Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz G. Markiewicz"

O ALGORYTMACH DEMODULACJI KONSTELACJI WIELOWYMIAROWYCH DOI:10.15199/59.2016.6.6


  A DEMODULATION ALGORITHM FOR MULTIDIMENSIONAL CONSTELLATIONS Streszczenie: W pracy1 zaproponowano algorytm demodulacji dla konstelacji wielowymiarowych odmienny od powszechnie u˙zywanego dekodera sferycznego. Wykorzystuja ˛c wzgle˛dna˛ złoz˙onos´c´ obliczeniowa˛ pokazujemy, z˙e zaproponowane rozwia˛zanie moz˙e byc´ nie wie˛cej niz˙ dziesie˛ciokrotnie bardziej wydajne od rozwia˛zania znanego z literatury. Rozwa˙zania teoretyczne zweryfikowane zostały za pomoca˛ symulacji komputerowej. Abstract: This paper proposes an algorithm for symbol detection in multidimensional constellations as an alternative to widely used Sphere Decoder. We use a relative complexity of algorithms in order to measure the performance gain of the one solution over the other. Measurements and comparisons of relative execution time of computer simulations verify the theory. Słowa kluczowe: kraty, modulacje wielowymiarowe, dekoder sferyczny, zło˙zono´s´c obliczeniowa Keywords: lattices, multidimensional modulations, sphere decoder, computational complexity 1. WSTE˛P Dekoder sferyczny (ang. Sphere Decoder), znany tak˙ze jako algorytm Fincke-Pohsta, został zaprezentowany po raz pierwszy w [7], cho´c bardziej znana jest jego wersja z pracy [4]. Pocza˛tkowo jego głównym zastosowaniem było znajdowanie najkrótszego wektora w kracie (równowa˙znie, najbli˙zszego punktu kraty), lecz obecnie stosowany jest z powodzeniem w systemach zło˙zonych z wielu anten (ang. Multiple Input Multiple Output) [1, 3]. Pierwsza˛ próbe˛ oceny złoz˙onos´ci obliczeniowej algorytmu Fincke-Pohsta mo˙zna znale´z´c w [4], jednak˙ze autorzy pracy [5] utrzymuja˛, iz˙ istnieje bardziej precyzyjna definicja zło˙zono´sci obliczeniowej dekodera sferycznego. Mimo iz˙ istnieja˛ prace porównuja˛ce złoz˙onos ´c´ obliczeniowa˛ róz˙nych wariantów algorytmu Fincke- Pohsta [6], to brak jest porównania zło˙zono´s´c obliczeniowej tego algorytmu z innymi rozwia˛zaniami. Praca ta prezentuje alternatyw˛e[...]

PROJEKTOWANIE TRÓJWYMIAROWEJ KONSTELACJI DLA TECHNIKI OFDM WYKORZYSTUJĄCEJ DWUWYMIAROWĄ, ODWROTNĄ˛TRANSFORMACJʲ FOURIERA DOI:10.15199/59.2017.6.37


