Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"marzena OGÓREK"

Efektywność azotowania jonowego stali X2CrNiMo17122


  Na podstawie badań krótkookresowego i niskotemperaturowego azotowania jarzeniowego stali austenitycznej X2CrNiMo17-12-2 prze- prowadzone zostało obliczenie efektywności tego procesu. Efektywność cząstkową odniesiono do głębokości dyfuzji azotu. Proces azo- towania przeprowadzono przy następujących parametrach: temperatura w zakresie T = 325÷400 oC, czas w zakresie t = 2÷4 h, atmosfe- ra robocza H275% + N225%, ciśnienie p = 150 Pa. Podczas realizacji procesu azotowania przyjęto dwa warianty rozmieszczenia próbek w komorze jarzeniowej: bezpośrednio na katodzie oraz na katodzie pod ekranem aktywnym. On basis short-term and low-temperature plasma nitriding of austenitic stainless steel X2CrNiMo17-12-2 calculation efficiency of this process was carried out. Partial effectiveness was determined in relation to depth of the diffusion of nitrogen. The nitriding processes were performed with the following parameters: temperature in range T = 325÷400 °C, time in range t = 2÷4 h, work atmosphere H2 75% + N2 25%, pressure p = 150 Pa. During the implementation process, nitriding adopted two variants of distribution of samplesglow in the chamber: directly on the cathode and on the cathode under active screen. Słowa kluczowe: efektywność, azotowanie jarzeniowe, ekrany aktywne, stale austenityczne Key words: effectiveness, glow discharge, active screen, austenitic stainless steel.1. Wstęp. Stal, pomimo postępu nauki i techniki, ciągle pozostaje jednym z najważniejszych materia- łów konstrukcyjnych i inżynierskich we współczesnym świecie. Pożądane właściwości mechaniczne i tech- nologiczne tego materiału uzyskuje się na przykład poprzez zastosowanie odpowiednich dodatków stopo- wych, obróbkę plastyczną, obróbkę cieplną czy ciepl- no-chemiczną. Azotowanie jako jeden z rodzajów obróbki ciepl- no-chemicznej należy obecnie do grupy najszybciej rozwijających się metod inżynierii powierzchni. Proces ten zwiększa właściwości użytkowe elementów maszyn i konst[...]

Krótkookresowe i niskotemperaturowe azotowanie jarzeniowe stali austenitycznej X5CrNi18-10 metodą active screen


  Badaniom poddano stal austenityczną gatunku X5CrNi18-10 wg PN-EN 10088-1:1998 (304 wg AISI) po azotowaniu jarzeniowym w temperaturze 400 °C i czasie t = 4 h, dla dwóch różnych wariantach rozmieszczenia próbek w komorze jarzeniowej. W celu oceny efektywności wariantów procesu azotowania przeprowadzono badania analizy profilowej otrzymanych warstw powierzchniowych, badania twardości powierzchniowej oraz analizę struktur warstw wierzchnich. Stwierdzono, że zastosowanie ekranów wspomagających powoduje wzrost głębokości dyfuzji azotu w głąb azotowanej stali austenitycznej X5CrNi18-10, a tym samym zwiększenie grubości otrzymanych warstw wierzchnich. The X5CrNi18-10 acc. PN-EN 10088-1:1998 (304 acc. AISI) grade austenitic steel after glow discharge nitriding at temperature 400 °C and for duration of t = 4 h, for different variants of specimen placement in the glow-discharge chamber was investigated. In order to assess the effectiveness of nitriding process variants, the profile analysis of obtained surface layers, surface hardness tests and the analysis of surface layer structures. It has been found that application of a booster screen effects in nitrogen diffusion depth increment into the X5CrNi18-10 austenitic steel, what results in the surface layers thickness escalation. Słowa kluczowe: stal austenityczna, azotowanie jarzeniowe, struktura warstwy wierzchniej Key words: austenitic stainless steel, glow discharge nitriding, surface layer structure.Wstęp. Stale austenityczne, dzięki swej dobrej odporności korozyjnej, wytrzymałości, żaroodporno- ści oraz łatwej formowalności znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Stale te w stanie wyj- ściowym charakteryzują się jednak niską twardością i małą odpornością na zuży[...]

Krótkookresowe i niskotemperaturowe azotowanie jarzeniowe stali austenitycznej X5CrNi18-10 z zastosowaniem ekranu aktywnego

