Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Gabriela Kmita"

Tekturowe wyroby o str uktur ze plastra miodu Cz. I. Zastosowanie i wytwarzanie DOI:10.15199/54.2015.8.1


  Artykuł stanowi wprowadzenie do tematyki zwiazanej z produkcja wyrobów papierowych o strukturze komórkowej. Opisano w nim rdzenie i tektury o strukturze plastra miodu, oraz parametry charakteryzujace ich budowe. Omówiono materiały włókniste stosowane do produkcji tego typu wyrobów, a tak?e ró?ne zastosowania, wynikajace z ich zalet. Główna czesc artykułu stanowi opis ró?nych metod wytwarzania rdzeni i tektur o strukturze plastra miodu. Słowa kluczowe: rdzen o strukturze plastra miodu, tektura o strukturze plastra miodu, zastosowanie, proces produkcji The article is an introduction to the issues related to the manufacture of paper products with a cellular structure. It describes the c ardboard cores a nd the honeycomb s tructure as well a s parameters characterizing their structure. Fibrous materials used in the manufacture of such products as well as various applications due to their advantages are discussed. The main part of the article describes various methods of core and cardboard with the honeycomb structure production. Keywords: core honeycomb structure, paperboard honeycomb structured, application, manufacturing process.Wprowadzenie Naturalne struktury komórkowe występujące w skałach, kościach (rys. 1c), łodygach roślin, pniach drzew (rys. 1a), jak również w pszczelich plastrach miodu (rys. 1b) są od dawna naśladowane przez naukowców i inżynierów i znajdują zastosowanie w licznych nowatorskich rozwiązaniach (1). Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom budowy, sposobów wytwarzania i z astosowań coraz częściej używanego, ekologicznego i t aniego materiału konstrukcyjnego, jakim jest tektura o strukturze plastra miodu. His toria Pierwsze papierowe struktury komórkowe zostały stworzone przez Chińczyków 2000 lat temu jako ozdoby dekoracyjne (5). Hans Heilbrun w 1901 r. rozpoczął proces produkcji papierowego rdzenia o budowie plastra miodu w fabryce papieru Heilburn& Pinner w Halle, a następnie opatentował kształt poł[...]

Sztywność zginania tektur o str uktur ze plastra miodu DOI:10.15199/54.2016.3.1


  W artykule omówiono badania sztywności zginania tektur z rdzeniem o strukturze plastra miodu. Wyniki pomiarów wykonane metodą trzypunktową porównano z wynikami obliczeń dwiema metodami. Jedna z zaproponowanych metod, oparta na analitycznej zależności pomiędzy sztywnością zginania a parametrami geometrycznymi przekroju tektury i modułem Younga, pozwala na teoretyczne wyznaczenie BS w fazie projektowania tektury. Druga metoda umożliwia przewidywanie wartości sztywności zginania tektur z warstwami pokryciowymi wykonanymi z konkretnego materiału na podstawie pomiarów BS dwóch tektur o warstwach pokryciowych z tego samego materiału i różnych grubościach. Słowa kluczowe: tektura o strukturze plastra miodu, sztywność zginania The article discusses bending stiffness tests of the honeycomb cardboard core. The results of measurements made by the three point method were compared to the results of calculations with the use of two methods. One of the methods proposed, based on the analytical relationships between bending stiffness and geometrical parameters of the cross-section of paperboard and Young’s modulus allows to determine theoretically the BS in the phase of board design. The second method allows to predict the bending stiffness of cardboard with liner layers made of a particular material on the basis of the BS measurements for two boards with top layers made of this material and having different thickness. Keywords: honeycomb boards, bending stiffness.Wprowadzenie Tektury z rdzeniem o strukturze plastra miodu są coraz częściej stosowane do produkcji opakowań [3-5]. Jednym z podstawowych wskaźników stosowanych przy ocenie przydatności tektur do produkcji opakowań jest sztywność zginania [1, 2]. Rozkład właściwości mechanicznych tektury o strukturze plastra miodu, podobnie jak tektury falistej, jest rozkładem charakterystycznym dla ciał ortotropowych. W płaszczyźnie tektury można wyróżnić dwa główne kierunki, w których jej [...]

BADANIA I ROZWÓJ- Porównanie właściwości mechanicznych tektur falistych i tektur z rdzeniem o strukturze plastra miodu DOI:10.15199/42.2017.1.1


