Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"MATEUSZ HÄMMERLING"

Możliwości przywrócenia migracji ryb przez obiekty hydrotechniczne DOI:


  W artykule przedstawiono problematykę przywrócenia migracji ryb w obiektach hydrotechnicznych w aspekcie oddziaływania piętrzenia na morfologię koryta. Omówiono zmiany jakie mogą nastąpić w korycie rzeki na skutek piętrzenia wody i jej wykorzystania do celów energetycznych, oraz wpływ jaki piętrzenie wywiera na warunki migracji organizmów wodnych, głównie ryb. Przedstawiono priorytety oraz założenia projektowe, które powinny spełniać współczesne konstrukcje przepławek, tak by ich działanie było jak najefektywniejsze. Na podstawie prac związanych z opiniowaniem dokumentacji projektowych oraz wniosków o dofinansowanie budowy przepławek przedstawiono jakie elementy powinny być brane pod uwagę podczas opracowywania koncepcji, projektu oraz użytkowania przyjętego rozwiązania udrożnienia stopnia dla migracji organizmów. Wskazano na potrzebę rzetelnej analizy uwarunkowań formalnoprawnych, środowiskowych i technicznych oraz różnych wariantów rozwiązań. ■ Wpływ piętrzenia wody na zmiany w korycie rzeki W korytach naturalnych, na całej długości ich biegu, topografia dna i układ poziomy są rezultatem złożonego, wzajemnego oddziaływania przepływu wody i ścianek koryta oraz ruchu rumowiska. W związku z tym, że charakter rzeki jest uzależniony od wielu wzajemnie ze sobą powiązanych czynników hydrologicznych, hydraulicznych i morfologicznych, należy pamiętać, że każda zmiana warunków przepływu wody (np. prędkości przepływu wody, stanu wody) może pociągnąć za sobą nieodwracalne zmiany nie tylko w korycie, ale również w dolinie rzeki. Piętrzenie wody (do celów energetycznych, progami stabilizującymi itp.) istotnie oddziałuje na procesy morfologiczne zachodzące w korycie rzeki. Oddziaływanie na środowisko obiektów hydrotechnicznych piętrzących wodę odbywa się zarówno na etapie ich budowy, eksploatacji oraz likwidacji. Ze względu na długofalowość najistotniejsze jest oddziaływanie na etapie eksploatacji; wpływa ono na [...]

Wpływ budowy progów stabilizujących na kształtowanie się układu zwierciadła wody i dna poniżej zbiornika Jeziorsko


  Celem artykułu jest przybliżenie problematyki procesu erozji poniżej zbiornika Jeziorsko na Warcie na tle charakterystyki hydrologicznej zmian zachodzących w korycie Warty oraz skutków działania wykonanych progów stabilizujących poniżej zapory czołowej zbiornika. Przegrodzenie koryta rzeki budowlą piętrzącą istotnie wpływa na zmiany zachodzące w korycie rzeki zarówno powyżej zapory (proces akumulacji rumowiska w zbiorniku wodnym), jak i poniżej, intensyfikując proces erozji dna rzeki. Efektem przyspieszonej erozji jest powstanie bezpośrednio poniżej budowli wyboju miejscowego (erozja miejscowa) oraz sukcesywne, postępujące w dół rzeki obniżanie się dna. Początkowo dość szybkie, z upływem czasu wolniejsze, obniżanie się dna rzeki wywołuje obniżanie się poziomu zwierciadła wody, zmniejszanie się spadku podłużnego rzeki, a także zmiany w uziarnieniu rumowiska [1]. Proces erozji poniżej zbiornika wodnego ma charakter trwały i w miarę upływu czasu obejmuje swym zasięgiem coraz dłuższy odcinek rzeki. Erozja poniżej budowli piętrzącej jest zjawiskiem niekorzystnym i w związku z tym podejmuje się różne kroki w celu zmniejszenia negatywnych skutków tego procesu. Jednym ze sposobów jest budowa progów stabilizujących dno, które mają na celu zmniejszenie spadku podłużnego poprzez podniesienie zwierciadła wody w rzece i tym samym wyhamowanie tempa erozji dennej. ■ Charakterystyka Warty i zbiornika Jeziorsko Zbiornik wodny Jeziorsko zlokalizowany został w środkowym biegu Warty, na granicy województwa wielkopolskiego i łódzkiego. W obrębie zalewu zbiornika znajduje się odcinek Warty od km 484+300 (zapora czołowa) do km 504+650 (most drogowy w miejscowo- Przepływy charakterystyczne w przekroju wodowskazowym Sieradz Przepływ charakterystyczny Oznaczenie Natężenie przepływu wody [m3/s] Przepływ najwyższy z maksymalnych rocznych WWQ 397,5 Przepływ średni z maksymalnych rocznych SWQ 174,5 Przepływ średni ze średnich ro[...]

