Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"ADAM GNATOWSKI"

Wpływ obróbki cieplnej na właściwości termiczne kompatybilizowanych mieszanin polimerów

Czytaj za darmo! »

Mieszaniny polimerowe są atrakcyjną alternatywą dla wytwarzania nowych materiałów polimerowych o pożądanych właściwościach, bez konieczności syntezy całkowicie nowego materiału. Właściwości mieszanin polimerowych zależą w znacznym stopniu od typu komponentów, metody mieszania, a także od kolejności dodawania składników. Mieszając polimery można modyfikować pewne własności polimerów, głównie f[...]

Badania struktury i właściwości fizycznych kompozytu poliacetal-piasek kwarcowy


  Modyfikacji materiałów polimerowych można dokonać na drodze chemicznej, fizycznej lub fizykochemicznej. W pracy przeprowadzono modyfikację fizyczną poliacetalu piaskiem kwarcowym o różnej grubości ziarna. Modyfikacja fizyczna polimerów obejmuje zmianę ich struktury spowodowaną wymuszoną orientacją, mieszaniem polimeru z modyfikatorami, tworzeniem kompleksów polimerowych, zmianę stopnia zdyspergowania i budowy nadcząsteczkowej poszczególnych faz. Obejmuje też zmianę oddziaływań międzycząsteczkowych na granicy faz w wyniku dodania modyfikatora [1÷5]. Zaletą tego typu modyfikacji jest możliwość natychmiastowego wykorzystania wyników do równie szybkiego wprowadzenia do produkcji. Konieczność dostosowania wyrobu do wymagań rynkowych sprowadza się do zastosowania pewnych zmian w budowie tworzywa [1, 6]. Głównym celem modyfikacji poliacetalu piaskiem kwarcowym było zwiększenie twardości, zdolności tłumienia drgań mechanicznych, polepszenia odporności chemicznej, stabilności wymiarowej, sztywności i zmiany wielu innych właściwości termicznych i użytkowych. Nie jest możliwe uzyskanie poprawy wszystkich właściwości. Należy projektować i wytwarzać materiały o właściwościach spełniających wymagania do produkcji wyrobów zgodnie z przewidzianym zastosowaniem [1, 2, 6, 7]. Głównym celem stosowania modyfikacji tworzyw polimerowych jest polepszenie ich właściwości przy jednocześnie możliwie największym wyeliminowaniu ich wad. Jeżeli redukcja niepożądanych czynników nie jest możliwa, dąży się do ich ograniczenia [1, 6]. Kompozyty stanowią prężnie rozwijającą się grupę materiałów o przeznaczeniu konstrukcyjnym. W dynamicznym tempie trwają badania dotyczące rozwoju materiałów polimerowych modyfikowanych napełniaczami proszkowymi i włóknistymi. Pojęcie napełniacza w większości przypadków oznacza dodatek charakteryzujący się stałym stanem skupienia. Wyróżnia się napełniacze nieaktywne i aktywne, z których zadanie tych pierwszych wiąże się ze zwi[...]

Effect of electrochemical ageing on the properties of polyamide composites with glass fiber and quartz sand Badania wpływu starzenia elektrochemicznego na właściwości kompozytów poliamidu z włóknem szklanym i piaskiem kwarcowym DOI:10.15199/62.2015.1.16


