷6,72 (2÷16 cykli CWS), a następnie spiekany w temperaturze 650 °C przez 3 h, w atmosferze azotu i wodoru. W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury wytworzonego materiału stykowego, przeprowadzone z wykorzystaniem mikroskopu optycznego (MO), skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) oraz elektronowego mikroskopu transmisyjnego (TEM). Dokonano oceny mikrotwardości próbek, z wykorzystaniem urządzenia PMT3 przy obciążeniu 100 G, a także odporności na zużycie ścierne, stosując w tym celu tester tribologiczny CALOWEAR firmy CSEM. Słowa kluczowe: duże odkształcenia, proszki srebra, mikrostruktura, ścieralność INVESTIGATION OF GRINDABILITY OF SILVER POWDERS USING FOR ELECTRICAL CONTACTS The electrical contacts of small power are produced from powders, which are consolidated, sintered and formed in plastic working processes to the required shapes (for example, heads with the flat or rounded profiles). Material for electrical contacts should characterized good conductivity and electricity and good resistivity against abrasion, sparking and sintering Prof. dr hab[...]

Badania parametrów procesowych wytwarzania warstwowych spoiw twardych

Czytaj za darmo! »

Celem badań było określenie możliwości wytwarzania taśm spoiw warstwowych z wsadu łączonego metodą wybuchową. W badaniach ustalono parametry w zakresie przeróbki plastycznej łączonego wybuchowo wsadu warstwowego w procesie walcowania na gorąco i na zimno. Przeprowadzone badania i analiza metalograficzna uzyskanego materiału potwierdziły pełną spójność warstw i ich równomierny rozkład na przekro[...]

POSTĘP W ZAKRESIE LUTOWNICZYCH MATERIAŁÓW WARSTWOWYCH Z UDZIAŁEM SREBRA DO ZASTOSOWAŃ W NARZĘDZIACH SKRAWAJĄCYCH

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegl.d prac obrazuj.cych post.p technologiczny w zakresie lutowniczych materia.ow warstwowych z udzia.em srebra do zastosowa. w narz.dziach skrawaj.cych pracuj.cych w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Omowiono prace dotycz.ce otrzymywania trimetali metodami; platerowania na zimno i gor.co, sp.aszczania drutu bimetalowego, ..czenia wybuchowego a tak.e metod. kombinowan. ..cz.c. platerowanie w podwy.szonej temperaturze z walcowaniem na gor.co i na zimno. S.owa kluczowe: spoiwa warstwowe na bazie Ag, metody otrzymywania, w.a.ciwo.ci PROGRESS IN LAYERED BRAZING MATERIALS WITH SILVER CONTENT FOR USE IN CUTTING TOOLS A review of works illustrating the technological advances in the field of layered brazing materials with silver content for use in cutting tools working in harsh conditions was presented. Works on the production methods of multilayer materials were discussed; hot and cold plating, the bimetallic wire flattening, explosive metal cladding and combined method joining plating at increased temperature, hot and cold rolling. Key words: Ag based layered brazing materials, manufacturing, properties Wst.p Od kilkunastu lat ZPM INMET Gliwice jest producentem lutowi twardych na bazie miedzi i srebra. Wyroby te produkowane s. w oparciu o technologie opracowane wspolnie z pracownikami naukowymi Instytutu Metali Nie.elaznych [1€4]. Produkowane lutowia twarde z ro.nych stopow posiadaj. posta.: ta.m, drutow, pr.tow, kr..kow lutowniczych, proszkow. S. to materia.y lite i warstwowe. Znalaz.y one zastosowanie w ro.nych dziedzinach techniki do ..czenia; metali, metal]ceramika (lutowia aktywne), metal]spiekany materia. proszkowy (narz.dzia skrawaj.ce). Odbiorc. tych materia.ow s. g.ownie kraje europejskie i USA. W niniejszym artykule przedstawiono post.p technolo] Doc. dr in.. Ludwik Ciura, dr in.. Wies.aw Kazana, dr in.. Stanis.aw Ksi..arek . Instytut Metali Nie.elaznych, Gliwice, mgr in.. Marci[...]

