Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grażyna SOŚNICKA"

Ruszyła oczyszczalnia ścieków Płaszów II w Krakowie


  Czysta woda, czysta Wisła, czysty Bałtyk, zmniejszenie ilości osadów wprowadzanych do środowiska, to niektóre z korzyści płynących z realizacji projektu "Oczyszczalnia Ścieków Płaszów II w Krakowie". 17 października 2010 r. zostało zakończone ostatnie zadanie projektu pod nazwą "Stacja termicznej utylizacji osadów". Całkowity koszt projektu wynosi 107 mln euro. Koszty kwalifi kowane według decyzji Komisji Europejskiej wynoszą 85,8 mln euro, w tym 65% stanowi dofi nansowanie ze środków Funduszu Spójności, którego benefi cjentem jest Gmina Miejska Kraków. W ramach projektu zrealizowano również trzy zadania: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków [...]

 Strona 1