Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Gosiewski"

Antropogeniczne globalne ocieplenie w świetle wiedzy

Czytaj za darmo! »

Klimatolodzy zauważają trwający od 100 lat wzrost średniej temperatury na powierzchni globu o 0,3-0,6°C i związane z tym niepokojące zjawiska, jak topnienie lodowców, czy podnoszenie się poziomu wód w morzach i oceanach. Podejmowane są liczne inicjatywy w celu zahamowania tej tendencji. Mają one charakter porozumień międzynarodowych i inicjatyw gospodarczych, zwłaszcza w energetyce. Działania te oparte są o naukową hipotezę o antropogenicznych przyczynach obserwowanych zjawisk, wynikających z nadmiernej emisji gazów cieplarnianych, zwłaszcza takich jak CO2. Powszechnie przyjmuje się, że hipoteza ta została już wystarczająco udowodniona. Prezentowany komentarz jest próbą analizy, na ile rzeczywiście, w świetle znanych nauce faktów można przyjąć, że istnieje dowód tej hipo[...]

Z półki księgarskiej - Adam Skoczylas, Janusz Dziak PROCESY CIEPLNE W INŻYNIERII CHEMICZNEJ DOI:


  Jako pracownik Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk utworzonego w 1958 r. z inicjatywy Profesora Tadeusza Hoblera byłem już kilkakrotnie pytany dlaczego Instytut nie wznowi słynnej pracy Profesora o ruchu ciepła i wymiennikach. Argument, że prawa wydawnicze do tej liczącej prawie 800 stron monografii posiadają Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, a nie Instytut, przekonywał adwersarzy tylko częściowo. Warto więc wspomnieć, że do dziś mniej lub bardziej podniszczone egzemplarze pracy T. Hoblera osiągają na Allegro ceny od kilkudziesięciu do nawet blisko 200 zł za egzemplarz, zaś w antykwariatach są trudno dostępne. O licznych, kosztownych, acz nielegalnych kopiach kserograficznych całości lub fragmentów tej pozycji, nie wspomnę. Książka od pierwszego wydania w 1953 r. miała łączny nakład wynoszący 25 000 egzemplarzy (6 wydań, ostatnie w 1986 r., czyli 11 lat po śmierci Profesora), co jak na pozycję naukowo-techniczną w PRL było nakładem wyjątkowo dużym. Kolejne wznowienia i niegasnące w ciągu 63 lat zainteresowanie naukowców, studentów i projektantów tą pozycją świadczą o jej wartości zarówno naukowej, jak i dydaktycznej. Lukę powstałą na rynku w 30-lecie ostatniego wydania wypełnia recenzowany podręcznik akademicki. Mimo podanych dalej pewnych uwag krytycznych, jest to próba udana. Z drugiej strony trudno się dziwić, że ocena tego podręcznika narzuca porównania z wybitną monografią T. Hoblera. Podręcznik opracowano na podstawie wcześniejszej książki Adama Skoczylasa Przenoszenie ciepła, która już wcześniej miała 2 wydania (1978 i 1999 r.) i biorąc pod uwagę obecnie zwiększoną objętość (wzrost z 285 do 343 stron) oraz pojawienie się drugiego autora, stanowi rozszerzenie, a nie proste wznowienie. Zapewne narzucone ograniczenia edycji ksią[...]

Katalityczne półspalanie metanu - analiza porównawcza wybranych zależności kinetycznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wybrane z literatury wzory kinetyczne opisujące szybkość czterech podstawowych reakcji chemicznych, stosowanych do opisu procesu katalitycznego półspalania metanu. Porównano wartości liczbowe otrzymywane z poszczególnych wzorów dla tych samych warunków procesu oraz przeprowadzono ich dyskusję. Zwrócono uwagę na numeryczne aspekty zapisu zależności kinetycznych. Wytwarzanie gaz[...]

Właściwości separacyjne membran w reaktorach membranowych do konwersji CO z jednoczesnym wydzielaniem wodoru


  Dokonano numerycznych symulacji procesu konwersji CO parą wodną w reaktorze membranowym z jednoczesną separacją wodoru, zasilanego gazem ze zgazowania węgla, o podwyższonym stężeniu CO. Stwierdzono, że niezależnie od właściwości rozdzielczych membrany stopień przemiany CO w takim reaktorze przekracza 90% i jest wyższy niż w przypadku podobnie zasilanego dwustopniowego reaktora konwencjonalnego. Stwierdzono także, że sprawność odzysku wodoru przy wykorzystaniu dostępnych obecnie membran palladowych jest niska i nie przekracza 35%. Jej zwiększenie wymaga opracowania membran o znacznie większej przepuszczalności dla wodoru. Water gas shift reaction in a membrane tube-in-tube reactor (4 cm inner tube diam., 5.6 cm shell diam., 1.2-3 m length) with simultaneous H2 recovering at the shell side was numerically simulated. Final conversion of CO exceeded 90% and H2 recovery reached 35% when the Pd membrane with the H2 permeability 5.7∙10-5 mol/(m2∙s∙Pan) was used. An increase in H2 permeability up to 4.2∙10-3 mol/ (m2∙s∙Pan) was necessary to increase the H2 recovery up to above 96%. Zgazowanie węgla stwarza możliwość jego ekologicznego wykorzystania jako surowca energetycznego. W sytuacji, gdy celem jest jedynie produkcja H2, powstałą w jego wyniku mieszaninę gazową, zawierającą głównie CO i H2, można od razu poddać procesowi separacji, w celu wydzielenia z niej wodoru, bądź też najpierw reakcji Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice Marek Tańczyk*, Krzysztof Gosiewski Właściwości separacyjne membran w reaktorach membranowych do konwersji CO z jednoczesnym wydzielaniem wodoru Separation properties of membranes in membrane reactors for conversion of CO with simultaneous H2 recovery Dr hab. inż. Krzysztof GOSIEWSKI w roku 1962 ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie na Wydziale Automatyki obronił pracę doktorską w 1971 r. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1996[...]

