Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"JUSTYNA DOMAGAŁA"

WARSTWY WIERZCHNIE METALI NIEŻELAZNYCH KSZTAŁTOWANE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK LASEROWYCH DOI:10.15199/67.2017.10.19


  Mikrostruktura i własności warstwy wierzchniej wpływają na własności użytkowe wielu wyrobów. Te kilka procent objętości materiału ma decydujące znaczenie na własności eksploatacyjne, takie jak: odporność na zużycie ścierne, korozyjne i zmęczeniowe całych elementów [1]. Rozwój technik laserowych stworzył nowe możliwości wykorzystania tego uniwersalnego narzędzia do wytwarzania ulepszonych warstw [2]. W artykule przedstawiono wyniki badań mikrostruktury i własności miedzi po laserowym stopowaniu proszkami Cr oraz Cr+WC. MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ Laserowe stopowanie, przy użyciu proszków Cr oraz Cr+WC w warstwę wierzchnią miedzi, odbyło się przy zastosowaniu lasera diodowego dużej mocy HPDL Rofin DL 020. Dane tech- JUSTYNA DOMAGAŁA-DUBIEL WARSTWY WIERZCHNIE METALI NIEŻELAZNYCH KSZTAŁTOWANE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK LASEROWYCH DOI 10.15199/67.2017.10.19 Rudy Metale 2017, R. 62, nr 10 s. 54-56 55 Rudy Metale 2017, R. 62, nr 10 niczne lasera zamieszczono w tablicy 1. Morfologię proszków Cr[...]

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY I WŁASNOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ ODLEWNICZYCH STOPÓW MAGNEZU OBRÓBKĄ LASEROWĄ


  W artykule zaprezentowano wyniki badań struktury, własności mechanicznych i odporności korozyjnej warstwy wierzchniej odlewniczych stopów magnezu Mg‐Al‐Zn o zróżnicowanym stężeniu aluminium MCMgAl3Zn1, MCMgAl6Zn1, MCMgAl9Zn1 oraz MCMgAl12Zn1 po laserowej obróbce powierzchniowej. Wtapianie laserowe cząstek WCw odlewnicze stopy magnezu wykonano przy użyciu lasera diodowego dużej mocy (HPDL). Stwierdzono, że struktura warstwy wierzchniej badanych odlewniczych stopów magnezu, krzepnąca po obróbce laserowej, charakteryzuje się zróżnicowaną morfologią i składa się z osnowy z dendrytami z eutektyką płytkową Mg17Al12 i Mg w obszarach międzydendrytycznych oraz dyspersyjnych cząstek wtopionych węglików WC. Największym przyrostem twardości odznaczają się stopy magnezu MCMgAl3Zn1 i MCMgAl6Zn1 z laserowo wtopionymi cząstkami WC, co spowodowane jest umocnieniem materiału w następstwie utwardzania dyspersyjnego. Warstwy wierzchnie odlewniczych stopów magnezu z laserowo wtopionymi cząstkami węglików uzyskują wyższe wartości prądów korozyjnych i niższe potencjały korozyjne, co wskazuje na ich słabszą odporność korozyjną w odniesieniu do materiału podłoża. Warstwy te ulegają korozji wżerowej. Słowa kluczowe: odlewnicze stopy magnezu, wtapianie laserowe, laser diodowy dużej mocy, struktura, własności mechaniczne, odporność korozyjna FORMATION OF THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF THE SURFACE LAYER OF CASTING MAGNESIUM ALLOYS BY LASER TREATMENT Structure, mechanical properties, as well as corrosion resistance of the surface layer Mg‐Al‐Zn casting magnesium alloys with the diversified aluminium concentration of MCMgAl3Zn1, MCMgAl6Zn1, MCMgAl9Zn1, MCMgAl12Zn1 after laser surface treatment was presented in this work. Penetrated with WC carbide particles using laser fusion of the casting magnesium alloys carried out using high power diode laser (HPDL). It has been stated that the structure of the surface layer of M. dr h.c. prof. dr hab. in[...]

Modyfikowanie warstwy wierzchniej odlewniczych stopów magnezu przy użyciu lasera diodowego dużej mocy (HPDL)

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono strukturę i własności odlewniczego stopu magnezu EN-MCMgAl9Zn1 po laserowej obróbce powierzchniowej. Celem pracy było polepszenie własności warstwy wierzchniej odlewniczego stopu magnezu przez przetopienie i jednoczesne wtapianie proszku węglika wolframu w obszar jeziorka. Stopowanie laserowe węglikiem wolframu płytek ze stopu magnezu EN-MCMgAl9Zn1 zostało przeprowadzone[...]