  Polyamide 6 was filled with glass fibers or/and quartz sand, processed by injection moulding, electrochem. aged in NaCl solution at pH 7 and 20°C for 720 h (current 0.3 A) and studied for hardness, color, gloss, tensile strength and thermal properties. The ageing resulted in decreasing the hardness, gloss, tensile strength and crystallinity of the composites. Stosowanie napełniaczy w produkcji wytworów z tworzyw polimerowych ma na celu poprawę ich właściwości, szersze zastosowanie oraz obniżenie ceny. Starzenie polimerów powoduje pogorszenie cech wytrzymałościowych materiału. Prognozowanie zmian wywołanych na skutek starzenia pozwala na określenie możliwości stosowania kompozytów w różnych warunkach eksploatacji. Przedstawiono wyniki badań właściwości poliamidu z włóknem szklanym oraz z piaskiem kwarcowym przed i po procesie starzenia elektrochemicznego. Proces przyspieszonego sta-rzenia wykonano na stanowisku do badań, w roztworze wodnym NaCl o stężeniu 25%. Wykonano badania wytrzymałości na rozciąganie, twardości, barwy, połysku oraz właściwości termicznych metodą DSC. Stwierdzono istotne zmiany właściwości badanych materiałów po procesie starzenia elektrochemicznego. Modyfikowanie tworzyw polimerowych różnego rodzaju napełniaczami jest bardzo często stosowane w przemyśle. Wynika to z potrzeby otrzymywania materiałów o coraz lepszych właściwościach termicznych, mechanicznych oraz chemicznych. Nie bez znaczenia jest również możliwość obniżenia ceny wyrobu poprzez zastosowanie tworzyw napełnionych1-3). Poliamid należy do grupy polimerów zawierających azot. Jest częściowo krystalicznym tworzywem konstrukcyjnym o dobrych właściwościach mechanicznych4-6). Stosowany jest w wielu gałęziach przemysłu do produkcji m.in. kół zębatych, łożysk, śrub i wielu innych elementów narażonych podczas eksploatacji na działanie agresywnych chemicznie środowisk7). Właściwości wytworów z tworzyw polimerowych w dużej mierze zależą od warunkó[...]

Examinations of thermomechanical properties and structure of polyethylene with cardboard fibre and colourant composites after electrochemical ageing DOI:10.15199/28.2016.3.5


  The use of fillers in the production of plastic products is intended to improve their properties, the wider use and reduce prices. The ageing of polymers results in deterioration of strength properties of the material. Forecasting changes caused due to ageing allows to determine the feasibility of application of the composites under certain conditions. The article presents the results of investigations of polyethylene (Hostalen 7260, Lyondellbasell) with cardboard and dye composites before and after electrochemical ageing. Ageing process was performed in special chamber, in water solution of NaCl (35‰) at pH 7 and at 20°C for 720 h (current 0.3 A). Samples with the addition of 2% dye, 2% dye and 2% cardboard, 2% dye and 4% cardboard, 2% dye and 6% cardboard were tested. The carboard filler was made by mechanical fragmentation. The samples were injected using a KraussMaffei KM65-160C1 injection moulding machine. Tensile strength was measured. The thermal properties were analysed using a DSC method. Structure was observed using light microscope. Hardness was determined with ball pressing method. The aim of the investigations was to determine the influence of the filler on the composite properties and to receive a new, cheaper material. Changes in the degree of crystallinity, the melting point range, structure of the tested materials were revealed. The changes in mechanical properties of polyethylene with filler and dye before and after ageing were observed. The studies show that the electrochemical ageing causes significant changes in the properties of the tested materials Key words: polyethylene, composites, dye, cardboard, structure, thermomechanical properties. Inżynieria Materiałowa 3 (211) (2016) 120÷125 DOI 10.15199/28.2016.3.5 © Copyright SIGMA-NOT MATERIALS ENGINEERING 1. INTRODUCTION Polymeric composites are manufactured using the three methods: physical, chemical and physical-chemical. The physical method is the most po[...]

Analysis of the quality of polymeric tubes manufactured by an extrusion process DOI:10.15199/48.2017.9.5


  Polymer extrusion is a dynamically developing method which plays an essential role in production of components made of polymers. This technology has a number of variations, such as e.g. single-, twin- and triple- auger extrusion, authothermal extrusion with blowing and many others. The method is used to manufacture the commonly used products, such as sections, slabs or pipes [6, 8, 9,11]. Quality of finished products made of polymer materials depends on many various factors. In the case of extrusion, these include characteristics of the raw material, quality of the extrusion line and state of the technical services [7, 9]. Apart from the extruder itself, the extrusion line for production of pipes also include: calibrator, cooling bath, receiver and cutting device. The basic parameters that describe the process of extrusion are temperature of polymer material and extrusion rate [1, 8, 9, 11, 12]. However, the substantial effect on the quality of the product is also from the shape of the head and calibrator and the pull-off speed, which has to be synchronized with the extrusion rate [1, 9, 11]. Evaluation of the extrusion process efficiency should take into consideration the quantitative, functional and qualitative criteria which include e.g. the quality of the drawn pieces [3, 9, 10]. The aim of this paper is to establish dominant factors which cause defects during the polymeric pipe extrusion process. The tools for quality improvement, such as Pareto chart and Ishikawa diagram were used. 1. Material and methods The technological extrusion process was carried out in the enterprise that manufactures pipes from polymeric materials. The aim of the study was to analyse the quality of polymeric pipes manufactured using extrusion. The quality examinations were conducted using pipes with diameter 63 mm and SDR 11 made of PDPE 3802 YCF. The extrusion process was consistent with processing parameters recommended by the manufact[...]