Aspekty technologiczne wytwarzania drutów bimetalowych Ni/Fe stosowanych na elektrody spawalnicze


  W pracy przedstawiono aspekty technologiczne wytwarzania drutów bimetalowych Ni/Fe na bazie technologii platerowania mechanicznego na zimno, obejmującej przygotowanie wstępnego zestawu bimetalowego w procesie ciągłego spawania uformowanej na rdzeniu niklowym szczelinowej rurki ze stali niskowęglowej, a następnie poddawaniu go operacji ciągnienia i obróbki cieplnej. Efektem tego procesu są druty płaszczowe Ni/Fe o udziale wagowym niklu w bimetalu wynoszącym ok. 58 %. Omówiono badania własności fizyko-mechanicznych drutów na wybranych etapach procesu technologicznego. The paper presents the technological aspects of manufacturing bimetallic Ni/Fe wire based on cold mechanical plating technology, including the preparation of a preliminary set of bimetal in the process of continuous welding of low carbon steel formed slit tube on nickel core and then subjecting it to the operations of drawing and heat treatment. As the result of this process are steel clad nickel wires, 58 % nickel by weight. Results of testing the wires physical and mechanical properties at selected stages of the process have been discussed. Słowa kluczowe: drut bimetalowy Ni/Fe, ciągnienie, spawanie Key words: Ni/Fe bimetallic wire, drawing, welding Wstęp. Bimetalowe druty płaszczowe stanowią kompozyt dwóch różnych metali, połączonych metalurgicznie w procesie platerowania na zimno lub gorąco z wykorzystaniem operacji walcowania lub ciągnienia na zimno [...]

Aspekty technologiczne przeróbki plastycznej kompozytowego mate- riału stykowego Ag-Re(5, 8 i 10) % wag


  W artykule przeprowadzono analizę procesu wytwarzania kompozytowego materiału stykowego w procesie konsolidacji odkształce- niowej i plastycznej. Przeróbkę plastyczną spieczonych wyprasek prowadzono z wykorzystaniem laboratoryjnej prasy hydraulicznej pracującej w systemie KOBO oraz w procesie ciągnienia i spęczania drutów do postaci nitów litych i bimetalowych. Uzyskane w tym procesie wyroby - styki elektryczne, poddawane były badaniom mikrostruktury. Production process of the composite contact material based on deformation consolidation and plastic consolidation has been analyzed. Plastic working of sintered compacts was conducted using laboratory hydraulic press operating under the KOBO system and by means of drawing and upsetting wires into the form of solid and bimetallic rivets. Microstructure of electric contacts obtained from this processes was examined. Słowa kluczowe: kompozyt, konsolidacja plastyczna, wyciskanie KOBO, spęczanie, styki elektryczne Keys words: composite material, plastic consolidation, KOBO extrusion process, upsetting, electric contacts S. 634 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 8 Wytworzone w ten sposób wypraski były spiekane w oporowym piecu próżniowym przy temperaturze 850 ºC w czasie 2 godz., przy zachowaniu ciśnienia w komorze pieca na poziomie 10-7 bar i studzone z zachowaniem próżni do temperatury 50 ºC. Uzy- skany w ten sposób półwyrób przedstawiony został na rys. 1. Dalszym etapem jego przeróbki była konsoli- dacja plastyczna w procesie wyciskania na prasie hydraulicznej pracującej w systemie KOBO, której widok oraz zasada działania przedstawione zostały na rys. 2. Proces wyciskania pozwolił na uzyskanie pra- sówki o średnicy 4,00 mm, przy współczynniku wydłużenia λ=18. W dalszym etapie konsolidacji plastycznej prasówkę poddawano ciągnieniu do średnicy 2,95 mm. Prze[...]

Wybrane aspekty technologiczne wytwarzania lutowniczych materiałów warstwowych z udziałem srebra


  Przedstawiono przegląd prac obejmujących wybrane aspekty technologiczne wytwarzania lutowniczych materiałów warstwowych z udziałem srebra do zastosowań w narzędziach skrawających pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych. Omówiono prace dotyczące otrzymywania trimetali metodami: platerowania na zimno i gorąco, spłaszczania drutu bimetalowego, łączenia wybuchowego, a także metodą kombinowaną łączącą platerowanie w podwyższonej temperaturze z walcowaniem na gorąco i na zimno. A review of works illustrating the technological aspects in the field of layered brazing materials with silver content for use in cutting tools working in harsh conditions was presented. Works on the production methods of multilayer materials were discussed; hot and cold plating, the bimetallic wire flattening, explosive metal cladding and combined method joining plating at increased temperature, hot with cold rolling. Słowa kluczowe: warstwowe spoiwo srebrowe, łączenie wybuchowe, walcowanie Key words: multilayer silver-based filler metal, explosive metal cladding, rolling 2012 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 116 Na jakość plateru mają wpływ nie tylko jakość obróbki powierzchni taśm, wartość stosowanego gniotu ale także rodzaj i własności materiałów łączonych. Materiał platerowany na zimno poddaje się wyżarzeniu i walcowaniu na gotowo z zastosowaniem międzyoperacyjnej i końcowej obróbki cieplnej. Metoda platerowania na gorąco. Metoda ta polega na nagrzaniu do określonej temperatury materiału wsadowego po uprzednio przeprowadzonej obróbce powierzchniowej łączonych materiałów, a następnie walcowaniu na gorąco z zastosowaniem dużego zmniejszenia grubości łączonych elementów. Istnieje kilka odmian tej metody. Stosowana do niedawna w Walcowni Metali Łabędy technologia produkcji materiałów trimetalowych do celów specjalnych [6], której schemat pokazano na rys. 3, polegała na przygotowaniu pakietu składającego się z trzech warstw o stosunku grubości 1/8/1 z [...]

