Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"BEATA ROŻDŻYŃSKA-KIEŁBIK"

Corrosion behavior of LaNi4.6Zn0.4-xSnx (x = 0÷0.4) alloys in alkaline solutions with chloride ions DOI:10.15199/40.2017.4.3


  In the study, electrochemical corrosion of LaNi4.6Zn0.4-xSnx (x = 0÷0.4) type alloys in a strongly alkaline environment has been characterized. The influence of the presence of Cl- ions in KOH solutions on the corrosion behavior of these materials has been studied. Using the potentiokinetic method, durability of passive layers formed on LaNi4.6Zn0.4-xSnx alloys in 1M and 6M KOH solutions with chloride ions has been evaluated. All the examined LaNi4.6Zn0.4-xSnx alloys passivated efficiently in 1 M and 6 M KOH solutions. Material composition and concentration of KOH solution has significant effect on the protective properties of passive layers formed on LaNi4.6Zn0.4-xSnx type alloys. Passive layers formed on the alloys donated solely with zinc (LaNi4.6Zn0.4), in both 1 M and 6 M KOH solutions are more resistant to chloride ions with 0.3÷1.0 M concentration, whereas the addition of chloride ions to 1 M KOH solutions leads to a local degradation of the passive layer formed on the alloys with tin (LaNi4.6Zn0.2Sn0.2 and LaNi4.6Sn0.4). Keywords: LaNi4.6Zn0.4-xSnx-type alloys, polarization curves, pitting corrosion W pracy scharakteryzowano elektrochemiczną korozję stopów typu LaNi4,6Zn0,4-xSnx (x = 0÷0,4) w środowisku silnie alkalicznym. Zbadano wpływ obecności jonów Cl- w roztworach KOH na korozyjne zachowanie tych materiałów. Stosując technikę potencjokinetyczną oceniano trwałość warstw pasywnych wytworzonych na stopach LaNi4,6Zn0,4-xSnx w 1 M i 6 M roztworach KOH zawierających dodatek jonów chlorkowych. Stwierdzono, że wszystkie badane stopy LaNi4,6Zn0,4-xSnx efektywnie pasywują się w 1 M i 6 M roztworach KOH. Skład materiałów oraz stężenie roztworu KOH mają istotny wpływ na własności ochronne warstw pasywnych wytworzonych na stopach typu LaNi4,6Zn0,4-xSnx. Warstwy pasywne wytworzone na stopach modyfikowanych wyłącznie cynkiem (LaNi4,6Zn0,4) zarówno w 1 M jak i w 6 M roztworach KOH są bardziej odporne na działanie jonów chlorkowych [...]

Absorpcja wodoru i charakterystyki polaryzacyjne kompozytów proszkowych LaNi5 spajanych żywicą epoksydową

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono charakterystykę elektrochemiczną kompozytów proszkowych na bazie związku międzymetalicznego LaNi5 spajanych żywią epoksydową. Zdolność do absorpcji/desorpcji wodoru wydzielanego elektrolitycznie, opór polaryzacji i gęstość prądu wymiany układu H2O/H2 dla kompozytów proszkowych porównano z litym związkiem LaNi5. Elektrochemiczne badania ładowania/rozładowania pokazują, że kompozy[...]

Elektrochemiczne wodorowanie stopów MmNi5-xZnx w 6M KOH

Czytaj za darmo! »

W pracy zbadano wpływ zawartości cynku w stopach MmNi5-xZnx (Mm = miszmetal, x = 0,2; 0,5 i 0,7) na efektywność pochłaniania wydzielanego katodowo wodoru w silnie alkalicznym środowisku (6M KOH). Zastosowano galwanostatyczną, przełączeniową metodę pomiaru, która pozwoliła wyznaczyć szereg parametrów charakteryzujących proces ładowania/rozładowania wodoru dla badanych materiałów. Stwierdzono, że ze wzrostem zawartości cynku w stopach rośnie efektywność pochłaniania wodoru i jednocześnie wzrasta gęstość prądu wymiany układu H2O/H2. Słowa kluczowe: stopy typu MmNi5-xZnx, absorpcja/desorpcja wodoru, krzywe galwanostatyczne Electrochemical hydrogenation of MmNi5-xZnx alloys in 6M KOH Effect of zinc content of MmNi5-xZnx (Mm = mischmetal, x = 0.2; 0.5 and 0.7) alloys on their effi ciency of cathodic hydrogen absorption has been evaluated for strong alkaline solution (6M KOH). The pulse, galvanostatic technique has been applied as a test method to determine a number of parameters characterizing hydrogen charge/discharge process for the tested materials. It has been shown that increasing zinc concentration is prone to increase of both hydrogen absorption effi ciency and exchange current density for H2O/H2 system. Keywords: MmNi5-xZnx type alloys, hydrogen absorption/desorption, galvanostatic curves 1. Wstęp Stopy na bazie związku międzymetalicznego LaNi5 wykazują niezwykle korzystne własności absorpcji/desorpcji wodoru, co pozwala je stosować jako materiał ujemnych elektrod w alkalicznych ogniwach wodorkowych typu Ni/MH. Jednak poważnym ograniczeniem masowego stosowania tego typu materiałów jako elektrod jest ich stosunkowo wysoka cena. Toteż lantan w LaNi5 zastępuje się znacznie tańszym i bardziej dostępnym - miszmetalem (Mm) - stopem lantanowców: głównie Ce, La, Nd i Pr [1]. Dla poprawy zdolności absorpcyjnych oraz własności strukturalnych i elektrokatalitycznych dodatkowo modyfi kuje się skład MmNi5 poprzez częściowe podstawienie n[...]

 Strona 1