Analiza zmian właściwości dynamicznych i termicznych ABS z dodatkiem barwnika po procesach starzenia

Czytaj za darmo! »

Techniczna i ekonomiczna przydatność materiałów polimerowych zależy od tego, czy będą one spełniały wymagania sztywności i wytrzymałości tak, aby ich trwałość w warunkach użytkowania była dostateczna. Tradycyjne mechaniczne charakterystyki otrzymywane jako wynik badań przy obciążeniu statycznym, przy rozciąganiu, ściskaniu i skręcaniu są niewystarczające do przewidywania zachowania się materiałów polimerowych w warunkach użytkowania, jak również w długim okresie. Problemem jest więc wybór metod badania, pozwalających przewidywać zmianę właściwości w funkcji czasu na podstawie danych doświadczalnych [1÷7]. Sposób obciążenia przewidziany dla pomiarów eksperymentalnych zmieniających się sinusoidalnie jest często bardzo zbliżony do schematów obciążeń występujących w praktycznych zastosowaniach materiałów polimerowych. Termiczna analiza dynamicznych właściwości mechanicznych (DMTA) jest jednym ze sposobów oceny przemian zachodzących w materiałach polimerowych w szerokim zakresie temperatury i częstotliwości zmian obciążeń. W wyniku tej analizy otrzymuje się przebieg zmian modułów dynamicznych Younga i tangensa strat mechanicznych. Znajomość przebiegu tych zmian pozwala na ustalenie związku między molekularnymi parametrami i właściwościami mechanicznymi materiałów polimerowych [8÷13]. Celem badań było określenie wpływu starzenia promieniami UV oraz w niskiej temperaturze na wybrane właściwości akrylonitrylbutadien- styrenu z dodatkiem barwnika. Pojęcie starzenie używane jest do określenia zmian właściwości fizycznych polimerów spowodowanych reakcjami chemicznymi, termicznymi, biologicznymi, mechanicznymi lub fotochemicznymi, w wyniku których zachodzi rozerwanie łańcucha makromolekuły [14, 15]. Stosowanie tworzyw polimerowych w środowisku naturalnym wymaga dobrania odpowiedniego typu w zależności od przeznaczenia, temperatury, czasu, naprężeń. W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości dynamicznych i termicznych badanych materi[...]

Analiza DMTA i DSC poli(chlorku winylu) z dodatkiem bieli tytanowej po procesie starzenia


