Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Dzierżyński"

Badania układów stykowych w rozbieralnej komorze próżniowej


  Artykuł zawiera opis stanowiska oraz wyniki badań łączeniowych styków wytwarzających osiowe pole magnetyczne (AMF) oraz styków wytwarzających radialne pole magnetyczne (RMF). Liczne patenty i publikacje opracowane w różnych ośrodkach dowodzą, że rozkład pola magnetycznego na powierzchni styków ma wpływ na równomierność rozkładu łuku dyfuzyjnego na całej powierzchni nakładek stykowych. Optymalny kształt układów stykowych powoduje zwiększenie zdolności wyłączeniowej komory, a jednocześnie pozwala na zmniejszenie jej gabarytów. Skupienie łuku w centralnej części elektrod jest przyczyną intensywnej erozji styków i powoduje obniżenie trwałości łączeniowej komory próżniowej [1-4]. Instytut Elektrotechniki przy współpracy z Instytutem Tele- i Radiotechnicznym prowadzi badania zwarciowe układów stykowych w rozbieralnej komorze próżniowej opracowanej w ramach projektu badawczego. Przeprowadzono próby otwierania styków przy prądzie od 2 do 16 kA - przy częstotliwości przemysłowej. Badania łączeniowe wykonano przy użyciu układu drgającego LC, korzystając z baterii kondensatorów i układu dławików wielkoprądowych. Zdjęcia poddano obróbce numerycznej w celu określenia rozkładu plamek katodowych na powierzchni nakładek stykowych. Celem pomiarów jest zbadanie wpływu kształtu nacięć na nakładkach stykowych na postać łuku pomiędzy stykami. Wyniki badań posłużą do zaprojektowania nowych modeli styków. Stanowisko badawcze Bazując na doświadczeniach zdobytych podczas badań komór próżniowych różnych producentów opracowano założenia do budowy rozbieralnej komory próżniowej [6]. Instytut Tele- i Radiotechniczny wykonał model rozbieralnej komory próżniowej zgodnie z dokumentacją opra[...]

LUDZIE POLSKIEJ ELEKTRYKI Dr inż. Piotr Korycki (1939-2016) DOI:

Czytaj za darmo! »

Urodził się tuż przed wybuchem II wojny światowej 30 czerwca 1939 r. w Warszawie. Ojciec Feliks był inżynierem mechanikiem pracującym w Zakładach Lotniczych na Okęciu. Matka Florentyna, z domu Mendrygał, zajmowała się gospodarstwem domowym i wychowaniem Piotra i starszej o 5 lat Krystyny. Rodzina przeniosła się ze stolicy do podwarszawskiego osiedla Michałowice w czerwcu 1937 r. W latach 1945-1952 Piotr Korycki uczęszczał do miejscowej szkoły podstawowej, następnie ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie k. Warszawy. Egzamin maturalny zdał w 1956 r. W tym samym roku rozpoczął studia tec[...]

Próżniowe komory wyłącznikowe DOI:

Czytaj za darmo! »

Komory próżniowe, instalowane w wyłącznikach przeznaczonych dla energetyki są powszechnie stosowane w konstrukcjach łączników niskiego i średniego napięcia, wypierając aparaty łączeniowe małoolejowe, magnetowydmuchowe czy z sześciofluorkiem siarki. Dynamiczny rozwój zastosowań próżniowych łączników wynika z ich zalet, z których najważniejszymi są: całkowite odizolowanie łuku elektrycznego oraz brak produktów rozkładu ośrodka gaszącego łuk, powodującego zanieczyszczanie środowiska naturalnego, małe gabaryty, duża niezawodność działania i trwałość w skutek małej energii wydzielanej między stykami podczas wyłączenia prądów zwarciowych. Zespół Technologii Próżni w ciągu kilkudziesięciu lat zdobył duże doświadczenie w konstruowaniu i wytwarzaniu próżniowych komór gaszeniowych do zastosowań w stycznikach energetycznych, a ostatnie lata poświecił także na opracowanie próżniowych komór wyłącznikowych przewidzianych do pracy dla niskich i średnich napięć znamionowych. Finansowanie tych prac uzyskiwano z wielu źródeł: dotacji statutowej dla Instytutu, projektu celowego własnego, projektu NATO Science for Peace "LOVARC", a także z europejskich funduszy strukturalnych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Konstrukcja komór wyłącznikowych Próżniowe wyłącznikowe komory gaszeniowe są podzespołami wyłącznika, których zadaniem jest przede wszystkim wyłączanie znamionowego prądu łączeniowego o częstotliwości 50/60 Hz oraz prądu zwarciowego rzędu kilkudziesięciu kiloamperów. W czasie otwierania się styków komór próżniowych powstaje łuk elektryczny, który jest gaszony podczas pierwszego przejścia prądu przez zero, a następnie wzrasta wytrzymałość powrotna do poziomu wymaganego przez normy przedmiotowe. Wyłączenia lub włączenia prądów roboczych rzędu kilku kiloamperów oraz prądów zwarciowych o wartościach nawet do dwudziestokrotnej wartości prądu roboczego, powodują erozję styków. Ilość dopuszczalnych wyłączeń prądu zwarciowego okreś[...]

