Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"JADWIGA MIERCZYK"

Opracowanie i badanie czujników - optopar do detekcji metanu i dwutlenku węgla

Czytaj za darmo! »

Do podstawowych zadań monitorowania środowiska należy dostarczanie informacji o aktualnym stanie i stopniu zanieczyszczenia poszczególnych komponentów środowiska, ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska zarówno w sposób kontrolowany, jak i przypadkowy, a także prognozowanie rozprzestrzeniania się zagrożeń [1]. Głównym celem monitorowania atmosfery jest dostarczanie informacji o wielkości stężeń lub zawartości poszczególnych zanieczyszczeń (najczęściej dwutlenku siarki, tlenków azotu, tlenków węgla, ozonu, węglowodorów) w powietrzu na danym obszarze [2]. Informacje takie w połączeniu z danymi między innymi o kierunku i prędkości wiatru pozwalają ocenić i przewidzieć przenoszenie się tych zanieczyszczeń na duże odległości. Powszechnie stosowane klasyczne metody kontro[...]

Korelacyjne analizatory ditlenku azotu i metanu w oparciu o filtr interferencyjno-polaryzacyjny (CIPS)


  Metan i ditlenek azotu są bardzo ważnymi gazowymi zanieczyszczeniami atmosfery i, pomimo istnienia wielu opracowanych metod pomiarowych [1-10], wciąż istnieje zapotrzebowanie na przenośne, zwarte i tanie przyrządy o wysokiej czułości, i przede wszystkim selektywności. Popularne, niedyspersyjne analizatory nie rozróżniają metanu od butanu i oznaczana jest całkowita zawartość węglowodorów. W warunkach miejskich jest to przyczyna fałszywych dodatnich alarmów na podwyższoną obecność metanu w powietrzu. Metan znajduje zastosowanie w technice, jako paliwo do silników, surowiec do otrzymywania tworzyw sztucznych i wielu innych związków organicznych oraz w przemyśle energetycznym, jako gaz opałowy. Metan stanowi też główny składnik gazu ziemnego (gaz kopalniany, błękitne paliwo). Pokłady gazu ziemnego występują samodzielnie lub towarzyszą złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego. W przyrodzie metan powstaje w wyniku beztlenowego rozkładu szczątek roślinnych, np. na bagnach, wysypiskach śmieci (biogaz, gaz błotny, wysypiskowy). Metan jest gazem cieplarnianym, którego potencjał cieplarniany jest 21 razy większy niż dwutlenku węgla. Wobec tak wielu źródeł metanu, jego zastosowań technicznych, istotnego wpływu na środowisko, potrzeby monitorowania stężeń gazu w atmosferze stają się oczywiste. Metan występuje w powietrzu wydychanym przez ludzi mających problemy gastryczne i chorych na cukrzycę. Pojawia się więc kolejna ważna aplikacja detekcji niskich stężeń tego gazu. Do innych podstawowych zanieczyszczeń powietrza zalicza się tlenki azotu powstające w większości procesów spalania. Największe ilości tlenków azotu emitują duże elektrownie i silniki spalinowe środków transportu. Naturalnymi źródłami tlenków azotu znajdujących się w powietrzu atmosferycznym powstają głównie w wyniku zjawisk naturalnych w ilości około 1100 mln ton rocznie są: erupcje wulkanów, wyładowania elektryczne czy bakterie. Natomiast roczna emisja NO 2 wynikająca [...]

Development and saturation investigation of MALO saturable absorber DOI:10.12915/pe.2014.12.13

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia badania efektu nasycania w nowo opracowanym nasycalnym absorberze MgAl2O4:Co. Absorber został opracowany z myślą o jego termicznym połączeniu z ośrodkiem aktywnym takim jak szkło erbowe. Na podstawie tych badań zostały wyznaczone podstawowe parametry nasycalnego absorbera (z punktu widzenia generacji laserowej) takie jak absorpcyjny przekrój czynny z poziomu podstawowego, absorpcyjny przekrój czynny z poziomu wzbudzonego oraz straty dysypacyjne. Przedstawiono porównanie wyznaczonych parametrów z parametrami przedstawianymi w literaturze stwierdzając pewną przewagę badanego nasycalnego absorbera nad dostępnymi komercyjnie (Opracowanie i badania efektu nasycania nasycalnego absorbera MALO). Abstract. The paper describes the investigation of saturation effect in newly developed MgAl2O4:Co saturable absorber with the aim of thermally bounding it with the active media such as erbium glasses. On the basis of the experimental results the most important parameters, from the point of view of laser generation, such as ground state absorption cross section, excited state absorption cross section and dissipative losses were calculated. The comparison of this parameters with the parameters presented in the literature was done showing the advantages of the newly developed saturable absorber over commercially available ones. Słowa kluczowe: nasycalny absorber, absorpcyjny przekrój czynny z poziomu podstawowego, promieniowanie "bezpieczne dla oka". Keywords: saturable absorber, ground state absorption cross section, "eye-safe" radiation. doi:10.12915/pe.2014.12.13 Introduction In recent years a lot of effort was put into developing new microchip pulsed lasers with output peak power of several kW and generating wavelength in the "eye-safe" range of 1.5 [...]