  Przedstawiono wyniki termomechanicznych i kalorymetrycznych badań poli(chlorku winylu) (PVC) przed i po procesie starzenia. Metodą DMTA określono wartości modułu zachowawczego i współczynnika stratności mechanicznej (tangensa kąta strat mechaniczych). Metodą DSC zbadano właściwości termiczne. Badania przeprowadzono dla PVC bez i z dodatkiem bieli tytanowej, zarówno przed, jak i po procesie starzenia w poddanym elektrolizie wodnym roztworze NaCl. Dodatek do PVC pigmentu w postaci bieli tytanowej w ilości 2% powodował zmiany wartości modułu zachowawczego i tangensa kąta strat mechanicznych w funkcji zmiany temperatury oraz częstotliwości drgań. Charakter tych zmian po starzeniu zależał od zawartości pigmentu. Po starzeniu zarejestrowano mniejsze wartości modułu zachowawczego badanych materiałów oraz niższe temperatury zeszklenia. W przypadku dodatku bieli tytanowej do PVC zarejestrowano niewielki wzrost wartości temperatury zeszklenia. Suspension PVC (optionally contg. 2% TiO2) was processed to test samples (tubes) and studied for ageing resistance in an electrolyzed NaCl soln. at 20°C for 720 h (current d. 0.3 A, voltage 4.3 V). After ageing, the test samples were studied for thermal and mech. properties by differential mech. thermal anal. and differential scanning calorimetry. The addn. of TiO2 resulted in an increase in glass transition temp. and storage modulus while the ageing resulted in a deterioration of the properties. Właściwości wyrobów z materiałów polimerowych zależą zarówno od czynników strukturalnych polimeru, jak i od warunków ich użytkowania. Celem badań było określenie wpływu starzenia w roztworze wodnym NaCl poddanym elektrolizie na wybrane właściwości poli(chlorku winylu) (PVC) zastosowanego do wytłaczania rur o przeznaczeniu sanitarnym. W procesie elektrolizy roztwór wodny NaCl był poddawany działaniu prądu o niskim napięciu między dwiema elektrodami[...]

Analiza zmian właściwości termicznych i struktury kompozytu poliamidu 6 z kulkami szklanymi po procesie wygrzewania

Czytaj za darmo! »

W celu otrzymania materiału polimerowego o określonych właściwościach termicznych i strukturze są stosowane procesy mieszania polimerów z napełniaczami. Obecnie zwiększa się liczba kompozytów wytworzonych na osnowie poliamidów. Jest to uzasadnione zaletami metod ich wytwarzania, szerokimi możliwościami ich wykorzystania, możliwością mieszania podczas przetwórstwa i warunkami eksploatacji [1÷6]. Właściwości wytworów z materiałów polimerowych zależą od rodzaju napełniacza i czynników strukturalnych polimeru (ciężar cząsteczkowy, budowa fizyczna łańcucha, krystaliczność, budowa chemiczna makrocząsteczek, orientacja molekularna). Warunkami użytkowymi są: temperatura, czas obciążenia, ciśnienie, odkształcenie itp. Techniczna i ekonomiczna przydatność kompozytów polimerowych zależy od tego, czy będą one spełniały wymagania sztywności i wytrzymałości, tak aby ich trwałość w warunkach użytkowania była dostateczna. Na właściwości kompozytu również mają wpływ: wytrzymałość i właściwości termiczne napełniacza, sztywność osnowy oraz wytrzymałość połączenia między napełniaczem a osnową [7÷10]. Innym sposobem polepszenia właściwości wyprasek z materiałów polimerowych częściowo krystalicznych jest ich obróbka cieplna umożliwiająca zwiększenie stopnia krystaliczności, co wpływa na zmianę właściwości mechanicznych, termicznych i użytkowych uzyskanych wyrobów. Jak wykazano w pracach autorów [11÷18], w których przedstawiono wyniki badań wpływu wygrzewania na stopień krystaliczności, obróbka cieplna powoduje zwiększenie udziału fazy krystalicznej w porównaniu z próbkami nie wygrzewanymi. Ponadto wygrzewanie wpływa na zmianę właściwości mechanicznych i termicznych kompozytów polimerowych. Celem badań była analiza zmian właściwości termicznych, struktury, stopnia krystaliczności, barwy i połysku kompozytu poliamidu 6 z 30% zawartością kulek szklanych po procesie wygrzewania. MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ Jako materiał do badań użyto kompozyt poliamid[...]

