Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA WOLSKA"

Skuteczność koagulacji i sedymentacji w usuwaniu substancji biogennych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań prowadzonych w skali technicznej w zakładzie oczyszczania wody (mieszaniny wody powierzchniowej i podziemnej). Określono zmienność jakości wody poddawanej koagulacji i sedymentacji, skuteczność tych procesów w usuwaniu zanieczyszczeń, w szczególności organicznych i nieorganicznych substratów pokarmowych. Określono ponadto wpływ dawki koagulantu, temperatury oczy[...]

The effect of structure of organic matter in water on the adsorption efficiency Wpływ struktury materii organicznej w wodzie na efektywność procesu adsorpcji DOI:10.15199/62.2015.6.5


  The concns. of the total org. C and its fractions were detd. in samples of surface and infiltrative waters on inlet and outlet of the adsorber filled with activated C. The effectiveness of removal of the individual fractions was also detd. The non-biodegradable org. C was removed with the highest efficiency, while the biodegradable org. C with the lowest one. Przeprowadzono badania wpływu rodzaju substancji organicznych obecnych w wodzie na efektywność procesu ich adsorpcji 2 wód naturalnych wstępnie oczyszczanych w warunkach technicznych. Adsorpcja na granulowanym węglu aktywnym zapewniła skuteczną eliminację wszystkich frakcji substancji organicznych. Efektywność usuwania związków organicznych była wprost proporcjonalna do ich udziału w ogólnej zawartości węgla organicznego (OWO) w wodzie surowej, a tym samym do stężenia tych frakcji w wodach surowych. Niezależnie od ilości oraz struktury substancji organicznych w oczyszczanej wodzie, stężenia OWO i jego frakcji ulegały obniżeniu do zbliżonego poziomu. Zaostrzanie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz coraz częstsze stwierdzanie obecności mikrozanieczyszczeń w ujmowanych wodach powoduje, że konieczne jest zwiększanie skuteczności oczyszczania wody, zwłaszcza w zakre-sie eliminacji z niej substancji organicznych. Oczyszczanie wody w konwencjonalnych układach (koagulacja, sedymentacja, filtracja i dezynfekcja) zapewnia skuteczną eliminację głównie substancji organicznych o dużej masie cząsteczkowej i nie jest już wystarczające1-3). Dlatego konieczne stało się wprowadzanie do układów oczyszczania wody procesów zapewniających eliminację substancji organicznych o średniej i małej masie cząsteczkowej, w tym mikrozanieczyszczeń. Stosowany w tym celu proces wstępnego i/lub pośredniego utleniania chemicznego, poza mineralizacją substancji organicznych, prowadzi do transformacji związków wielkocząsteczkowych w mniejsze, a więc do powstawania[...]

Zanieczyszczenie wody wodociągowej produktami korozji żelaza

Czytaj za darmo! »

Przyczyną zwiększenia stężenia żelaza oraz mętności i barwy wody podczas jej transportu do odbiorców jest uwalnianie do niej produktów korozji elektrochemicznej żelaza, co może mieć miejsce w systemach dystrybucji, których elementy wykonane są ze stopów żelaza, tj. żeliwa i stali. Intensywność korozji żelaza w środowisku wodnym zależy od wielu czynników, do których należą: temperatura, stopi[...]

 Strona 1