Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Trykowski"

Badania nad stopniem zużycia koksu aktywnego stosowanego w końcowym etapie oczyszczania spalin w spalarni odpadów

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania koksu aktywnego świeżego i zużytego po procesie oczyszczania gazów spalinowych spalarni odpadów komunalnych. Z granul koksu usunięto metodą ścierania w warstwie fontannowej zewnętrzną warstwę (ok. 30% masy). Uzyskany w ten sposób pył i pozostałe rdzenie poddano badaniom mającym na celu określenie stopnia zużycia koksu w wyniku pochłaniania przez jego złoże szkodliwych składników spalin (SO2, HCl, metali ciężkich). Oceniono zróżnicowanie w osadzaniu się zanieczyszczeń w obrębie struktury porowatej granul. Wykazano skuteczność pracy złoża koksu aktywnego w doczyszczaniu spalin. Granules of com. fresh and spent activated cokes used for aftercleaning flue gases from incineration of communal wastes were mech. abraded to remove the surface layer. Both the[...]

Ocena skutków regeneracji w fazie ciekłej węgli aktywnych stosowanych w procesie uzdatniania wody pitnej


  Zbadano skutki regeneracji z użyciem H2O2 i O3 dwóch węgli aktywnych (formowanego i ziarnistego) po 3 latach ich pracy w procesie uzdatniania wody pitnej. Dla węgli świeżych oraz po 1, 2 i 3 latach ich eksploatacji, a także po ich regeneracji wyznaczono wartości parametrów charakteryzujących stopień ich zużycia (zawartość popiołu, zawartość części lotnych, powierzchnia właściwa na podstawie izoterm adsorpcji azotu, liczba jodowa). Przedyskutowano ich zmiany podczas pracy węgli aktywnych oraz po ich regeneracji. Oceniono skutki regeneracji. Two activated carbons were studied for ash and volatile contents, sp. surface and I no. as received, after 1, 2 and 3 years long operation and after regeneration. The regeneration was performed by treatment with H2O2/O3 in liq. phase at room temp. and resulted in partial removal of org. impurities but not in any significant improvement of their quality. Granulowane węgle aktywne stosowane w stacjach uzdatniania wody po kilku latach eksploatacji mogą być i często są poddawane procesowi regeneracji, najczęściej metodą termiczną1, 2). Regeneracja odbywa się w sposób podobny do procesu tzw. aktywacji fizycznej podczas produkcji węgli aktywnych, czyli poprzez działanie gazowym czynnikiem utleniającym, parą wodną lub ditlenkiem węgla w wysokiej temperaturze. Dla danego węgla aktywnego może to być powtarzane kilkakrotnie po kolejnych kilkuletnich okresach eksploatacji. Proces przebiega kilkuetapowo1) i obejmuje odparowanie wody, odparowanie substancji organicznych lub lotnych produktów rozkładu większych cząsteczek, zwęglanie pozostałych aUniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń; bWojskowa Akademia Techniczna, Warszawa; cAkademia Marynarki Wojennej, Gdynia Grzegorz Trykowskia, Stanisław Biniaka, Andrzej Świątkowskib,*, Maciej Pakułac Ocena skutków regeneracji w fazie ciekłej węgli aktywnych stosowanych w procesie uzdatniania wody pitnej Evaluation of effects of liquid-phase regeneration of activ[...]