Rozbieralna komora próżniowa do badań łuku dyfuzyjnego


  Badania w rozbieralnej komorze próżniowej mają na celu dobór optymalnej konstrukcji styków komór próżniowych i nacięć na ich nakładkach. Z badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych wynika, że rozkład składowej osiowej indukcji magnetycznej powinien być możliwie równomierny na całej powierzchni styku, ponieważ ma decydujący wpływ na rozkład łuku dyfuzyjnego pomiędzy stykami i przyczynia się do zwiększenia zdolności i trwałości łączeniowej komory, przy jednoczesnym zmniejszeniu jej wymiarów. Skupienie energii łuku w centralnej części elektrod powoduje przyspieszone zużywanie się styków oraz, co za tym idzie zmniejszenie trwałości łączeniowej komory próżniowej [1, 2]. Obliczenia oraz badania różnych konstrukcji styków ułatwią znalezienie rozwiązania, zapewniającego w miarę równomierny rozkład składowej osiowej [3, 4]. W pracy zaprezentowano opracowaną w Instytucie Telei Radiotechnicznym i Instytucie Elektrotechniki konstrukcję komory rozbieralnej, która umożliwiła prowadzenie badań łuku dyfuzyjnego pomiędzy stykami wyłącznikowych komór próżniowych w warunkach wyłączania prądu zwarciowego oraz łuku pomiędzy stykami stycznikowej komory próżniowej podczas badań w znamionowych i zwarciowych warunkach pracy. Budowa komory rozbieralnej Rozbieralna komora próżniowa składa się z p[...]

Badania styków z osiowym polem magnetycznym w rozbieralnej komorze próżniowej


  Prezentowany artykuł zawiera wyniki badań łączeniowych styków unipolarnych generujących osiowe pole magnetyczne (AMF). Badania prowadzone w różnych ośrodkach dowodzą, że osiowe pole magnetyczne powinno mieć możliwie równomierny rozkład na całej powierzchni styku. Ma to wpływ na równomierność rozkładu łuku dyfuzyjnego na nakładkach stykowych, przyczynia się do zwiększenia zdolności wyłączeniowej komory, a jednocześnie pozwala na zmniejszenie jej wymiarów. Przeciwnie, skupienie łuku w centralnej części elektrod powoduje przyspieszone zużywanie się styków przez co zmniejsza się trwałość łączeniowa komory próżniowej. W prowadzonym w ramach konsorcjum projekcie badawczym w Instytucie Elektrotechniki przeprowadzone są badania zwarciowe układów stykowych w rozbieralnej komorze próżniowej opracowanej wspólnie z Instytutem Tele- i Radiotechnicznym. Próby wykonane były podczas otwierania styków przy prądzie 4…16 kA, przy częstotliwości przemysłowej. Badania łączeniowe wykonano w układzie LC korzystając z baterii kondensatorów i układu dławików wielkoprądowych. Zdjęcia podano obróbce numerycznej w celu określenia rozkładu stóp łuku na powierzchni nakładek stykowych. Pomiary mają na c[...]

Badanie styków dla łączników próżniowych średniego napięcia

Czytaj za darmo! »

W artykule zamieszczono wyniki badań łączeniowych styków generujących osiowe i promieniowe pole magnetyczne. Badania wyładowania łukowego w procesie wyłączania prądu przemiennego od 2 kA do 16 kA wykonano w rozbieralnej komorze próżniowej. Zdjęcia łuku poddano obróbce numerycznej w celu uwidocznienia rozkładu stóp łuku na powierzchni nakładek stykowych. Wyniki badań są wykorzystywane przy opracowywaniu komór próżniowych na napięcie znamionowe 7.2 kV i prąd znamionowy 630 A i 1250 A. Abstract. The article describes the tests of the switching contacts which generate axial and radial magnetic field. Studies of the arc discharge in the AC from 2 kA to 16 kA were performed in a demountable vacuum chamber. Photos of the arc were processed for visualization of the numerical distribution of the foot arc on the contact strips surface. The results are used in the development of vacuum interrupters at 7.2 kV rated voltage and rated current 630 A and 1250A. Study of contacts for vacuum connectors MV Słowa kluczowe: wyłącznik próżniowy, osiowe pole magnetyczne, promieniowe pole magnetyczne, układ stykowy Keywords: vacuum interrupter, axial magnetic field, radial magnetic field, contact system Wstęp W wielu ośrodkach badawczo-naukowych prowadzone są badania na rzecz poprawy właściwości komór próżniowych, czego rezultatem są liczne patenty i publikacje. Z badań tych [1,7,10,11,14] wynika, że w komorach próżniowych ze stykami generującymi osiowe pole magnetyczne (AMF - Axial Magnetic Field) rozkład pola magnetycznego na powierzchni nakładek stykowych wpływa na położenie łuku dyfuzyjnego na ich powierzchni. Zastosowanie optymalnego kształtu styków pozwala na zwiększenie zdolności wyłączalnej komory próżniowej i tym samym na zmniejszenie jej gabarytów. W stykach generujących radialne pole magnetyczne (RMF - Radial Magnetic Field) łuk skupiony wirując powoduje widoczną erozję styków, w tym również w środkowej części styków, co może powodować wzrost n[...]

 Strona 1