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny rozwój współczesnej nauki i techniki stwarza konieczność stosowania materiałów o coraz korzystniejszych właściwościach mechanicznych, szczególnie wytrzymałości zmęczeniowej, odporności na korozję oraz zużycie w warunkach tarcia w parach kinetycznych współpracujących elementów maszyn lub konstrukcji. Te podstawowe cechy w dużym stopniu zależą od właściwości ukonstytuowanej warstwy wierzchniej tych elementów. Do kształtowania właściwości mechanicznych i użytkowych warstwy wierzchniej stosuje się różne metody inżynierii powierzchni, rozwijane szczególnie intensywnie w trzech ostatnich dekadach ubiegłego wieku [1]. Było to spowodowane koniecznością wprowadzania nowych rozwiązań konstrukcyjnych wymagających poprawy właściwości mechanicznych i użytkowych materiałów w celu ograniczenia zużycia energii, obniżenia kosztów eksploatacji, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad ochrony środowiska [2]. Obecnie do najszybciej rozwijających się metod inżynierii powierzchni należą: azotowanie, obróbka cieplna i cieplno-chemiczna w próżni w plazmie niskotemperaturowej oraz metody plazmowe i laserowe [3]. Stale austenityczne dzięki swej dobrej odporności korozyjnej, wytrzymałości, żaroodporności oraz łatwej formowalności znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Stale te w stanie wyjściowym charakteryzują się jednak małą twardością i odpornością na zużycie ścierne. W celu poprawy tych właściwości stosowano różne metody inżynierii powierzchni [4]. Modyfikacja powierzchni stali austenitycznych jest jednak zwykle trudna, ponieważ tworząca się na powierzchni stali zwarta i szczelna warstwa tlenku Cr2O3 uniemożliwia wnikanie innych pierwiastków w głąb materiału. Udało się jednak opracować jarzeniowe metody pozwalające na modyfikację powierzchni stali austenitycznych przez usunięcie z jej powierzchni tlenków chromu w wyniku bombardowania jonowego [5]. Wiodącą metodą w tym zakresie jest azotowanie jarzeniowe zwane również jonowym [...]

Modyfikacja powierzchni stali X5CrNi18-10 metodą azotowania jonowego z wykorzystaniem ekranu aktywnego


  W pracy zaprezentowano wstępne wyniki badań właściwości otrzymanych warstw powierzchniowych na stali austenitycznej X5CrNi18-10 otrzymanych w wyniku krótkookresowego (2 h) oraz niskotemperaturowego (325 °C) azotowania jonowego. Oprócz klasycznego procesu katodowego przeprowadzono również, azotowanie jonowe z wykorzystaniem ekranu aktywnego. Dla oceny efektywności azotowania przeprowadzono badania: głębokości dyfuzji azotu, mikrotwardości powierzchniowej, właściwości tribologicznych oraz na badania makroskopowe i mikroskopowe. This paper presents the preliminary results of the properties of the layers on the surface of austenitic stainless steel 304 obtained from the short- -term (2 h) and low temperature (325 °C) plasma nitriding. Besides the classical cathodic process was also carried out, nitriding glow using the active screen. To assess the effectiveness of nitriding studied: the depth of nitrogen diffusion, surface microhardness, tribological properties and macroscopic and microscopic examination. Słowa kluczowe: stal austenityczna, azotowanie jonowe, struktura warstwy wierzchniej Key words: austenitic stainless steel, glow discharge nitriding, surface layer structure.1. Wstęp. Stale austenityczne z powo- du połączenia dobrej odporności korozyjnej z wysoką ciągliwością bardzo często wykorzystywane są jako niezastąpiony materiał konstrukcyjny w wielu gałęziach przemysłu. Cechą eliminującą jeszcze szer- sze zastosowanie tych materiałów jest ich niska twar- dość oraz niezadawalająca odporność na zużycie tribo- logiczne [1]. Azotowanie jest jedną z metod charakteryzują- cą się małą energochłonnością i dużą "czystością" z ekologicznego punktu widzenia, polepszającą wła- ściwości warstw wierzchnich materiałów [2, 3]. Pro- ces konwencjonalnego azotowania gazowego stali wysokochromowych, utrudniony ze względu na wystę- powanie na powierzchni tych stali szczelnej warstwy tlenków chromu blokujących wnikanie azotu w głąb materiału. Jedną z me[...]

Efektywność azotowania jonowego tytanu Grade 2 DOI:10.15199/24.2016.11.13


  Zaprezentowano wyniki badań pomiaru mikrotwardości powierzchni warstw wierzchnich na podłożu tytanu technicznego Grade 2 (wg ASTM), wytworzonych w warunkach plazmy. Określono wpływ zastosowanych wariantów azotowania jonowego na efektywność technologiczną w odniesieniu do materiału w stanie wyjściowym, przyjętego za wzorzec technologiczny. Wykazano, że każdy z zastosowanych wariantów azotowania jonowego skutkuje wytworzeniem warstw wierzchnich o korzystnych właściwościach mechanicznych. The results of the measurement of microhardness test surface layers, the base of technical titanium Grade 2 (ASTM) produced under the conditions of the plasma. The influence of the applied variants of ion nitriding on the effectiveness of the technology in relation to the material in the initial state, which was adopted as the standard technology. It has been shown that each of the variant used ion nitriding results in the formation of surface layers with good mechanical properties. Słowa kluczowe: azotowanie jonowe, stopy tytanu, efektywność, plazma Key words: ion nitriding, titanium alloys, efficiency, plasma.Wstęp. Inżynieria powierzchni tytanu i jego stopów jest problemem znanym i stale rozwijanym od początków drugiej połowy dwudziestego wieku. Do najbardziej popularnych metod obróbki powierzchniowej stopów tytanu należy zaliczyć: utlenianie, azotowanie i tlenoazotowanie, borowanie, nawęglanie, metody PVD i CVD oraz techniki laserowe i implantacji jonów [1]. Konieczność wprowadzania nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, wymagających poprawy właściwości mechanicznych oraz użytkowych materiałów w celu ograniczenia zużycia energii i/lub obniżenia kosztów eksploatacji, stwarza konieczność stosowania innowacyjnych metod obróbek powierzchniowych [7]. Proces azotowania w warunkach wyładowania jarzeniowego pozwala na uzyskanie warstw wierzchnich o znacznie wyższej jakości w p[...]

 Strona 1