Metodyka określania podstawowych parametrów MEW oraz analiza stosowanych umocnień na górnym i dolnym stanowisku DOI:


  Budowa elektrowni wodnych na istniejących stopniach wodnych może nieść więcej korzyści niż potencjalnych szkód. Piętrzenie wody na górnym stanowisku może być wykorzystywane energetycznie bez negatywnego wpływu na zagrożenie ekologiczne środowiska przyrodniczego. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na korzystanie w ten sposób z odnawialnych źródeł energii, których pozyskiwanie jest obecnie bardzo ważne. Dostępność i możliwość zastosowania materiałów proekologicznych w celu umocnienia górnego i dolnego stanowiska poprawia nie tylko stronę wizualną, ale i ogranicza niepożądane procesy morfologiczne wywołane zaburzeniem warunków przepływu. W artykule przedstawiono przykładowy schemat doboru parametrów technicznych elektrowni wodnej oraz przegląd materiałów wykorzystanych do umocnienia górnego i dolnego stanowiska. Zgodnie z wnioskami III Konferencji Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmiany Klimatu (UN FCCC), która odbyła się w Kioto w grudniu 1997 r. (DzU z dnia 17 października 2005 r.) Unia Europejska uznała pilną potrzebę zajęcia się problemem zmiany klimatu. Wśród wielu działań rynkowych i technicznych, których promocji mają służyć przyjmowane przez Unię akty legislacyjne, na szczególną uwagę zasługuje wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE). Zgodnie z przyjętą w 2009 r. kolejną dyrektywą o promocji OZE (Dziennik Urzędowy UE, L 140/16, 5.6.2009) Unia Europej- Rys. 1. Schemat węzła z MEW ska podejmie wysiłki by udział odnawialnych źródeł energii w konsumpcji energii brutto wzrósł do 20%. Jak wynika z ogłoszonej w 2007 r. Mapy Drogowej OZE (Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego), dzięki tym wysiłkom powinna być możliwa redukcja emisji CO2 o blisko 700 mln ton rocznie. Przynajmniej połowę tej redukcji powinno się uzyskać dzięki bezemisyjnym technologiom produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a w szczególności z energetyki wiatrowej i wodnej. W Polsce is[...]

Wpływ zbiornika Jeziorsko na proces erozji podłużnej na dolnym odcinku Warty od zapory czołowej do miejscowości Uniejów DOI:


