Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"HENRYK FIDOS"

Energooszczędne technologie transportu stężonych zawiesin w rurociągach

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nową energooszczędną technologię transportu stężonych zawiesin w rurociągach. Przedyskutowano warunki zmniejszenia oporów przepływu mieszaniny dwufazowej ciecz-gaz. Rezultaty badań przepływu dwufazowego uzyskane w skali laboratoryjnej zostały użyte do rozwiązania problemu transportu nierozcieńczonego osadu saturacyjnego w cukrowniach. A two-phase transportation equipment invo[...]

Study on the rheological parameters of thixotropic fluids Badanie reologicznych właściwości cieczy tiksotropowych DOI:10.15199/62.2016.5.17


  A two-system rotational-capillary rheometer was constructed to det. the rheol. parameters of thixotropic liqs. by using the Kembłowski and Petera model. The model allow not only to characterize the liq. but gives also a possibility to predict its rheol. parameters under known history of its deformation. Przedstawiono możliwość wykorzystania dwusystemowego reometru rotacyjno-kapilarnego do wyznaczania parametrów reologicznych cieczy tiksotropowych. Opisany przyrząd umożliwia dokonanie pomiarów wielkości charakteryzujących ciecze tiksotropowe, niezbędnych do przeprowadzenia opisu ich właściwości reologicznych za pomocą modelu Kembłowskiego i Petery, umożliwiającego nie tylko scharakteryzowanie cieczy, ale dającego możliwość przewidywania wartości parametrów reologicznych przy znanej historii deformacji. Zaproponowano konstrukcję reometru, za pomocą którego można przeprowadzić eksperymenty, których wyniki mogą posłużyć do opisu zachowania się cieczy tiksotropowej w zmiennych warunkach deformacji. Do prawidłowego prowadzenia wielu procesów technologicznych w przemyśle chemicznym niezbędna jest znajomość parametrów reologicznych substancji, będących substratami, a także możność przewidywania zmian wartości tych parametrów przy zmieniających się parametrach procesu. Przydatna, a czasem wręcz niezbędna jest także wiedza na temat wartości parametrów reologicznych końcowych produktów, które stanowią o ich przydatności. Uzyskiwane parametry tych produktów przekładają się na konkurencyjność producenta i gwarantują jego dobrą pozycję na rynku. Wiele substancji występujących w przemyśle chemicznym to substancje o złożonej strukturze wewnętrznej, a tym samym o złożonych właściwościach reologicznych. Znaczną ich liczbę stanowią substancje ciekłe, reologicznie niestabilne (tiksotropowe lub antytiksotropowe). Ich właściwości w stałych warunkach deformacji (podczas ustalonego przepływu lub mieszania) są zmienne w czasie. Celem pracy było[...]

Spadek ciśnienia w przepływie rzutowym mieszanin dwufazowych gaz-ciecz nienewtonowska

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono próbę w pełni teoretycznego oszacowania całkowitego spadku ciśnienia podczas przepływu mieszaniny dwufazowej gaz-ciecz nienewtonowska w przewodach pionowych. Zaproponowany zestaw równań korelacyjnych umożliwił opis danych eksperymentalnych uzyskanych podczas badań przepływów z udziałem cieczy o parametrach reologicznych 0,704 < n < 0,967 oraz 0,478 < k < 1,19 Pa·sn, z[...]

Własne konstrukcje specjalnych typów reometrów do badania mediów o złożonych właściwościach reologicznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono konstrukcje reometrów, przyrządów do badania właściwości reologicznych płynów nienewtonowskich, takich jak roztwory i stopy polimerów, pasty, zawiesiny, emulsje, zbudowanych w Katedrze Inżynierii Chemicznej Politechniki Łódzkiej. Są to: reometr kapilarny do stopionych polimerów, reometr kapilarny do roztworów i jego modyfikacje zaopatrzone w mieszadła do zawiesin szybko sedym[...]

 Strona 1