Elektronowa mikroskopia skaningowa i mikroanaliza rentgenowska warstwy wierzchniej nowego kompozytu polimerowego przeznaczonego do autokatalitycznego metalizowania


  Przedstawiono wyniki badań elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) i mikroanalizy rentgenowskiej (EDS) nowego kompozytu PA6 przeznaczonego do metalizowania autokatalitycznego stymulowanego laserowo. Stwierdzono, że laserowe modyfikowanie warstwy wierzchniej nowego kompozytu powoduje zmiany strukturalne jego powierzchni typowe dla procesu ablacji laserowej. W wyniku laserowego modyfikowania wzrasta również zawartość miedzi w warstwie wierzchniej tego kompozytu. Wytrącona miedź metaliczna służy jako inicjator i katalizator procesu miedziowania bezprądowego. Com. polyamide-6 was optionally reinforced with staple glass fibers, filled with CuO (15%) and (AcCH=CMeO)2Cu (9%), processed by extrusion to granulates and by laserirradn. (193 nm) and then studied by SEM and X-ray diffraction anal. to det. the chem. compn. of the surface layer of the composite materials. The laser treatment resulted in an increase in the Cu content in the glass fibre-reinforced composite, what is of importance for its metallization. aUniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz; bUniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń; cInstytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Toruń Krzysztof Moraczewskia,*, Piotr Rytlewskia, Grzegorz Trykowskib, Marian Żenkiewiczc Elektronowa mikroskopia skaningowa i mikroanaliza rentgenowska warstwy wierzchniej nowego kompozytu polimerowego przeznaczonego do autokatalitycznego metalizowania Scanning electron microscopy and X-ray surface layer analysis of a new polymer composite intended for autocatalytic metallization Dr inż. Piotr RYTLEWSKI w roku 2005 ukończył studia na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach w 2008 r. Jest adiunktem w Katedrze Inżynierii Materiałowej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Specjalność -[...]

Wykorzystanie woltamperometrii do oceny zużycia węgla aktywnego stosowanego do oczyszczania produktów w przemyśle farmaceutycznym

Czytaj za darmo! »

Pylisty węgiel aktywny L2S firmy CECA, stosowany do oczyszczania cyklicznego węglanu erytromycyny w roztworze glikolowo- acetonowym oraz estazolamu w roztworze izopropanolowym poddano badaniom mającym na celu ocenę skutków osadzenia się na ich powierzchni zanieczyszczeń z tych roztworów. Zarejestrowano krzywe woltamperometryczne elektrod proszkowych i pastowych, sporządzonych z 3 węgli aktywnych w roztworach HNO3 i NaNO3 o stężeniu 0,1 mol/dm3 bez i z dodatkiem Cu(NO3)2 (5 mmol/dm3). Wszystkie preparaty węglowe poddano też badaniom termograwimetrycznym. Dla węgla świeżego wyznaczono dodatkowo niskotemperaturową izotermę adsorpcji azotu i stąd powierzchnię właściwą BET, a dla scharakteryzowania chemii powierzchni określono zdolność zobojętniania NaOH i HCl. Przedyskutowano wpływ zaadsorbowanych zanieczyszczeń na przebieg krzywych woltamperometrycznych. Three activated C fresh and used for purifn. of cyclic erythromycine carbonate in AcMe-(CH2OH)2 soln. and estazolam in iso-PrOH soln. under industrial conditions were tested by cyclic voltammetry to det. their surface deactivation. Powder and paste electrodes were prepd. and studied in HNO3 and NaNO3 solns. optionally in presence of Cu(NO3)2. The activated C from the erythromycine purifn. was the most contaminated adsorbent. It was confirmed by thermogravimetric measurements. Jednym z ważnych kierunków zastosowań węgli aktywnych jest adsorpcyjne oczyszczanie roztworów w przemysłach spożywczym i farmaceutycznym1). Także coraz powszechniej wykorzystywane są one w procesach uzdatniania wody pitnej2, 3). Istotą wymienionych zastosowań jest usuwanie z roztworów zarówno wodnych, jak i niewodnych niepożądanych składników najczęściej organicznych o niezbyt dużych stężeniach określanych jako zanieczyszczenia. Węgiel musi odznaczać się dużą zdolnością sorpcyjną oraz pewną selektywnością. Dotyczy to szczególnie przemysłu farmaceutycznego, gdzie z roztworu zawierającego pożądany pr[...]

 Strona 1