  Konstelacje trójwymiarowe stanowia˛ alternatywe˛ dla powszechnie stosowanych konstelacji QAM (ang. Quadrature Amplitude Modulation). Wykorzystanie konstelacji zbudowanej z punktów lez˙a˛cych w trójwymiarowej przestrzeni ma swoje korzenie w technikach ´swiatłowodowych a dokładniej w modulacji POLSK (ang. Polarisation Shift Keying) [1], [3]. Do konstelacji trójwymiarowych bardzo łatwo zaadoptowa´c technik˛e OFDM (ang. Orthogonal Frequency Division Multiplexing) wykorzystuja˛ca˛ dwuwymiarowa˛ odwrotna˛ transformacje˛ Fouriera, której rozmiar dodatkowego, tj. drugiego wymiaru jest równy wymiarowo´sci konstelacji [2]. Poniewa˙z w tym wypadku wynosi on 3, to aby uwypukli´c ten fakt, b˛edziemy t˛e technik ˛e w niniejszej pracy nazywa´c 3D-OFDM. Wi˛ecej informacji o tej technice mo˙zna znale´z´c w [5]. Intuicyjnie mo˙zna sobie wyobrazi´c, i˙z w przestrzeni trójwymiarowej jest wi˛ecej miejsca ni˙z na płaszczy´znie zespolonej, na której zazwyczaj projektowane sa˛ konstelacje. Dlatego te˙z korzystanie z konstelacji o wy˙zszej wymiarowo ´sci powinno przeło˙zy´c si˛e na lepsze własno´sci 1Praca została z sfinansowana w ramach ´srodków z działalno´sci statutowej na projekty badawcze, 08/81/8121/DSPB. transmisyjne sygnałów. W artykule porównano aktualnie znane konstelacje trójwymiarowe z zaproponowana˛w nim konstelacja˛ zbudowana˛ z wykorzystaniem algorytmu RD (ang. Root Distribution). Pozostała cz˛e´s´c pracy jest zorganizowana w nast˛epuja ˛cy sposób. W cze˛s´ci 2 opisano trzy rodzaje konstelacji trójwymiarowych. Pierwsze dwie, tj. konstelacja CIC (ang. Cube In Cube) oraz konstelacja CJ-SD (ang. Chen- Jiang Scheme-D), sa˛ konstelacjami rozwaz˙anymi w literaturze przedmiotu. Trzecia konstelacja jest natomiast zaproponowana w niniejszej pracy i została ona zbudowana za pomoca˛ algorytmu RD. W cze˛s´ci tej opisano równiez˙ wspomniany algorytm. W cz˛e´sci 3 przedstawiono model systemu oraz opisano sposób działania 3D-OFDM. Wyniki symulac[...]

MODULACJE WIELOWYMIAROWE WE WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMACH TELEKOMUNIKACYJNYCH DOI:10.15199/59.2019.6.19


  Modulacje wielowymiarowe (ang. multidimensional modulations, MDM) nie sa˛ powszechnie znana˛w telekomunikacji technika˛ transmisyjna ˛. Najprostszym sposobem na zapoznanie sie˛ z koncepcja˛ modulacji wielowymiarowych jest ich porównanie z kwadraturowa ˛ modulacja˛ amplitudy (ang. quadrature amplitude modulation, QAM). W przypadku techniki QAM symbole nalez˙a˛ce do konstelacji sygnałów sa˛ rozmieszczone w dwuwymiarowej przestrzeni, tj. na płaszczy´znie zespolonej. Natomiast w przypadku modulacji wielowymiarowych najwaz˙niejsza˛ róz˙nica˛ jest to, iz˙ symbole wybierane sa˛ spos´ród punktów nalez˙a˛cych do tzw. kraty (ang. lattice) i tworza ˛w ten sposób konstelacje˛ wielowymiarowa˛ (ang. multidimensional constellation, MDC). Nadmienic´ nalez˙y, iz˙ istnieja˛ równiez˙ inne podej´scia do tematu modulacji wielowymiarowych vide [24], [5] czy [23], gdzie dwa dodatkowe wymiary uzyskuje si˛e niejako poprzez wykorzystywanie połówek funkcji sinus oraz cosinus. Fakt iz˙ konstelacje wielowymiarowe nie sa˛ specjalnie znane nie oznacza bynajmniej, z˙e nie znajduja˛ one zastosowania w technice. Wr˛ecz przeciwnie, dostrzec mo˙zna, i˙z zainteresowanie konstelacjami wielowymiarowymi niezaprzeczalnie wzrosło w cia˛gu ostatnich lat. Szczególne zainteresowanie mo˙zna zaobserwowa´c ze strony technik ´swiatłowodowych [3, 4, 9-11]. Modulacje wielowymiarowe ciesza˛ sie˛ równiez˙ nie mniejszym zainteresowaniem ze strony technik typowo zwia˛zanych z radiokomunikacja˛. Flagowym przykładem mo˙ze by´c tu technika SCMA (ang. sparse code multiple access) [18, 19, 25]. W pracy [25] utrzymuje si˛e, ˙ze ta technika pozwala na zwie˛kszenie efektywnos´ci widmowej trzykrotnie. Interesuja˛ce wyniki uzyskano równie˙z w przypadku stosowania modulacji wielowymiarowych w poła˛czeniu z technika˛ OFDM (ang. orthogonal frequency division multiplexing) [8]. Cho´c w pracy [8] pokazano, i˙z wykorzystanie modulacji wielowymiarowych mo˙ze dawa´c zyski rz˛edu 6dB i 8dB wzgl˛edem[...]

