Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Mateusz Balcerowicz"

Korzystanie z wód w czasie suszy DOI:


  Korzystanie z wód zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne polega na wykorzystaniu wód powierzchniowych i podziemnych w każdym celu z kilkoma zastrzeżeniami określonymi w ustawie1) i dzieli się na następujące sposoby korzystania z wód: ● powszechne (przysługujące każdemu m.in. w celu zaspokojenia potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego lub rolnego, dla wypoczynku i rekreacji oraz amatorskiego połowu ryb)2), ● zwykłe (przysługujące właścicielowi gruntu w celu zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego dla określonego katalogu czynności)3), ● szczególne (każdy inny sposób korzystania z wód nie będący powszechnym lub zwykłym, który został wskazany w katalogu wymienionym w ustawie i co do zasady wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej właściwego organu administracji)4) oraz ● usługi wodne (każdy inny sposób korzys[...]

Problem dostępności wody DOI:

Czytaj za darmo! »

Rozmowa z Justyną Orłowską dyrektorem Programu GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.Redakcja: Jak GovTech Polska połączył sektor publiczny z najlepszymi pomysłami obywateli? Justyna Orłowska: Sektor publiczny staje codziennie przed istotnymi społecznie wyzwaniami z obszaru zdrowia, bezpieczeństwa czy walki z przestępczością. Twórcze podejście i najnowsze technologie mogą w znaczącym stopniu przyczynić się do znalezienia sposobu ich rozwiązania. GovTech Polska wprowadza sektor publiczny na nową ścieżkę rozwoju opartą o innowacyjne technologie i stwarza optymalne warunki do wdrażania najlepszych pomysłów. Głównym celem programu jest usprawnienie dialogu pomiędzy sektorem publicznym, a innowatorami, przedsiębiorcami, start-upami oraz samymi obywatelami. Redakcja: Skąd pomysł, żeby zorganizować "obywatelską burzę mózgów" na temat wody? Justyna Orłowsk[...]

Współpraca Polski w Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki wodnej 1) DOI:


  Mityczna już w trakcie dyskusji o gospodarce wodnej w naszym kraju biurokracja europejska narzucająca normy i zasady działań oraz wpływająca na stan polskiej gospodarki wodnej to tak naprawdę zwykła układanka prawnopubliczna, po której wypada się poruszać z gracją, ale też z uwagą, tak by w ostateczności realizować cele, nie zapominając również o obowiązkach. Czym zatem jest i jak wygląda w praktyce współpraca Polski w Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarki wodnej? R ozważając działania w ramach prawa krajowego i europejskiego w gospodarce wodnej nie sposób jednak pominąć ogólnego kontekstu podstaw prawnych działania samej Unii Europejskiej (UE), o czym warto wspomnieć w kilku zdaniach. UE jest specyficznym podmiotem w stosunkach międzynarodowych. Choć jej początki sięgają 1951 r., kiedy to podpisano traktat paryski powołujący Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, to jako organizacja międzynarodowa (wyjątkowego rodzaju) powstała dopiero w 1993 r. Tym niemniej nie jest w pełni tego słowa znaczenia tylko i wyłącznie organizacją międzynarodową, ale jest jednocześnie wspólnotą 28 państw członkowskich, a także ma cechy federacji czy konfederacji państw. 1)) Ten zawiły system prawnomiędzynarodowy przekłada się następnie na funkcjonowanie samej unii, jak i jej członków. Dla uproszczenia naszych rozważań przyjmijmy, że zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) wyróżniamy pięć typów aktów prawnych na poziomie wspólnotowym: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie, przy czym pierwsze trzy mają wiążący charakter. Decyzje mogą być natomiast skierowane do jedne- 1) Artykuł oparto na prezentacji przedstawionej podczas posiedzenia Krajowej Rady Gospodarki Wodnej 29 czerwca 2016 r. 1) The article is based on a presentation made during a meeting of the National Water Management Board o[...]

 Strona 1