Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Pałko"

Inżynier i medycyna


  "VII Międzynarodowe Forum Innowacyjne Technologie dla Medycyny ITMED 2013" (Białystok 5-7 grudnia 2013 r.) zostało, podobnie jak poprzednie, zorganizowane przez Stowarzyszenie Innowacyjnej Polski Wschodniej przy współpracy i pod patronatem ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, a także rektorów Politechniki Warszawskiej i Politechniki Łódzkiej. Przestawiamy sprawozdanie z tego interesującego wydarzenia.W konferencji ITMED 2013 wzięło udział około 190 uczestników, głównie ze środowisk inżynierskich i lekarskich, a także administracyjnych. 21 osób przybyło z zagranicy - z Ukrainy, Łotwy, Czech, Białorusi, jak również z Portugalii. Główna część trwającej trzy dni konferencji, składała się z dwóch sesji plenarnych, ośmiu sesji roboczych (warsztaty) oraz sesji plakatowej. Przedstawiono łącznie 66 prezentacji w formie 43 referatów i 23 planszy. inżynierowie, lekarze, maturzyści Podczas konferencji odbyło się wiele spotkań partnerskich w celu nawiązania lub bliższego rozwinięcia współpracy w wybranych zagadnieniach technologii medycznych. Głównymi tematami były zagadnienia implantów w ortopedii, a także robotyka w kardiochirurgii oraz biotechnologie, zwłaszcza w zakresie komórek macierzystych, oraz wytwarzanie biocelulozy do zastosowań w ortopedii i medycynie regeneracyjnej. W[...]

Dla zdrowia ludzi DOI:

Czytaj za darmo! »

Myślę, że dla każdego czytelnika zależność pomiędzy rozwojem nauk inżynieryjno-technicznych a postępami w medycynie jest oczywista. Skokowy rozwój techniki na rzecz medycyny rozpoczął się na przełomie XIX i XX w. po odkryciu przez W. Rentgena w 1895 r. promieniowania X i zastosowania go do obrazowania wnętrza ciała oraz wraz z opracowaniem galwanometru strunowego przez W. Einthovena w 1903 r. do rejestracji czynności elektrycznej serca. Oba te wynalazki zostały szybko upowszechnione, a ich autorzy otrzymali nagrody Nobla. Kolejnym ważnym osiągnięciem inżynierii na potrzeby medycyny jest opracowanie w 1943 r. przez M. DeBakey’a pompy perystaltycznej, której prosta konstrukcja okazała się doskonałym rozwiązaniem stosowanym zarówno do sztucznego płuco-serca, sztucznej nerki, a także do przetaczania pł[...]

Metody pomiaru ciśnienia śródgałkowego i model mechaniczny oka

Czytaj za darmo! »

Ciśnienie śródgałkowe (czasami nazywane również wewnątrzgałkowym (ang. IOP - Intraocular Pressure) jest ciśnieniem w oku, które utrzymuje odpowiednie napięcie powłok gałki ocznej oraz ośrodków optycznych. Zapewnia ono przejrzystość i regularność krzywizn ich powierzchni łamiących. IOP zależy od wielkości produkcji cieczy wodnej przez ciało rzęskowe oraz od odpływu cieczy z oka. Za pośrednict[...]

Tensometryczny czujnik ciśnienia śródgałkowego

Czytaj za darmo! »

Ciśnienie śródgałkowe IOP (ang. Intraocular Pressure) jako ciśnienie wewnątrz oka wytwarzane jest przez ciecz wodną, za pośrednictwem której utrzymywane jest napięcie powłok gałki ocznej. Dzięki niemu zapewniona jest odpowiednia regularność krzywizn powierzchni środków optycznych. W diagnostyce medycznej stosuje się głównie trzy metody pomiaru ciśnienia śródgałkowego: impresyjną, aplanacyjną[...]

Impedance spectroscopy of tissue with extortion in a constant limited frequency band

Czytaj za darmo! »

This paper presents new approach to impedance spectroscopy measurements based on Fast Fourier Transform in biological application. The proposed solution uses a current excitation, which is continuous in a finite frequency range. The electrical response of tissue is measured using proposed circuit by two separate digital-to-analog converters. The impedance spectrum and the phase shift are computed by differentiation of complex spectrum obtained from FFT algorithm. The proposed method was simulated using state space representation and the results were presented Streszczenie. Artykuł przedstawia nową metodę wyznaczania spektrum impedancji opartą o dyskretną transformatę Fouriera. W proponowanym rozwiązaniu zastosowano wymuszenie prądowe, którego widmo jest ciągłe w skończonym przedziale częstotliwości. Do pomiaru odpowiedzi elektrycznej tkanki został zaproponowany układ pomiarowy oparty na dwóch równoległych przetworniki analogowo-cyfrowe. Wyznaczanie spektrum impedancji oraz przesunięcia fazowego obliczane jest na podstawie różnic między widmami uzyskanymi z algorytmu FFT. Proponowana metoda została zasymulowana z zastosowaniem równań stanu, wyniki zostały umieszczone w opracowaniu. (Spektrometria impedancyjna tkanek z zastosowaniem wymuszenia ciągłego w ograniczonym przedziale częstotliwości) Keywords: Impedance spectroscopy, phase shift, state space representation. Słowa kluczowe: Spektrometria impedancyjna, przesunięcie fazowe, równania stanu. Introduction All living organisms contain fluids mainly composed of electrolytes. In addition to fluids in the tissues are elements of structure which represent electrical barrier, such as bones, the collagens, proteins forming membranes of cells etc. The result is that the living tissues exhibit properties of a complex volume conductor [3,4]. In order to characterize the electrical properties of tissue, impedance measurement is performed for a specified frequency. The electrical impedance is a[...]

