Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Marcin KRUZEL"

Badanie wymiany ciepła podczas skraplania czynników chłodniczych w minikanałach DOI:10.15199/8.2019.5.1


  Dynamiczny postęp technologiczny wymusza potrzebę poszukiwania nowatorskich rozwiązań w zakresie projektowania i konstruowania urządzeń. Mają one na celu intensyfikację parametrów użytkowych, tj. mocy, sprawności oraz zmniejszanie ich rozmiarów przy jednoczesnym redukowaniu kosztów produkcji. Naukowcy zatem poszukują najlepszych rozwiązań pod względem technicznym oraz ekonomicznym. Wraz ze zwiększaniem efektywności pracy konstruowanych urządzeń postępuje ich zużycie i rosną koszty utrzymania [7]. Jedną z głównych przyczyn zużywania się elementów urządzeń jest ich przegrzewanie na skutek nieefektywnego chłodzenia. Z uwagi na pewne ograniczenia wynikające z rozmiarów konwencjonalnych wymienników ciepła, miniaturowe skraplacze doskonale wpisują się w potrzeby rynku. Należy pamiętać o przesłankach ekologicznych; im mniejsze rozmiary układu, tym mniejsze zagrożenie dla środowiska w przypadku nieszczelności lub wycieku czynnika do otoczenie. Kompaktowe instalacje chłodnicze stosowane są powszechnie, np. w komputerach osobistych czy w smartfonach. Jednakże miniaturowe wymienniki ciepła będą stopniowo wypierane z rynku przez wymienniki w skali "mikro"[2]. Rosnące wymagania stawiane projektantom tych urządzeń wymuszają potrzebę poszukiwania nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Autorzy opracowania zakładają, że na sprawność miniwymienników ciepła w dużej mierze wpływać może: charakter przepływu czynnika chłodniczego, rodzaj użytego czynnika chłodniczego oraz wpływ sił napięcia powierzchniowego. Istotny dla wymiany ciepła jest również sposób odbioru ciepła przegrzania czynnika czy orientacja kanału. Wciąż istnieje niewielka liczba opracowań dotyczących wymiany ciepła w minikanałach chłodzonych powietrzem. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku kanałów zorientowanych pionowo. W pracy Chen et. al. [3] modelowano skraplanie czynnika FC - 72 w prostokątnym kanale o średnicy hydraulicznej dh = 1 mm. Model skonfrontowano z wynikami badań dos[...]

Badanie oporów przepływu podczas skraplania czynników chłodniczych w minikanałach pionowych DOI:10.15199/8.2019.1.3


  WSTĘP Dynamiczna ekspansja globalnego rozwoju wymusza nieustanne zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania w zakresie projektowania i budowy urządzeń. Rozwiązania te mają na celu zintensyfikowanie parametrów użytkowych, takich jak moc, wydajność i zmniejszenie rozmiarów urządzeń przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji [4]. Badacze poszukują zatem najlepszych rozwiązań pod względem technicznym i ekonomicznym. Zwiększenie współczynnika efektywności powoduje znaczne zużywanie sprzętu i wzrost kosztów produkcji [10]. Jedną z głównych przyczyn zużycia jest nieefektywne chłodzenie. Ze względu na ograniczony rozmiar konwencjonalnych wymienników ciepła, mikrokondensatory doskonale pasują do potrzeb rynku. Ale wciąż musimy być świadomi kwestii ekologicznych. Im mniejszy rozmiar systemu, tym mniejsze ryzyko dla środowiska - w przypadku wycieku czynnika chłodniczego do środowiska naturalnego. Małe systemy chłodnicze są powszechnie stosowane, na przykład w komputerach osobistych lub smartfonach. Jednak miniaturowe wymienniki ciepła będą stopniowo wypierane na rynek przez mikrowymienniki ciepła [15]. Rosnące oczekiwania i wymagania konstruktorów wymienników ciepła wymuszają nowe rozwiązania. Autorzy zakładają, że na sprawność mikrowymienników ciepła największy wpływ mają: charakter przepływu czynnika chłodniczego, rodzaj używanego czynnika chłodniczego oraz wpływ sił napięcia powierzchniowego. Nie bez znaczenia pozostaje rodzaj odbioru ciepła i orientacji kanałów. Ponadto proces skraplania prowadzi do ciągłej zmiany stosunku cieczy i pary w mieszaninie dwufazowej wzdłuż kanału. Może to zmienić właściwości powierzchni międzyfazowej. W związku z powyższym zmienia się również wartość lokalnego spadku ciśnienia. Fakt ten jest jeszcze ważniejszy, gdy proces zmiany fazy odbywa się w kanałach o małej średnicy. AKTUALNY STAN WIEDZY Autorzy pracy [14] skupili swoją uwagę na zagadnieniach oporów przepływu i spadku ciśnienia perspektywic[...]

Analiza skraplania czynników chłodniczych w obszarze pary przegrzanej


  Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych skraplania czynników R134a i R404A w obszarze pary przegrzanej w kanałach konwencjonalnych i w minikanałach rurowych. Wykazano, że proces skraplania, rozpoczynający się lokalnie w obszarze pary przegrzanej, po wystąpieniu określonego przechłodzenia pary na ściance kanału, rozwija się następnie w układzie dwufazowym. Na podstawie przeprowadzonej analizy zaproponowano procedurę obliczania wartości współczynnika przejmowania ciepła podczas skraplania czynnika chłodniczego w obszarze pary przegrzanej. Uzupełnia ona opis wymiany ciepła oraz może być przydatna w projektowaniu skraplaczy chłodniczych. Istnieje uzasadniona potrzeba kontynuacji dalszych badań w tym zakresie. ANALISYS OF THE REFRIGERANTS CONDENSATION IN THE SUPERHEATED VAPOR AREA Results of experimental investigations of the super vapour condensation of the R134a and R404A refrigerants in the conventional channel and in the pipe minichannels were presented. It was demonstrated that the condensation process which begins locally in the superheated vapor area, after the occurrence of a specific overcooling of the vapor on the channel wall, develops further in a two-phase system. On the basis of the conducted analysis, a procedure of heat transfer coefficient during condensation of refrigerant in superheated area calculation is presented. The knowledge of this procedure may be useful for the designing of refrigeration condensers. There is a justifiable requirement for the continuation of research in this area. Z prac badawczych Wykaz stosowanych oznaczeń C - współczynnik, wzór (3) D - średnica wewnętrzna kanału rurowego, mm L - długość wężownicy rurowej, m P - ciśnienie absolutne, Pa PPS - punkt początku skraplania q . - gęstość strumienia ciepła, W/m2 S - entropia właściwa, J/(kg·K) T - temperatura, oC (wρ) - gęstość strumienia masy, kg/(m2·s) V - objętość właściwa, m3/kg Objętość - stopień suchości Symbole gr[...]

 Strona 1