Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Mariola GRZYBOWSKA-BRZEZIŃSKA"

Koszty jakości w standardach ISO

Czytaj za darmo! »

Przedsiębiorstwo, które chce się liczyć na konkurencyjnym rynku, musi inwestować w jakość.Celem głównym zaprezentowanych tu badań była próba oceny systemu zarządzania jakością wdrożonego w przedsiębiorstwie branży budowlanej. Podjęto próbę oceny efektywności wdrożonego systemu zarządzania jakością oraz identyfikacji kosztów jakości. Analizie poddano firmę z branży budowlanej, która posiada [...]

Marketingowe aspekty jakości produktów spożywczych

Czytaj za darmo! »

Systemy zarządzania jakością są coraz częściej poprawnie rozumiane przez konsumentów. Wstęp Rosnąca konkurencja między firmami oferującymi na rynku żywność, wiele zbliżonych produktów uzyskanych przy zastosowaniu podobnych technologii i przy podobnych nakładach finansowych sprawia, że jakość oferowanych produktów nabiera coraz większego znaczenia i staje się niewątpliwie jednym z kluczowyc[...]

Identyfikacja i ocena wybranych produktów żywnościowych


  Głównym celem badań była identyfikacja i ocena produktów żywnościowych, które wyznaczają wybory konsumentów. Do realizacji celu głównego wykorzystano badania eksploracyjne, w których zidentyfikowano główne kryteria technologiczne i rynkowe wybranych produktów żywnościowych. Drugi etap badań to zebranie opinii nt. zachowań konsumentów na rynku wybranych produktów. Zastosowano metodę wywiadu bezpośredniego z użyciem standaryzowanego, pogłębionego kwestionariusza ankiety. Wyniki badań umożliwiły weryfikację następujących tez: jakość konsumencka produktów żywnościowych to głównie ich walory technologiczne, a zaufanie konsumentów do informacji umieszczanych na etykiecie produktu żywnościowego jest determinowane renomą marki producenta. Wprowadzenie nowego produktu żywnościowego na rynek, budowa i utrzymanie jego przewagi konkurencyjnej jest determinowane specyfiką funkcjonowania rynku, uwarunkowaniami technologicznymi i technicznymi oraz zachowaniami konsumentów. Można wyodrębnić dwa aspekty produktu: rynkowy i techniczno-technologiczny. Aspekt rynkowy produktu oznacza dopasowanie jego cech do potrzeb rynku docelowego, oczekiwań i satysfakcji konsumentów. W budowaniu rynkowej i konkurencyjnej oferty produktu żywnościowego uwzględnia się rozwiązania techniczne i technologię produkcji. Coraz większa konkurencja na rynku żywności, wiele produktów uzyskanych przy zastosowaniu podobnych technologii i nakładach finansowych spowodowały, że producenci zwracają szczególną uwagę na możliwość umieszczania na opakowaniach informacji potwierdzających wysoką jakość produktu. Jakość żywności i sposób jej postrzegania to pojęcia złożone [6, 20]. Dla technologów żywności głównym kryterium jakości będzie stopień spełnienia przez produkt formalnych wymagań i norm, co ma gwarantować konsumentom bezpieczeństwo zdrowotne [8, 9, 10]. Jednak czym jest jakość żywności dla samych konsumentów? Odpowiedź na to pytanie jest ważnym elementem formułowa[...]

 Strona 1