Effect of electrochemical ageing on the thermomechanical properties of polymers used in the automotive industry underwent cyclic loading Wpływ starzenia elektrochemicznego na właściwości termomechaniczne poddanych cyklicznemu obciążeniu tworzyw polimerowych stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym DOI:10.12916/przemchem.2014.79


  Three composite materials (polyoxymethylene reinforced with 20% glass fibers, polypropylene reinforced with 20% of talc, poly(butylene terephthalate) reinforced with 20% of Mg(OH)2) were formed by injection moulding and studied for ageing resistance (NaCl soln.) and color and gloss stability after cyclic stretching-compression. The cyclic loading and ageing resulted in increasing the hysteresis loop width. Some structural changes in composites were also obsd. by differential scanning calorimetry. Badano próbki wykonane z kompozytów mających zastosowanie w przemyśle motoryzacyjnym, przeznaczone na wyroby, które w trakcie eksploatacji są obciążone cyklicznie i poddane działaniu starzenia naturalnego w środowisku wpływającym na ich korozję (polipropylen z talkiem, poliacetal z włóknem szklanym oraz poli- (tereftalan butylenu) z wodorotlenkiem magnezu zawierających 20% napełniacza). Przeprowadzono badania wpływu procesu starzenia na zmianę właściwości wyrobów obciążonych cyklicznie. Proces przyspieszonego starzenia przeprowadzono w roztworze wodnym NaCl. Sporządzono charakterystyki odkształceniowo-naprężeniowe uzyskane w próbie cyklicznego rozciągania, przy założeniu stałego poziomu amplitudy odkształcenia. Rejestrowano zależność pomiędzy naprężeniem rozciągającym i wydłużeniem próbki po 1 i 1000 cyklu obciążenia z częstotliwością 1 Hz, uzyskując pętle histerezy. Wykazano zmiany właściwości mechanicznych badanych próbek spowodowane cyklicznym obciążeniem przed i po starzeniu. Zbadano właściwości termiczne metodą DSC oraz określono zmianę barwy i połysku wyprasek. 80 93/1(2014) Mgr inż. Monika KULA w roku 2009 ukończyła studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Od 2009 r. jest słuchaczem studiów doktoranckich w Instytucie Technologii Mechanicznych Politechniki Częstochowskiej. Specjalność - charakterystyka wyprasek wtryskowych poddanych cyklicznemu obciążaniu. Mgr inż. Damian[...]

Badania wpływu obciążeń cyklicznych na zmiany właściwości termomechanicznych poliamidu DOI:10.15199/62.2018.2.15


  Cykliczne rozciąganie-ściskanie materiałów, przy założeniu stałego poziomu odkształcenia, powoduje zmiany ich właściwości mechanicznych, o czym świadczy zmiana naprężenia szczytowego, szerokości i pochylenia pętli histerezy1). Zmiany te zależą nie tylko od rodzaju tworzywa i sposobu obciążania, ale również od stanu naprężeń własnych, będących wynikiem warunków wtryskiwania. Podczas obciążenia cyklicznego wyprasek naprężenia własne sumują się z naprężeniami będącymi skutkiem obciążenia, a wypadkowy stan naprężeń może decydować o kształcie pętli histerezy. Występujący stan naprężeń przejawia się w zmianie pola pętli histerezy podczas kolejnych cykli obciążenia, co może być miarą zmiany energii dyssypacji2). Przeprowadzone badania3) pozwoliły stwierdzić, że w wyniku cyklicznego rozciągania wyprasek, przy założeniu stałego poziomu odkształcenia, ze wzrostem liczby cykli obciążenia naprężenie szczytowe potrzebne do uzyskania odkształcenia granicznego (ε = 0,45%) zwiększa się, co wskazuje na umocnienie materiału. Wykazano również, że wzrost prędkości rozciągania powoduje zwiększenie naprężenia szczytowego oraz zmniejszenie szerokości pętli histerezy. W przypadku tworzyw o określonej strukturze wewnętrznej procesy zmęczeniowe zależą nie tylko od poziomu obciążania, ale również od czasu jego trwania i temperatury. Czynniki te są ze sobą ściśle sprzężone, więc ich wpływ na procesy zmęczeniowe jest funkcją aktualnych parametrów stanu badanego obiektu4). Najogólniejszym przypadkiem ‹ 264 97/2(2018) Dr hab. inż. Wioletta BAJDUR, prof. nadzw. PCz, w roku 1995 ukończyła studia na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, kierunek inżynieria sanitarna. W 2001 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego, a w 2012 r. stopień doktora habilitowanego na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej. Ponadto, w 2004 r. ukończyła studia uzupełniające ma[...]

 Strona 1