  W artykule przedstawiono analizę zmian geometrii dna rzeki poniżej zbiornika Jeziorsko na odcinku od zapory czołowej do Uniejowa. Porównano układ zwierciadła wody i dna sprzed wybudowania zbiornika oraz w czasie jego eksploatacji. Przeprowadzono również ocenę stanu technicznego progów stabilizujących zlokalizowanych poniżej zbiornika Jeziorsko. Analiza wyników pokazała, że wybudowanie zbiornika wywołało silną erozję podłużną. Progi stabilizujące znacznie ograniczyły dynamikę procesu erozji na odcinku od zapory czołowej do miejscowości Księże Młyny (poniżej zbiornika).P rzegrodzenie koryta rzecznego zaporą i powstanie zbiornika wodnego zawsze przyczynia się do ingerencji w naturalny proces fluwialny. Polega on, z jednej strony, na zatrzymaniu rumowiska wleczonego i częściowo unoszonego co prowadzi do zamulenia zbiornika, z drugiej zaś strony niedobór rumowiska w dolnym stanowisku, co powoduje erozję wgłębną i boczną koryta rzeki poniżej zapory. Proces erozji powoduje powstanie wyboju miejscowego (erozja miejscowa) bezpośrednio poniżej wypadu urządzeń upustowych, a także systematyczne obniżanie się poziomu dna na coraz dłuższym odcinku rzeki (erozja liniowa) [Babiński 1997, Głowski i Parzonka 2007]. Erozja ma trwały charakter i w miarę upływu czasu obejmuje swym zasięgiem coraz dłuższy odcinek rzeki [Babiński 2002, Wierzbicki i in. 2008]. Systematyczne obniżanie się dna koryta powoduje duże zagrożenie dla istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej, a w konsekwencji może zagrozić bezpieczeństwu samej zapory czołowej zbiornika [Przedwojski i Wierzbicki 2007, Zawadzki 2013]. Aby zniwelować negatywne skutki erozji liniowej, przy dużych zbiornikach, buduje się progi korekcyjne podpiętrzające wodę w dolnym stanowisku budowli lub rozważa się budowę kolejnego zbiornika [Głowski i Parzonka 2007]. Prowadzi to do przekształcenia systemu fluwialnego w zbiornikowy, jeziorny [Babiński i Habel 2013]. Innym sposobem zapobiegania ero[...]

Ocena stanu technicznego jazu i umocnień zbiornika wodnego na przykładzie Jeziora Maltańskiego w Poznaniu DOI:


  Z biorniki wodne w obrębie aglomeracji miejskich są niewątpliwie atrakcyjnym miejscem, w którym mieszkańcy chętnie spędzają wolny czas. W ich bliskim sąsiedztwie są tworzone parki umożliwiające rekreację i kontakt z naturą. Same zbiorniki często są wykorzystywane również do celów sportowo- -rekreacyjnych, np. są tworzone kąpieliska, uprawiane są różnego rodzaju sporty wodne, istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu pływającego. Niestety zbiorniki takie są bardzo narażone na zanieczyszczenia oraz zamulenia wynikające m.in. z silnego wpływu człowieka na obszar wodny. Głównym zagrożeniem zbiorników miejskich jest problem ich zaśmiecania, którego niekontrolowany rozwój może spowodować degradację w bardzo szybki sposób. Istotnym zagrożeniem jest również doprowadzanie do zbiorników wód spływających ze zlewni zurbanizowanej, zwłaszcza dopływy z ulic niosą bardzo wysokie ładunki zanieczyszczeń [Birch, McCaskie, 1999; Bajkiewicz- Grabowska, 2002). W związku z niską odpornością małych zbiorników na degradację zanieczyszczenia kumulują się w ekosystemie. Stan taki skutkuje zubożeniem struktury roślinności naczyniowej, co dodatkowo pogłębia zły stan ekologiczny takich obiektów. Zbiorniki miejskie w sposób łatwy można uchronić przed zanieczyszczeniami dzięki prowadzeniu poprawnej eksploatacji oraz zabiegom gospodarczym, polegającym na ich okresowym oczyszczaniu, pogłębianiu i kontroli rozprzestrzeniania się roślinności (zarastania). W artykule przedstawiono ocenę stanu małego zbiornika rekreacyjnego Malta, utworzonego na Cybinie, a wykorzystywanego intensywnie przez sporty wodne. OPIS OBIEKTU BADAŃ Cybina jest prawym dopływem Warty; jej całkowita długość wynosi 43 km, a powierzchnia zlewni 186,5 km2. Średni spadek rzeki wynosi 1,6‰, a stan wody waha się nawet do 1,5 m. Dolina Cybiny jest niemal bezleśna i dość głęboko wcięta [Zawadzki, 2006]. Idea budowy zbiornika wodnego na podmokłych łąkach Cybiny powstała ok. 1917 r[...]

 Strona 1