Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Beata Strzemiecka"

Inwersyjna chromatografia gazowa techniką charakterystyki fizykochemicznej surowców, biomateriałów i produktów końcowych DOI:10.15199/62.2018.12.12


  Technika inwersyjnej (odwróconej) chromatografii gazowej IGC (inverse gas chromatography) jest interesującą odmianą znanej od kilkudziesięciu lat chromatografii gazowej. Pierwsze badania, w których wykorzystywano tę wersję chromatografii pojawiły się w latach 60. XX w., a dotyczyły badań aktywności katalizatorów i charakterystyki adsorbentów. Warto tu wspomnieć o działaniach polskich badaczy, takich jak prof. T. Paryjczak i prof. J. Ościk. Obecnie jest to technika znana i popularna, a przedmiotem badań jest zróżnicowana gama materiałów. Podstawową cechą IGC jest wykorzystanie badanego materiału jako fazy stacjonarnej w krótkiej kolumnie chromatograficznej. Do tak przygotowanego układu pomiarowego wprowadzane są pojedynczo lotne związki testowe. Na podstawie ich parametrów retencji wnioskuje się o właściwościach badanego materiału. Badane są zarówno materiały mające konsystencję cieczy w temperaturze pomiaru, jak też będące ciałami stałymi (np. minerały). Wiele publikacji dotyczy badań polimerów, blend polimerowych i kompozytów z matrycą polimerową. Badane ciecze (np. oleje silnikowe) muszą mieć ograniczoną lotność ze względu na możliwość "ucieczki" z kolumny chromatograficznej. W przypadku układów polimerowych należy zwrócić baczną uwagę na wykorzystywany zakres temperatur, gdyż od stanu badanego materiału zależy mechanizm retencji związków testowych, a w konsekwencji stosowana procedura obliczania parametrów charakteryzujących na podstawie danych retencyjnych. Zakres temperatur stosowanych w badaniach tą techniką jest szeroki, od poniżej 0°C do ok. 400°C. W badaniach wykorzystuje się zarówno klasyczne chromatografy gazowe (często z korektami konfiguracji), jak i sprzęt przeznaczony dla techniki IGC. Retencja związków testowych na badanym materiale będącym cieczą w warunkach pomiaru może zachodzić wg jednego z co najmniej trzech mechanizmów, takich jak (i) podział pomiędzy fazę gazową a badany materiał w stanie cieczy, (ii) ad[...]

 Strona 1