Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JERZY POGORZAŁEK"

Charakterystyka technologii eksperymentalnego wytapiania stali w próżniowym piecu indukcyjnym typu VSG 100S i jej odlewania we wlewki do półprzemysłowej symulacji procesów przeróbki plastycznej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono opisy eksperymentalnych technologii wytapiania i odlewania wybranych gatunków stali w indukcyjnym piecu próżniowym VSg 100S o pojemności tygla do 100 kg, będącym pierwszym modułem budowanej w Instytucie metalurgii żelaza w gliwicach linii do półprzemysłowej symulacji wytwarzania półwyrobów i wyrobów ze stali i stopów metali (LpS). podano charakterystyki techniczne i tec[...]

Określenie możliwości ponownego użycia żużli z pozapiecowej obróbki ciekłej stali Charakterystyka zużytych rafinacyjnych żużli kadziowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w celu określenia możliwości ponownego wykorzystania stalowniczych żużli rafinacyjnych stosowanych w procesach kadziowych. Na podstawie przeprowadzonych badań składu chemicznego i fazowego żużli oraz temperatury topnienia określono sposób ich ponownego wykorzystania w procesie stalowniczym. Wyprodukowaniu 1 Mg ciekłej stali w stalowni w zależności od procesu technologicznego, rodzaju stali i stosowanych surowców (bez uwzględnienia żużla wielkopiecowego i żużla z procesu odsiarczania surówki) towarzyszy powstanie od 100 do 180 kg żużla, przy czym 90 % stanowi żużel piecowy a pozostałe 10 % to żużel z obróbki pozapiecowej. Zagospodarowanie części żużla stalowniczego na miejscu w stalowni pozwala na zmniejszenie ilości zużywanego Ca[...]

Recykling żużli z procesów pozapiecowej obróbki ciekłej stali


  Przedstawiono przebieg i wyniki prac badawczych mających na celu opracowanie technologii recyklingu żużla w procesie stalowniczym. W ramach pracy określono charakterystyki żużli stalowniczych. Wytypowano żużle nadające się do zawracania do procesów stalowni- czych wraz z określeniem niezbędnych modyfikacji ich składu chemicznego i postaci fizycznej. Na podstawie badań w skali laboratoryjnej i przemysłowej opracowano między innymi: sposób stabilizacji żużli w celu wyeliminowania ich rozpadu na pył i technologie aglomeracji na drodze grudkowania i brykietowania oraz określono ilości recyrkulowanych żużli w procesie piecowym (EAF) i w procesach obróbki pozapiecowej (LF, VAD). W wyniku przeprowadzonych prac badawczych ustalono, że żużle z procesów pozapiecowej obróbki ciekłej stali (LD i VAD) nadają się w wielu przypadkach do ponownego wykorzystania w technologiach stalowniczych. Mogą one zastąpić część wapna hutniczego, przyczyniając się do ograniczenia eksploatacji złóż kamienia wapiennego i ograniczenia emisji CO2 związanej z jego przerobem na wapno palone. Recykling żużli stalowniczych może dać wymierne korzyści ekonomiczne. The course and results of the research work aimed at developing the recycling method of steelmaking slags are presented.The characteristics of steelmaking slags were determined. Slags suitable for recycling in steelmaking processes were selected. The processes necessary to modify chemical composition and physical form of these slags were determined. The method of slag stabilizing for the elimination of its decomposition to the dust form, the agglomeration technologies by briquetting and pelletizing of white slags and the possible mass amounts of recirculated slags in the furnace (EAF) and secondary metallurgy processes (LF, VAD) were developed and established. As a result of the research work it was established that the slags from ladle treatment of liquid steel processes (LD and VAD) are suitable in many cases for re-us[...]

 Strona 1