Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"January Bień"

Przebieg procesu hydrolizy w stabilizacji beztlenowej osadów ściekowych

Czytaj za darmo! »

1. Wprowadzenie Celem przeprowadzonych badań była analiza przebiegu fazy hydrolitycznej procesu stabilizacji beztlenowej osadów ściekowych, prowadzonego w mezofilowym reżimie temperatur oraz ocena efektywności procesu fermentacji na podstawie tempa wzrostu oraz stężenia lotnych kwasów tłuszczowych, generowanych w kolejnych dobach procesu stabilizacji.Podczas fermentacji metanowej ponad 50% redukcji chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT) oraz produkcji metanu zachodzi wskutek rozkładu tłuszczów. Szybkość rozkładu większości składników frakcji tłuszczowej może być przyjęta do określenia czasu przebywania osadów w komorze fermentacyjnej [1]. Początkowo metanogeneza przez niektórych naukowców uważana była za fazę limitującą przebieg całego procesu stabilizacji beztlenowej. Jednakż[...]

Biofiltracja jako proekologiczna metoda usuwania odorów z procesów kompostowania DOI:10.15199/62.2018.9.6


  Metody dezodoryzacji można podzielić na dwie grupy. Jedną z nich stanowią metody chemiczne, polegające na wprowadzaniu lotnego dezodorantu, utlenianiu związków odorowych, chlorowaniu i utylizacji termicznej lub katalitycznej. Należą tu także metody wykorzystujące procesy sorpcyjne. Druga grupa, należąca do zespołu procesów ekologicznych, to metody biologiczne, takie jak zastosowanie płuczek biologicznych (skruberów) lub biofiltrów bazujących na naturalnych materiałach i mikroorganizmach. W płuczkach biologicznych jako warstwę filtrującą stosuje się osad czynny. Jest to zawiesina mikroorganizmów w wodzie. Filtracja wykorzystuje aktywność heterotroficznych bakterii tlenowych, którym w przeciwprądzie dostarczany jest zanieczyszczony gaz. Mikroorganizmy posiadają zdolność do prowadzenia samooczyszczania sorbentu w komorze napowietrzanej. Po takiej samoregeneracji zawraca się strumień do skrubera. Nieco inaczej zbudowane są filtry z wypełnieniem stałym. Tu głównym elementem jest warstwa materiału filtracyjnego o dużej porowatości. Złoże takie zasiedla się mikroorganizmami zdolnymi do biologicznego rozkładu zanieczyszczeń zawartych w powietrzu. Zanieczyszczone gazy są przepuszczane (przedmuchiwane) przez złoże, w którym zachodzi proces chemiczny, jakim jest sorpcja na materiale filtracyjnym, oraz proces biologiczny, polegający na rozkładzie zanieczyszczeń przez aktywne mikroorganizmy. Podobnie jak w przypadku biopłuczek, obserwuje się tu podatność na samoregenerację. Ostatnie lata pokazują, że metody biologiczne, równie skutecznie jak metody chemiczne czy fizyczne3), sprawdzają się w unieszkodliwianiu lotnych zanieczyszczeń, zarówno tych związanych z powstawaniem odorów, jak i lotnych związków organicznych. Podczas przepływu zanieczyszczonego gazu przez warstwę materiału filtracyjnego następuje dyfuzja zanieczyszczeń z fazy gazowej do aktywnej biologicznie warstwy otaczającej cząstki materiału filtracyjnego4). Dzięki biomasie następu[...]

Zastosowanie TiO2 i ZnO w oczyszczaniu ścieków koksowniczych DOI:10.15199/62.2018.9.15