Możliwości wykrywania par alkoholu w kabinach samochodów z szybami o nieznanych parametrach DOI:10.15199/48.2016.09.65

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono analizę możliwości wykrywania par alkoholu w samochodach o nieznanych szybach przy wykorzystaniu międzypasmowych laserów kaskadowych. Zwrócono szczególną uwagę na własności optyczne okien o różnym współczynniku absorpcji dla promieniowania pochłanianego przez wykrywane pary i promieniowania odniesienia. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych. Abstract. In this article we present the analysis of the opportunity to detect alcohol vapours in cars with unknown windows using interband cascade lasers. Special attention was paid to the optical properties of windows that are usually characterized by different absorption coefficients for the radiation absorbed by the alcohol vapours and for the reference radiation. The results of the experimental studies were also described. (Opportunities of detection of alcohol vapours in cars with unknown windows using cascade lasers). Słowa kluczowe: pary alkoholu, zdalne wykrywanie, szyby samochodowe, lasery kaskadowe. Keywords: Alcohol vapours, remote sensing, car windows, cascade lasers. Wstęp Zdalne wykrywanie par alkoholu w poruszających się pojazdach jest szczególnym przypadkiem wykrywania par i gazów opisywanym w literaturze [1-3]. Problematyka ta cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, ponieważ może przyczynić się do zwalczania nietrzeźwości kierowców. Istnieje wiele zgłoszeń patentowych zastrzegających zarówno sposoby zdalnego wykrywania par alkoholu w przejeżdżających pojazdach, jak i zgłoszeń dotyczących konkretnych rozwiązań w przeznaczonych do tego celu urządzeniach [4-7]. Często dąży się w nich do bardzo precyzyjnego pomiaru stężenia par alkoholu, nie zauważając faktu, że kabina samochodu jest komorą częściowo odkrytą, a ponadto najczęściej włączony jest ciągły nawiew. Dodatkowo, należy uwzględnić fakt, że pary alkoholu mogą być nie tylko wydychane przez nietrzeźwego kierowcę, ale mogą również pochodzić od nietrzeźwego pasażera, z płynu do wycieraczek, rozla[...]

Wybrane właściwości użytkowe wodorozcieńczalnej żywicy akrylowej domieszkowanej tlenkiem grafenu - GO i zredukowanym tlenkiem grafenu - rGO DOI:10.15199/148.2019.10.1


  Głównym zastosowaniem powłok organicznych jest odporność korozyjna [1 - 4]. Powłoki otrzymane z farb i lakierów zapewniają ochronę barierową powierzchni, która polega na izolacji materiału podłoża od agresywnych czynników środowiskowych, zapoczątkowujących reakcje korozyjne. Ochronę barierową zwiększa się przez wprowadzanie modyfikacji składu chemicznego, co pozwala na uzyskanie dodatkowych właściwości antykorozyjnych [2]. Farby i lakiery są przykładem powłok, dla których alotropowe odmiany węgla mogą być przydatne do aplikacji, jako dodatki przeciwdziałające zjawiskom korozji i degradacji materiałów konstrukcyjnych. Oprócz odporności korozyjnej ważnym czynnikiem wpływającym na popyt wodorozcieńczalnej żywicy akrylowej są również walory estetyczne. Powłoki te pełnią również funkcję dekoracyjną, nadając pokrywanym powierzchniom wymagany przez konsumenta wygląd i połysk. Niektóre dodatki mogą jednak powodować zmianę reflektancji całkowitej i rozproszonej, wpływając na barwę i odcień powłoki lakierowej. W pracy przedstawiono wpływ zawartości tlenku grafenu i zredukowanego tlenku grafenu na strukturę, charakterystyki odbiciowe i połysk zwierciadlany wodorozcieńczalnej żywicy akrylowej. Metodyka badawcza W badaniach zastosowano wodorozcieńczalny lakier akrylowy Akvanor 81 Primer wyprodukowany przez firmę Jotun oraz [...]

 Strona 1