Przeróbka plastyczna prętów tytanowych na druty w procesie wyciskania, kucia rotacyjnego oraz ciągnienia DOI:10.15199/24.2015.1.15


  Przeprowadzono próby badawczo doświadczalne, których celem było opracowanie założeń procesowych wytwarzania drutów tytanowych bazując na technologii: wyciskania na prasie hydraulicznej pracującej w systemie KOBO, kucia rotacyjnego oraz ciągnienia. Jako półfabrykat wykorzystano pręty czystego tytanu w gatunku Grade 2. Na bazie wyników uzyskanych w próbach oceny właściwości wytrzymałościowych w temperaturach 20÷600°C zaprojektowana została technologia wyciskania z wykorzystaniem prasy hydraulicznej. Uzyskana prasówka poddawana była w pierwszej kolejności operacji ciągnienia, połączonej z obróbką cieplną, a następnie stosowano efektywniejszy sposób przeróbki plastycznej, polegający na kuciu rotacyjnym prętów uzyskanych podczas wyciskania. Przerabiana w procesie ciągnienia i kucia rotacyjnego prasówka drutowa poddawana była badaniom właściwości mechanicznych oraz mikrostruktury. Experimental research was carried out aiming to develop a titanium wire manufacturing process based on extrusion on hydraulic press working in the KOBO system, rotary swaging and drawing. As an input material Grade 2 titanium rods were used. On the basis of the results obtained to assess the strength properties at temperatures 20÷600°C extrusion technology has been designed with the use of hydraulic press. Extruded material was subjected to drawing operation combined with heat treatment, and then effective metalworking processing of rotary swaging of extruded rods was applied. Rotary swaged and drawn wires were subject of mechanical properties and microstructure tests. Słowa kluczowe: przeróbka plastyczna tytanu, wyciskanie, kucie rotacyjne, ciągnienie Key words: plastic metalworking of titanium, extrusion, rotary swaging, drawing. Wstęp. Topieniem i przeróbką plastyczną tytanu IMN był zainteresowany już w latach siedemdziesią- tych ubiegłego stulecia. Brakowało jednak odpowied- nich urządzeń, szczególnie do topienia i przeróbki plastycznej. Metal ten wymaga stosowania[...]

Wpływ mikrostruktury stopu AgCu35Ti2 na jego plastyczność

Czytaj za darmo! »

Jednym z problemów związanych z wytwarzaniem spoiw z grupy AgCuTi jest ich ograniczona podatność do przeróbki plastycznej. W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i właściwości mechanicznych stopu AgCu35Ti2 po odlewaniu w różnych warunkach. Stwierdzono, że iglasta struktura wydzieleń fazy Cu4Ti obecna w materiale po odlewaniu ogranicza podatność do odkształcania zarówno na zimno, jak [...]

Zastosowanie wyciskania metodą KOBO do produkcji spoiw agCuti

Czytaj za darmo! »

Celem badań było sprawdzenie możliwości zastosowania procesu wyciskania metodą KOBO drutów spoiw AgCuTi i określenie wpływu tego procesu na poprawę podatności prasówki do przeróbki plastycznej na zimno. Próby wyciskania drutu ze stopu AgCu35Ti2 wykazały rozdrobnienie mikrostruktury występujące wskutek intensywnego odkształcania, w szczególności iglastych cząstek fazy Cu4Ti. Efektem zastosowania tej metody wyciskania jest uzyskanie drutu o bardzo dobrej podatności do przeróbki plastycznej, lepszej od uzyskiwanej dla prasówki wytwarzanej metodą tradycyjną. S. 626 HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 8 The aim of this work was to check possibility of application of wire extrusion method KOBO in reference to AgCuTi brazing alloys and to investigate an effect of this process on cold workabili[...]

 Strona 1  Następna strona »