  Tektury faliste i komórkowe należą do najpopularniejszych materiałów używanych do produkcji opakowań jednostkowych i zbiorczych. Do podstawowych wskaźników wytrzymałościowych pozwalających ocenić przydatność tektur do produkcji pudeł oraz przekładek należą sztywność zginania BS i odporność na zgniatanie płaskie FCT. W artykule porównano wyniki pomiarów wyżej wymienionych właściwości dla różnych tektur falistych oraz komórkowych i na tej podstawie dokonano analizy ich przydatności do różnych zastosowań. IN ENGLISH: Comparison of mechanical properties of corrugated board and board with a core of honeycomb structure; ABSTRACT: Corrugated and honeycomb boards belong to the most popular materials used in the production of consumer packages and multipacks. Basic strength indicators that permit to evaluate the suitability of the boards to the manufacture of boxes and layer dividers include bending stiffness (BS) and flat crush resistance (FCT). The measurement results for above-mentioned properties of various corrugated and honeycomb boards have been compared and on this basis an analysis of their suitability for different applications has been carried out. Wprowadzenie Do wytwarzania opakowań od dawna powszechnie stosowane są tektury lite i faliste, a w ostatnim czasie coraz częściej tektury komórkowe z rdzeniem o strukturze plastra miodu. Pomimo że wszystkie tektury są wykonane z podobnych materiałów włóknistych, to ze względu na różną budowę posiadają różne właściwości mechaniczne. Jako materiał opakowaniowy najczęściej używane są do produkcji pudeł i przekładek. Tektury lite w porównaniu z pozostałymi dwoma rodzajami tektur charakteryzują się dużą gęstością, małą grubością oraz niską sztywnością zginania i najczęściej są stosowane na opakowania jednostkowe o małych gabarytach, od których nie jest wymagana wysoka wytrzymałość na obciążenia mechaniczne. W niniejszym opracowaniu zostaną porównane właściwości pozostały[...]

Metody badań właściwości mechanicznych tektur o strukturze plastra miodu Sztywność zginania DOI:10.15199/54.2019.7.1


  Wprowadzenie Tektury z rdzeniem o strukturze plastra miodu, zwane też tekturami komórkowymi, to tani i ekologiczny materiał konstrukcyjny, stosowany w różnych gałęziach przemysłu, najczęściej w meblarstwie, budownictwie i do produkcji opakowań. W różnych przypadkach mogą one być stosowane zamiennie z tekturami falistymi i mają z nimi wiele wspólnych cech. Jedną z nich jest ortotropowy rozkład właściwości wytrzymałościowych.W płaszczyźnie tektury komórkowej główne kierunki ortotropii jej właściwości mechanicznych pokrywają się z kierunkiem wytwarzania, nazywanym maszynowym (MD) i kierunkiem do niego prostopadłym - poprzecznym (CD). Wartości właściwości mechanicznych, a w szczególności sztywności zginania tektur w obu tych kierunkach różnią się znacznie, na ogół ponad dwukrotnie [1, 7]. Główne kierunki w płaszczyźnie tektur komórkowych pokrywają się z głównymi kierunkami surowców papierniczych [5] użytych na ich warstwy płaskie (rys. 1). Rys. 1. Główne kierunki ortotropii w tekturze komórkowej [4] MD, CD - główne kierunki w tekturze, MDp, CDp - główne kierunki w warstwach pokryciowych D o oceny przydatności tektury komórkowej jako materiału opakowaniowego i konstrukcyjnego można stosować podobne wskaźniki wytrzymałościowe jak w przypadku tektur falistych, jednym z nich jest sztywność zginania, BS [2, 3]. 444 PRZEGLĄD PAPIERNICZY · 75 · lipiec 2019 tektura falista Główne osie ortotropii sztywności zginania tektury komórkowej związane są z rozkładem właściwości mechanicznych jej warstw pokryciowych, które decydują o sztywności zginania tektury, wpływ sztywności zginania rdzenia na sztywność tektury można uznać za pomijalnie mały. Sztywność zginania tektury w dowolnym kierunku w jej płaszczyźnie wyznaczana jest na podstawie pomiaru sił wywołujących moment gnący i ugięcia wywołanego działaniem momentu. Na drodze teoretycznych obliczeń, sztywność zginania tektury komórkowej można obliczyć jako sumę iloczynów sztywności [...]

Właściwości wytrzymałościowe opakowań na jaja - odporność na nacisk statyczny DOI:10.15199/42.2019.4.1


  Strength properties of egg packagings - static load resistance STRESZCZENIE: Zaprezentowano wyniki badań odporności na nacisk statyczny wytłaczanek wypełnionych jajami. Badania przeprowadzono w celu sprawdzenia, czy w przypadku wytłaczanek przeznaczonych do pakowania jaj można przyjąć kryterium oceny ich wytrzymałości polegające na wyznaczeniu maksymalnej siły przenoszonej przez puste opakowanie, bez konieczności uwzględniania jego odkształceń. Badania wykonano po klimatyzowaniu opakowań w różnych warunkach, aby określić, jaki wpływ na wartość odporności na nacisk statyczny i odkształcenia wytłaczanek wywiera zwiększenie wilgotności materiału włóknistego. ABSTRACT: The article presents the results of tests on resistance to static pressure of molded fiber packagings. The tests were carried out to check whether in the case of molded packagings for eggs, the criterion for assessing their strength, based on determining the maximum force transferred by empty packaging, without taking into account its deformations, can be accepted. The tests were carried out after conditioning the packages in various conditions to determine the effect on the value of resistance to static pressure and deformation caused by the moisture content of the fiber material. Wprowadzenie Stosowane są różne sposoby pakowania jaj: opakowania jednostkowe np. na 4, 6, 10, 12 czy 15 jaj (rys. 1a), a także większe opakowania na 20 lub 30 jaj (rys. 1b). W niektórych przypadkach tacki z jajami układane są w stosy (rys. 2a, 2b), w innych opakowania jednostkowe wkładane są w opakow[...]

 Strona 1