Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Marian Marek"

Przywracamy Serce Niepodległej DOI:


  "Przywracamy Serce Niepodległej" to tytuł wystawy, otwartej 14 września 2019 r. przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na placu jego imienia. Z tej okazji w Hotelu Europejskim odbyło się spotkanie wielu wybitnych przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego stolicy, m.in. z udziałem Ewy Mańkiewicz-Cudny, prezes FSNT-NOT i redaktor naczelnej Przeglądu Technicznego. Podczas tego spotkania współpracujący z PT prof. Marian Marek Drozdowski wygłosił referat, którego skrót przedstawiamy Czytelnikom.Ambicją organizatorów wystawy jest pokazanie historii placu marszałka Piłsudskiego oraz dziejów głównych gmachów, które stanowiły zachodnią pierzeję pałacu. W rejonie dzisiejszego Grobu Nieznanego Żołnierza w 1661 r. powstał barokowy pałac Jana Andrzeja Morsztyna, podskarbiego wielkiego koronnego, przywódcy stronnictwa profrancuskiego. Był on ośrodkiem życia kulturalnego stolicy, w jego murach mieścił się teatr, galeria sztuki i sala koncertowa. Właściciel pałacu był najwybitniejszym poetą polskiego baroku. W sąsiedztwie kanclerz wielki koronny Jerzy Ossoliński, związany z królewiczem, a następnie królem Władysławem IV z dynastii Wazów, bohater wojen polsko-rosyjskich 1609-1618 r, wybitny pamiętnikarz i dyplomata, wzniósł w latach 1639-1642 nowoczesny pałac przy obecnej ul. Wierzbowej. Pałac Saski - przebudowa i czas bitwy W 1713 r. Pałac Morsztyna został zakupiony od córki właściciela przez króla Augusta II Mocnego. Po przebudowie, której się podjęli sascy urbaniści i architekci, powstał pałac Saski jako rezydencja królewska w obrębie założenia architektoniczno- ogrodowego tzw. Osi Saskiej. Pałac Ossolińskich, wojewody sandomierskiego, nabył minister saski Henryk Bruhl, znany z korupcyjnych dochodów. Pałac był przebudowany według projektu Tylmana z Gameren i rozbudowany według projektu Dominika Merliniego w latach 80. XVIII stulecia. Od 1764 r. był siedzibą ambasady rosyjskiej, gdzie kolejni ambasadorowie Katarzyny I[...]

COP-owy plan Kwiatkowskiego DOI:


  Gdy studiuję plan zrównoważonego rozwoju Polski wicepremiera Mateusza Morawieckiego, jako historyk gospodarczy porównuję go do planów realizowanych przez mojego mistrza, inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego, do jego doświadczeń. Mija właśnie 80 lat od rozpoczęcia budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego, w czym rola Kwiatkowskiego była decydująca.Pamiętam o różnicy epok, ustrojów, międzynarodowej sytuacji Polski i standardów cywilizacyjnych lat 30. ub.w., ośmielam się jednak, jako uczeń i biograf Kwiatkowskiego przypomnieć niektóre jego doświadczenia jako wicepremiera, przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, ministra skarbu i członka gremium decyzyjnego państwa - Narad Zamkowych, odbywających się pod kierownictwem Prezydenta RP, z udziałem marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, premiera Felicjana Sławoj-Składkowskiego i ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. Odpowiadał on jednocześnie za stabilność złotego oraz za zdobycie środków na 4-letni plan inwestycji cywilnych i 6-letni plan modernizacji sił zbrojnych w warunkach rosnącego zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski ze strony hitlerowskich Niemiec i stalinowskiego reżimu Związku Sowieckiego. Kojarzenie tych dwóch zadań okazało się piekielnie trudne, ponieważ koła wojskowe związane z marszałkiem i Obozem Zjednoczenia Narodowego domagały się inflacyjnego nakręcania koniunktury zbrojeniowej. JEŚLI INFLACJA, TO DYMISJA Jako priorytet swojej działalności wicepremier Kwiatkowski traktował obronę stabilności złotówki, podkreślając: "Inflacja uderzyłaby najsilniej w świat pracy, we wszystkie warstwy budujące swą przyszłość na osobistej pracy i oszczędności, a te reprezentują na pewno w Polsce ponad 90% ludności. Naszą metodę musimy do[...]