Druty kompozytowe o strukturze multiwłóknistej DOI:10.15199/24.2015.1.4


  Aktualnie poszukuje się nowych materiałów o wysokiej wytrzymałości i konduktywności elektrycznej do zaawansowanych zastosowań elektrycznych. Obiecującą grupą materiałów przeznaczonych do produkcji generatorów silnych i zmiennych pól magnetycznych są stopy Cu-Nb. Do badań wybrano materiał wytwarzany poprzez ciągnienie pakietu drutów niobowych w rurze miedzianej z pominięciem klasycz- ów nych operacji topienia i odlewania. W ten sposób wytworzono drut kompozytowy o uporządkowanej mikrostrukturze, zawierający ponad 820 000 ciągłych włókien niobu o średnicy od 100 do 200 nm rozłożonych w osnowie czystej miedzi. W pracy zaprezentowano wyniki badań mikrostruktury, właściwości mechanicznych i elektrycznych na poszczególnych etapach przetwarzania. Wytrzymałość na rozciąganie drutu osiągnęła 700 MPa, konduktywność elektryczna była na poziomie 54 MS/m. The new high strength high electrical conductivity materials are demanded for advanced electric applications. Cu-Nb wires are promising materials for generators of strong and variable magnetic fields production. Material used in the studies was produced by bundle drawing of niobium wire in copper tube without classical melting and casting. In this manner, the composite wire with ordered microstructure, containing more than 820 000 niobium filaments having a diameter between 100 and 200 nm distributed in a matrix of pure copper was produced. Microstructure, mechanical and electrical properties were presented in relation to processing stage. The tensile strength of the wire has reached 700 MPa and the electric conductivity was 54 MS / m. Słowa kluczowe: stopy miedzi, kompozyty włókniste, własności mechaniczne, własności elektryczne, mikrostruktura Key words: cooper alloys, fiber composites, mechanical properties, electrical properties, microstructure.1. Wprowadzenie. We współczesnej elektrotech- nice i elektronice obserwuje się ciągłe zapotrzebowanie na materiały cechujące się szerokim zestawem korzyst- [...]

Analiza procesu ciągnienia drutów Cu-Ag


  W artykule omówiono wyniki badań symulacyjnych procesu ciągnienia i walcowania drutów ze stopów Cu-Ag, z wykorzystaniem tech- nik MES. W celu opracowania zależności naprężenia uplastyczniającego od odkształcenia wyznaczono krzywe płynięcia. Podczas badań uwzględniono zmiany kształtu (kołowy, kwadratowy i prostokątny) przekroju poprzecznego drutów. In the article the simulation of wire drawing and rolling process of Cu-Ag alloys was carried out, using FEM techniques. In order to develop the function of the yield stress point the flow curves was estimated. During the study changes in shape (circular, square and rectangular) cross-section wires was taken into account. Słowa kluczowe: stopy Cu-Ag, ciągnienie, walcowanie, MES Key words: Cu-Ag alloys, drawing, rolling, FEM.Wprowadzenie. Od współczesnych materiałów na uzwojenia magnesów do wytwarzania silnych pól magnetycznych (operujących w zakresie 5÷100 Tesli) wymaga się wysokiej wytrzymałości i wysokiej kon- duktywności elektrycznej [1÷3]. Materiały te muszą charakteryzować się również dobrą plastycznością umożliwiającą wytwarzanie z nich drutów o przekro- ju prostokątnym na drodze ciągnienia lub walcowania profilowego. Wysoka plastyczność zapobiega również pękaniu materiału podczas nawijania na cewkę [3÷5]. Obecnie powszechnie stosowanym numerycznym narzędziem obliczeń inżynierskich jest metoda elemen- tów skończonych (MES), której istotą w obrębie mo- delowania procesów obróbki plastycznej jest zamiana obiektów rzeczywistych (materiału kształtowanego, narzędzi) na modele dyskretne, których geometria jest odzwierciedlana skończoną liczbą elementów połączo- nych ze sobą skończoną liczbą węzłów. Model numeryczny procesu ciągnienia drutów Cu-Ag. Symulacje numeryczne procesów przeróbki plastycznej wykonano dla stopu CuAg15. Do analizy teoretycznej procesu ciągnienia drutu zastosowano [...]

 Strona 1