PRZEPUSTOWO´S ´C SYSTEMÓWRADIOWYCH Z BLOKIEM RF PRACUJA˛CYM W TEMPERATURACH KRIOGENICZNYCH DOI:10.15199/59.2018.6.51


  1. WSTE˛P Pasmo jest niezwykle cennym zasobem, którego bardziej efektywne wykorzystanie jest przedmiotem wielu prac i bada´n. Obecnie czołowe o´srodki badawcze i akademickie oraz operatorzy telekomunikacyjni pracuja˛ nad realizacja ˛ wymagan´ stawianych systemom pia˛tej generacji - 5G (ang. 5th generation). Wg. [5] sieci 5G be˛da˛ musiały sprostac´ obsłudze nawet ponad tysia˛ckrotnie wie˛kszego ruchu od (szacuje sie˛) przynajmniej stu miliardów urza˛- dzen´. Tak duz˙a liczba urza˛dzen´ wynika z realizacji komunikacji mie˛dzy urza˛dzeniami - MTC (ang. Machine Type Communication). Wiele z istnieja˛cych technologii be˛dzie pomocne w osia˛gnie˛ciu tych celów. Ws´ród nich jednymi z bardziej obiecuja˛cych sa˛ systemy massive MIMO (ang. Multiple- Input Multiple-Output), g˛este sieci komórkowe, komunikacja D2D (ang. Device-to-Device), nieortogonalne techniki dost˛epu, wykorzystanie fal milimetrowych, etc. ˙ Zad- 1Praca została z sfinansowana w ramach ´srodków na działalno´s´c statutowa ˛, nr 08/81/8121/DSPB. na z wy˙zej wymienionych technik nie jest jednak na tyle przełomowa, aby umo˙zliwi´c realizacj˛e tych ambitnych celów, aczkolwiek ich poła˛czenie byc´ moz˙e be˛dzie w stanie sprosta´c stawianym wymaganiom. W takim kontek´scie chcieliby´smy zaproponowa´c wykorzystanie chłodzenia kriogenicznego w cz˛e´sci RF urza˛dzen´ radiowych. Sa˛dzimy, iz˙ takie rozwia˛zanie be˛dzie mogło by´c wykorzystane w istotnych w˛ezłach przyszłych sieci telekomunikacyjnych. 2. KRÓTKIWSTE˛P DO KRIOGENIKI Pocza˛tki kriogeniki jako gałe˛zi nauk fizycznych wywodza˛ sie˛ ze staran´ maja˛cych na celu skroplenie gazów szlachetnych. Pocza˛tkiem fizyki niskich temperatur był z pewno- s´cia˛ moment otrzymania ciekłego helu [12]. Kriogenike˛, która zajmuje sie˛ studiowaniem procesów zachodza˛cych w niskich temperaturach, tj. poni˙zej 90K, oraz sposób ich osia˛gnie˛cia i utrzymania takich temperatur, moz˙na traktowac ´ jako dyscypline˛ znajduja˛ca˛ sie˛ na pog[...]

 Strona 1