  W procesie koksowania węgla i uzyskiwania węglopochodnych powstają wody poprocesowe charakteryzujące się bardzo złożonym składem chemicznym zależącym m.in. od parametrów technologicznych produkcji koksu, temperatury procesu koksowania, rodzaju wykorzystywanego węgla oraz stosowanych metod odzysku produktów ubocznych1, 2). Ten rodzaj ścieków można zaliczyć do grupy ścieków przemysłowych szczególnie trudnych do oczyszczania i biodegradacji. W ich skład wchodzą m.in. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, związki heterocykliczne, oleje, substancje smołowe oraz związki nieorganiczne (cyjanki, siarczki, siarczany, tiosiarczany, amoniak), jak również jony metali ciężkich i rodanki3, 4). Ilość ścieków technologicznych waha się w zakresie 0,15-0,35 m3/t węgla co w przeliczeniu na tonę koksu daje 0,35-0,45 m3. Z uwagi na skład tych wód poprocesowych, klasyczne metody ich oczyszczania oparte na osadzie czynnym nie zawsze są skuteczne i efektywne5, 6). Do unieszkodliwienia ścieków trudno biodegradowalnych zastosować można techniki zwane zaawansowanymi metodami utleniania AOP (advanced oxidation process), w których zasadniczą rolę w utlenianiu związków organicznych odgrywają rodniki hydroksylowe7, 8). Generowanie tych silnie aktywnych rodników następuje w obecności ozonu (O3), nadtlenku wodoru (H2O2), promieniowania UV (fotoliza lub fotokataliza) i/lub ultradźwięków. Heterogeniczna fotokataliza wydaje się być interesującą alternatywą oczyszczania ścieków posiadających w swoim składzie związki refrakcyjne. Jest to stosunkowo tania metoda, która prowadzi do całkowitej mineralizacji materii organicznej do CO2. Procesy utleniania przebiegają w temperaturze otoczenia a stosowane fotokatalizatory są łatwo dostępne9, 10) . Jako półprzewodniki w tym procesie stosuje się głównie katalizatory w postaci tlenków metali (TiO2, ZnO, SnO2, WO3) oraz siarczków, selenów i tellurków (CdS, ZnS, CdSe)11, 12). Ditlenek tytanu wyróżnia się najwyższą aktywno[...]

Potencjalne możliwości przeróbki osadów nadmiernych powstających w ciągu technologicznym komunalnej oczyszczalni ścieków


  W dobie poszukiwania technologii bezodpadowych, nie zanieczyszczających wtórnie środowiska naturalnego, termiczne procesy unieszkodliwiania odpadów, tj. stabilizacja beztlenowa, kompostowanie, czy też wspomaganie stabilizacji osadów poprzez ich termiczną obróbkę stanowią obiecujące pod względem zarówno ekologicznym, jaki i ekonomicznym rozwiązanie procesowe. Stabilizacja beztlenowa, w odniesieniu do innych metod unieszkodliwiania odpadów ze względu na swój charakter tj. ustabilizowany produkt końcowy, jakimi są osady przefermentowane oraz powstający w trakcie procesu, posiadający znaczną wartość energetyczną - biogaz jest procesem niezwykle konkurencyjnym. Ograniczenia dotyczące wolnego tempa przebiegu zachodzących podczas stabilizacji beztlenowej reakcji, a także złożoności samego procesu stabilizacji wymagają modyfikacji technologii stabilizacji beztlenowej poprzez termiczną obróbkę osadów przed planowanym procesem fermentacji. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił znaczny rozwój technologii oczyszczania ścieków. Głównym produktem ubocznym biologicznego oczyszczania ścieków różnego pochodzenia są osady nadmierne, wykazujące określona podatność na proces biodegradacji. Prawidłowo prowadzony proces stabilizacji osadów pochodzących z przemysłu chemicznego daje możliwość zadawalającego stopnia ich stabilizacji tj. w zakresie od ok. 37% do ok. 39% redukcji zawartości substancji organicznych. Należy podkreślić, że ze względu na charakter osadów oraz możliwość dalszego ich wykorzystania w praktyce, alternatywą dla procesu stabilizacji beztlenowej jest proces kompostowania. Stwierdzono, iż odnotowany w trakcie kompostowania wzrost temperatury powyżej 60ºC utrzymującej się przez trzy doby, pozwala na osiągnięcie zupełnej higienizacji kompostu oraz zmniejszenie ilości bakterii chorobotwórczych.1. Wprowadzenie Termiczne procesy zachodzące w produkcji osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków są wciąż istotnym zagadnieniem badawcz[...]

 Strona 1