Symulacja dynamiczna rozruchu węzła utleniania S 0 2 w wytwórniach kwasu siarkowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wprowadzenie do problemu tzw. modelowania flow sheetingow ego jako narzędzia inżynierii systemowej. Omówiono wyniki uzyskane dzięki zastosowaniu flow sheetingow ej symulacji dynamicznej do analizy rozruchu węzła utleniania S 0 2 instalacji kwasu siarkowego. Przedstawiono wyniki symulacji dla różnych rodzajów rozruchu. Nowoczesna inżynieria systemowa wymaga stosowania takich narzędzi obliczeń, które umożliwiają analizę nie tylko pojedynczych aparatów czy operacji, lecz także wielkich systemów technologicznych. W analizie tej należy uwzględnić zachowanie się wszystkich urządzeń wchodzących w skład instalacji przemysłowej w symulowanych stanach pracy systemu. W ciągu ostatnich 20 lat nastąpił szybki rozwój metod symulacji procesów chemicznych. W literaturze angielskojęzycznej nazwano je symulatorami flowsheetingowymi (flowsheeting simulators) - od słowa flowsheet oznaczającego schemat przepływu (strumieni), czyli procesowy schemat technologiczny. Początkowo metody te dotyczyły jedynie modelowania ustalonych stanów instalacji. Z bogatej literatury dotyczącej tego tematu należy wymienić przede wszystkim monografięЧ Obecnie symulatory takie są wykonywane jako oprogramowanie komercyjne stanowiące łatwe w użyciu narzędzie komputerowego wspomagania projektowania instalacji chemicznych. Najbardziej uniwersalnym i chyba najlepiej opracowanym systemem tego rodzaju jest amerykański symulator flowsheetingowy ASPEN. Ostatnio opanowuje rynek program firmy Chemstation z Houston, pn. CHEMCAD II, przygotowany dla komputerów klasy PC. Ze względu na konkurencyjną cenę znajduje on wielu nabywców na rynku europejskim, w tym również i polskim. Nie sposób wyliczyć tu wielu systemów oprogramowania - mniej lub bardziej wyspecjalizowanych - opracowanych przez różne firmy i uniwersytety. Na potrzeby modelowania instalacji kwasu siarkowego opracowano polski program konwersacyjno- graficzny FLOWBIL. Od prawie 2 lat jest on z powodzeniem[...]

Spalanie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń w termicznym reaktorze rewersyjnym


  Omówiono problem utylizacji metanu zawartego w powietrzu wentylacyjnym kopalń węgla kamiennego VAM, poprzez jego niekatalityczne (termiczne) spalanie w termicznym reaktorze rewersyjnym TFRR. Badany demonstracyjny reaktor pracował autotermicznie od stężeń wlotowych metanu nieco wyższych niż 0,2% obj., a powyżej 0,4% obj. metanu z możliwością znaczącego odzysku ciepła. Wykazano, że przy stężeniach zbliżonych do 1% obj. możliwy jest odzysk ciepła wynoszący co najmniej 5 MWt w przeliczeniu na 100 000 Nm3/h przepływu powietrza wentylacyjnego. Przedstawiono model matematyczny procesu i wybrane wyniki jego walidacji wykonanej drogą porównania wyników eksperymentów z wynikami symulacji matematycznych. Methods for non-catalytic combustion of ventilation air MeH from coal mine shafts in thermal flow reversal reactors were presented. A demonstration reactor was operated autothermally for MeH concns. higher than 0.2% by vol. and, moreover, with substantial heat recovery at above 0.4% by vol. The MeH concn. approaching 1% by vol., the heat recovery of at least 5 MW for every 100 000 m3/h of ventilation air was achieved. A math. model of the process was validated by comparison of exptl. and simulated data. Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice Krzysztof Gosiewski*, Anna Pawlaczyk, Manfred Jaschik Spalanie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń w termicznym reaktorze rewersyjnym Combustion of coal-mine ventilation air methane in a thermal flow reversal reactor Mgr inż. Anna PAWLACZYK w roku 2006 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Obecnie pracuje w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach na stanowisku asystenta. Specjalność - termiczne spalanie nisko stężonych mieszanin metan-powietrze, inżynieria reaktorów, inżynieria środowiska. Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, 44-100 Gliwice, ul. Bałtycka 5, tel.: (32) 231-08-11 w. 126; fax: (32) 2[...]

 Strona 1