Wiele do nadrobienia DOI:


  Refleksje o kondycji ekonomicznej III RP w świetle najnowszych danych GUS-u.Jako historyka gospodarczego i ekonomistę smuci mnie fakt, że olbrzymia praca naszych statystyków, związanych z GUS-em nie jest wykorzystywana do debat publicznych: w parlamencie, instytucjach samorządowych a przede wszystkim w mediach. Weźmy ostatni Rocznik Statystyczny GUS niedawno wydany. Jakaż to kopalnia informacji o stanie społeczno gospodarczym naszego państwa. Ludność Od 2010 r. w wyniku dynamicznie rozwijającej się emigracji zarobkowej, głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii, Włoch, Francji i Norwegii oraz negatywnego bilansu demograficznego liczba mieszkańców Polski maleje, oficjalnie z 38,6 mln w 2010 r. do 38, 4 w 2016 r. Spadek ten jest większy ponieważ część emigrantów na stałe nie dokumentuje tego faktu. Według prognoz GUS-u ludność Polski w 2040 r. zmaleje do, 35,7 mln. Martwić powinien fakt, że wśród emigrantów dominuje, zarówno wśród mężczyzn jak i kobiet, wiek produkcyjny i zawody, których deficyt odczuwamy w kraju: lekarze, pielęgniarki, inżynierowie i technicy budowlani, informatycy. W Polsce mamy niski procent aktywności zawodowej ludności. W 2015 r. wynosił on 45,2, podczas gdy w Szwajcarii 58,1, Szwecji 53,4, Norwegii 53,0,, w Holandii 52,8. w Niemczech 52,3, Wielkiej Brytanii 50,8, Francji 45,7. Stopa bezrobocia w Polsce mimo jej spadku z 17,7% w 2005 r. do 7,5% w 2015 r, jest ciągle duża wśród osób młodych 20,8% i to często z wyższym wykształceniem, głównie humanistycznym. Produkt krajowy brutto w cenach bieżących na jednego mieszkańca pokazuje źródła ruchów migracyjnych na świecie, w tym polskiej i ukraińskiej emigracji. W 2015 r. wynosił on w Polsce 12404 USD, w Niemczech 41066 USD, a więc b[...]

Rzeczpospolita Inżynierska w pierwszych latach niepodległości 1918-1922 (Część II) DOI:


  Moim zdaniem spośród polskich inżynierów II Rzeczypospolitej do najwybitniejszych postaci szczebla państwowego należy Eugeniusz Kwiatkowski (1888- 1974). Inspirowany przez inż. Tadeusza Wendę inżynier chemik - minister przemysłu i handlu w latach 1926-1930, w 1930 r. w studium "Powrót Polski nad Bałtyk" nakreślił program rozbudowy portu i miasta Gdyni. Przewidywał powstanie nowoczesnej struktury komunalnej, w tym elektrowni, gazowni i sieci elektrycznej. Postulował budowę monumentalnej Bazyliki Morskiej, Pomnika Zjednoczenia Ziem Polskich i Domu Marynarza Polskiego. Gdynia połączona siecią kolejową i drogową ze wszystkimi dzielnicami zachodnio-południowymi miała przede wszystkim aktywizować gospodarczo Śląsk i Pomorze. W cieniu Prezydentów Syntetycznie jego dokonania w początkach II Niepodległości można streścić następująco: - jako absolwent Politechniki Lwowskiej i Monachijskiej starał się wykorzystać poznaną na nich kulturę pracy i zarządzania w polskich zakładach chemicznych, w których odbywał praktyki i pracował zawodowo: - w "Zarzewiu" i w posterunku werbunkowym w Chełmie, związanym z Departamentem Wojskowym Naczelnego Komitetu Narodowego, kierowanym przez płk. Władysława Sikorskiego, nauczył się szanować wszystkie niepodległościowe opcje polskie. Stronił zawsze od doktrynerów i radykałów politycznych, czemu dał wyraz jako kierownik Głównego Urzędu Zaciągu do Wojska Polskiego w Łukowie i organizator obchodów Kościuszkowskich w tym mieście. - w Łukowie był organizatorem i oficerem 22 pułku piechoty składającego się z ochotników Polskiej Organizacji Wojskowej, zasłużonego w wojnie polsko-ukraińskiej o Lwów i Galicję Wschodnią, w wojnie polsko-bol[...]

Inżynierowie w początkach II RP DOI:


  Bilans otwarcia państwa polskiego był dla nas bardzo niekorzystny. Ogromne zniszczenia związane z I wojną światową oraz wojna z Ukrainą, Rosją bolszewicką, powstanie wielkopolskie, trzy powstania śląskie, konflikty z Litwą i Czechami, a także zapóźnienia cywilizacyjne wynikające z różnego poziomu rozwoju ziem trzech zaborów, stawiały przed Polską ogromne i trudne zadania. Problemy te na tle wydarzeń historycznych przedstawił prof. dr hab. Marian M. Drozdowski podczas zorganizowanego przez FSNT-NOT spotkania polskich inżynierów z kraju i zagranicy, inaugurującego obchody 100-lecia odzyskania niepodległości (Warszawa, 26.04.2018). Jego referat "Rola elit inżynierskich w narodzinach i pierwszych lat II RP (1918-1923)" drukujemy z niewielkimi skrótami (red.). Kluczową rolę w rozwiązywaniu wspomnianych trudności odegrał w latach 1918-1922 Naczelny Wódz i Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Był to jego najmniej kontrowersyjny okres działalności wojskowej i politycznej, najbardziej pożyteczny dla państwowości polskiej. Towarzyszyli mu premierzy: Jędrzej Moraczewski (inżynier kolejnictwa), Ignacy Paderewski (genialny pianista), Leopold Skulski (inżynier chemik), Władysław Grabski (wybitny ekonomista i socjolog wsi), Wincenty Witos (przywódca ruchu ludowego), Antoni Ponikowski (profesor miernictwa Politechniki Warszawskiej). 1 W działaniach typu gospodarczego kluczową rolę w odbudowie przemysłu odegrał inż. technolog Andrzej Wierzbicki 1 zob. M.M. Drozdowski, Budowniczowie II Niepodległości. Muzeum Niepodległości, Warszawa 2018 PRZEGLĄD TECHNICZNY 24/2018 9 Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości profesor Politechniki w Zurychu, członek Generalnego Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny (w Vevey), kierowanego przez Henryka Sienkiewicza, Ignacego Paderewskiego i Antoniego Osuchowskiego. Od 24 lipca 1920 r. do 6 czerwca 1922 r. był ministrem robót publicznych. Wcześniej, od 1919 r. był czołowym ekspertem [...]

Biografia Ignacego Łukasiewicza profesora Zbigniewa Wójcika DOI:

Czytaj za darmo! »

Zasłużone dla upowszechnienia kultur technicznej naszego społeczeństwa Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu, od lat ofiarnie prowadzonego przez prof. dr hab. inż. Adama Mazurkiewicza, przy pomocy red. Marcina Olifirowicza, w serii Biblioteki Nauki i Techniki wydało ostatnio biografie Ignacego Łuksiewicza pióra prof. dr hab. Zbigniewa Wójcika. Autor biografii to jeden z najwybitniejszych polskich historyków nauki i techniki. Jego prace o Stanisławie Staszicu, Aleksandrze Czekanowskim Ignacym Demeyko., Józefie Morozewiczu, Aleksandrze Patkowskim, Walerym Goetlu są ozdobą naszej biografistyki, Redaktor naukowy prof. Mazurkiewicz stworzył interesujący model prezentowanych monografii. Otwiera go erudycyjny wstęp autora, informacje o kolejnych etapach życia bohatera monografii, akcent na jego [...]

Główni architekci polskiej polityki wodnej i morskiej II RzeczypospoliteJ DOI:


  J ako uczniowi i biografowi Eugeniusza Kwiatkowskiego, proszę wybaczyć eksponowanie podstawowej tezy mojego wykładu: "gospodarka wodna od narodzin naszej Niepodległości w 1918 r. do dnia dzisiejszego należy do najbardziej zaniedbanych dziedzin naszej gospodarki narodowej". Skutki tych zaniedbań boleśnie odczuwał nasz naród w lipcu i sierpniu 1934 r. w czasie wielkiej powodzi, która objęła województwa: krakowskie, lwowskie, kieleckie, gdy woda zalała 200 tys. ha ziem uprawnych. Po wojnie mieliśmy kilka dramatycznych powodzi, a w tym roku suszę, która w sposób istotny dała się we znaki polskim rolnikom, polskim konsumentom, budżetowi państwa i samorządom lokalnym. Przypomnijmy elementarne fakty : 1) W 1918 r. - w świetle badań dr. Józefa Orczyka - areał gruntów zmeliorowanych stanowił 2,6% obszaru Polski i 4% użytków rolnych (ok. 1 mln ha). W tej dziedzinie istniało olbrzymie zróżnicowanie dzielnicowe: w byłym zaborze pruskim zmeliorowanych było 16% ziemi, w byłym zaborze austriackim 1,2%, w byłym Królestwie Polskim 0,9% i na ziemiach wschodnich 0,4%. Generalnie rzecz traktując w 1918 r. melioracja obejmowała tylko 1% kraju, a powinna według ówczesnych szacunków obejmować ok. 8%. W latach 1919-1932 podlegała ona Ministerstwu Robót Publicznych, a od 1933 r. Ministerstwu Rolnictwa i Reform Rolnych. Na Polesiu 1) Referat wygłoszony w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 10 grudnia 2018 r. na posiedzeniu Państwowej Rady Gospodarki Wodnej. melioracją, ze względów wojskowych, kierowało Ministerstwo Komunikacji2). W 1919 r. Ministerstwo Robót Publicznych przejęło w swój zarząd wszystkie środki transportu śródlądowego znajdujące się na Wiśle, dopuszczając w 1921 r., w przewozach przedsiębiorstwa prywatne. W tym roku ukończono odbudowę Kanału Królewskiego, a w 1922 r. Kanału Augustowskiego i podjęto prace rekonstrukcyjne nad zupełnie zniszczonym Kanałem Ogińskiego; zakończono je w 1926 r. Transport [...]

 Strona 1