Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Sołjan"

Urządzenia w sieciach elektroenergetycznych wykorzystywane do kompensacji mocy biernej DOI:10.15199/74.2015.8.6


  W artykule przedstawiono urządzenia przyłączane do sieci elektroenergetycznych zasilających zakłady przemysłowe i odbiorców komunalnych, wykorzystywane do kompensacji mocy biernej. Żadne urządzenie nie powinno negatywnie wpływać na parametry energetyczne sieci. Szeroko stosowane w systemach elektroenergetycznych odbiorniki nieliniowe pobierają niesinusoidalne prądy, powodując powstawanie odkształceń napięcia w sieci. Do tego typu odbiorników zalicza się głównie prostowniki oraz nieliniowe odbiorniki komunalne (oświetlenie LED, sprzęt elektroniczny itp.), które pomimo niewielkiej jednostkowej mocy, wywierają wpływ na sieć. Dzięki kompensacji mocy biernej uzyskuje się zmniejszenie natężenia prądu, co przekłada się na redukcję spadku napięcia i strat mocy w liniach przesyłowych, jak również na wzrost współczynnika mocy [1, 2]. Najczęściej wykorzystywanymi urządzeniami do kompensacji mocy biernej są: - kompensatory mocy biernej indukcyjnej, - kompensatory mocy biernej pojemnościowej, - złożone systemy kompensacji mocy biernej, - filtry wyższych harmonicznych. Wyróżnia się trzy podstawowe konfiguracje układów kompensacji mocy biernej: - kompensacja indywidualna - polega na bezpośrednim przyłączeniu baterii kondensatorów do kompensowanego urządzenia. Rozwiązanie takie maksymalnie odciąży sieć, gdyż powstająca moc bierna kompensowana jest przy odbiorniku. Baterie kondensatorów często załączane są tym samym łącznikiem co urządzenie, - kompensacja grupowa - bazuje na objęciu kompensacją pewnej grupy odbiorników (np. oddziałowych) zasilanych z jednej rozdzielni. Cały proces podlega automatyzacji, począwszy od baterii kondensatorów po wymagane już w tego rodzaju kompensacji obwody pomiarowe, zabezpieczające i sterujące mocą bierną, - kompensacja centralna - polega na ulokowaniu jednego urządzenia kompensacyjnego dla całego zakładu. Miejscem instalacji jest przeważnie rozdzielnia główna lub stacja transformatorowa. Dokonując wyboru [...]

Opis obwodów zasilanych napięciem sinusoidalnym asymetrycznym w myśl Teorii Składowych Fizycznych Prądu DOI:10.15199/74.2019.4.2


  Opis teorii mocy dzieli się na dwie dziedziny, tj. czasu oraz częstotliwości. Opis w dziedzinie czasu, ze względu na szybkość obliczeń, wykorzystywany jest głównie do sterowania elementami półprzewodnikowymi w filtrach aktywnych lub w hybrydowych [1-3, 15-19, 21-23]. Opis w dziedzinie częstotliwości [4, 5], wykorzystujący transformatę Fouriera, powoduje opóźnienia w torze pomiarowym, jednak metody oparte na opisie częstotliwościowym są metodami dokładniejszymi i są również wykorzystywane do generowania prądu referencyjnego filtra aktywnego [13, 14, 20]. W przytoczonych powyżej teoriach mocy opis matematyczny, a co za tym idzie, otrzymane wyniki są poprawne przy założeniu symetryczności napięcia zasilającego. W publikacjach [7-9] przedstawiony został opis asymetrycznych sinusoidalnych trójfazowych trójprzewodowych obwodów elektroenergetycznych. Ponadto wykazano w nich możliwość budowy symetryzatora i kompensatora mocy biernej. W artykule zaproponowane zostało rozszerzenie teorii składowych fizycznych prądu (CPC) dla asymetrycznych sinusoidalnych trójfazowych czteroprzewodowych układów elektroenergetycznych, czyli obwodów z wyprowadzonym przewodem neutralnym (N) i/lub przewodem ochronnym (PE). Opis matematyczny teorii składowych fizycznych prądu Napięcie źródłowe systemu rozdzielczego może być określane jako wektor trójfazowy, którego elementami są napięcia na zaciskach: L1, L2, L3, mianowicie e = [eL1 eL2 eL3]. Napięcie to jako niesymetryczne, może mieć składowe symetryczne kolejności zgodnej - ep, przeciwnej - en oraz zerowej - ez. Wspomnieć należy również, że w przypadku zasilania niesymetrycznego należy nie korzystać z idealnego źródła napięcia. W związku z powyższym, napięcie na zaciskach odbiornika określone jest wektorem u = [uL1 uL2 uL3], które ma trzy składowe, tj.: u = u p + u n + u z. Napięcie zasilania w układzie trójfazowym czteroprzewodowym może być przedstawione w postaci ( ) ( ) ( ) ( ) { } L1 L1 L2 L2 L[...]

 Strona 1