Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANETA GŁUSZEK"

Ekologiczna ocena procesów produkcji niskosiarkowych olejów napędowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zastosowanie metody LCA (life cycle assessment) do szacowania potencjalnego oddziaływania na środowisko naturalne wariantów technologicznych produkcji olejów napędowych. Analizę porównawczą dla dwunastu różnych schematów rafineryjnych wykonano przy użyciu programu komputerowego Umberto 3.6. consult. Przeprowadzona analiza w odniesieniu do sześciu kategorii wpływu wykazała du[...]

Sposób wytwarzania chlorku żelaza(III) z wykorzystaniem surowców odpadowych


  Badano kinetykę otrzymywania chlorku żela-za( III), wykorzystywanego m.in. do oczyszczania ścieków i wód powierzchniowych. Opisany proces cechuje się dużą szybkością już w umiarkowanych temperaturach. Produkt otrzymywany jest z odpadowego kwasu solnego i złomu stalowego, co pozwala na rozwiązanie problemu utylizacji HCl powstającego w zakładach syntez chloropochodnych organicznych. Ferrous scrap was dissolved in waste HCl soln. (concn. 18%) at 30-95°C and oxidized with gaseous Cl2 to FeCl3 to study the kinetics of both processes. The dissoln. was controlled mostly by diffusion of HCl to the scrap surface. The oxidn. rate of FeCl2 with Cl2 was high but no exact statements on the process kinetics could be made. Spośród wszystkich halogenków żelaza tylko FeCl2 i FeCl3 zostały uznane za ważne pod względem handlowym1), jednak chlorek żelaza( III) ma dużo większe znaczenie przemysłowe niż chlorek żelaza(II). Posiada on zdolność wytrącania koloidalnych zawiesin i usuwania zmętnienia, wytrącania fosforanów, usuwania metali ciężkich, siarczków, olejów i polimerów. Dzięki tym zaletom chlorek żelaza(III) jest stosowany m.in. do uzdatniania wody pitnej, oczyszczania ścieków miejskich i przemysłowych oraz regeneracji gruntów zanieczyszczonych produktami naftowymi2, 3). Bezwodny FeCl3 wykorzystywany jest jako katalizator, dodatek do asfaltów, w elektronice i fototechnice. Na potrzeby ochrony środowiska stosowany jest 40-proc. wodny roztwór FeCl3. Dodany do ścieków reaguje z rozpuszczonymi w wodzie fosforanami tworząc nierozpuszczalne sedymentujące związki. W zależności od sektora przemysłowego, obowiązujące normy4) określają najwyższe dopuszczalne stężenie fosforu ogólnego w oczyszczonych ściekach na poziomie 2 lub 3 mg P/dm3, podczas gdy jego stężenie w ściekach surowych w Polsce waha się w granicach 67-350 mg P/dm3 (wg5)). Całkowita zawartość fosforu w wodzie jest jednym z trzech podstawowych wskaźników jakości chemicznej. Dla technolo[...]

 Strona 1