Badania symulacyjne mikroczujnika SQUID pod względem możliwości zastosowań medycznych


  Zjawiska elektrofizjologiczne występujące w ludzkim organizmie powodują powstawanie pola magnetycznego. W badaniach medycznych szczególnej analizie podlegają pola magnetyczne wytwarzane przez narządy człowieka, których źródłem są prądy wynikające z aktywności elektrycznej tych narządów, np. serca (magnetokardiografia) i mózgu (magnetoencefalografia). Ze względu na tożsame źródła sygnałów elektrograficznych oraz magnetograficznych, jakimi są prądy jonowe przepływające przez kolejne włókna mięśnia sercowego bądź aktywność neuronów kory mózgowej, sygnały EKG/EE G oraz MKG/MEG zawierają podobne składowe, w związku z czym są prowadzone dyskusje na temat porównywania wartości diagnostycznej obu rodzajów pomiarów. Możliwość wykonania bezkontaktowych pomiarów pola biomagnetycznego pozwala na uniknięcie trudności związanych z zastosowaniem elektrod, jakie występują w badaniach czynności elektrofizjologicznej narządów - słaby kontakt elektrod z ciałem pacjenta, obecność warstw izolujących (tkanka tłuszczowa, kości) oraz zróżnicowana przewodność tkanek ciała, co zmniejsza dokładność pomiarów elektrograficznych. Szczególne zastosowanie magnetografia znalazła w badaniach rozwoju płodu. Maź otaczająca płód pod koniec drugiego i podczas trzeciego trymestru ciąży charakteryzuje się niską przewodnością elektryczną, co skutkuje małą amplitudą sygnału elektrograficznego odbieranego z powierzchni brzucha ciężarnej. Otrzymywany sygnał elektrokardiograficzny płodu (fEKG) wymaga uśredniania, uniemożliwiając analizę licznych arytmii w pojedynczym cyklu pracy serca. Możliwa jest co prawda ocena mechanicznej pracy serca płodu w badaniach echokardiograficznych (obecność mazi płodowej nie wpływa znacząco na propagację i detekcję ultradźwięków), jednak dane te mogą być niewystarczające do pełnej diagnostyki. Badania magnetokardiograficzne płodu (fMKG) pozwalają na uzyskanie wyników zbliżonych do badań elektrokardiograficznych, lecz nieobarczonych ograni[...]

Rozwój branży produkcyjnej sprzętu medycznego w Polsce DOI:10.15199/13.2015.6.10


  Korzenie polskiego przemysłu medycznego sięgają początków XIX wieku. W okresie tym powstawały pierwsze zakłady i fabryki zajmujące się konstruowaniem i produkcją sprzętu do szpitali i placówek medycznych. W 1819 r. Gustaw Dawid Mann otworzył pierwszą w Polsce wytwórnię narzędzi chirurgicznych - "Alfons Mann i Syn". Fabryka była głównym dostawcą narzędzi dla wojska polskiego, a w dwudziestoleciu międzywojennym została przekształcona w spółkę akcyjną. Po zakończeniu II wojny światowej została odbudowana, znacjonalizowana i przekształcona w Fabrykę Narzędzi Lekarskich "FNL" [15, 24]. Drugą, istotną z punktu widzenia rozwoju przemysłu medycznego w Polsce, była założona w 1871 r. firma: "Konrad, Jarnuszkiewicz i Spółka". Zajmowała się ona produkcją: noszy do karetek pogotowia, łóżek i aparatów ekstensywnych, wózków inwalidzkich zmechanizowanych, wyposażenia gabinetów lekarskich, a w późniejszym czasie również foteli dentystycznych, aparatów do znieczulania oraz uniwersalnych stołów operacyjnych. Wysoka jakość wyrobów była zapewniona przez stałą współpracę z wybitnymi postaciami ze świata medycyny (m.in. położnik dr Ludwik Bryndza-Nacki, doc. dr Adam Gruca). Rozwój spółki był stymulowany przez chłonny rynek rosyjski, co przyczyniało się do otwierania nowych składów i sklepów (w 1915 r. firma zatrudniała ok. 750 pracowników). Wybuch I Wojny Światowej zahamował intensywny rozwój tej firmy. Zakład uległ poważnym zniszczeniom, a w czasie II Wojny Światowej znalazł się w obszarze getta żydowskiego, co utrudniało dostęp pracownikom do ich pracy. Powstanie Warszawskie prawie w całości zniszczyło zabudowania firmy. Ważną rolę odegrał wtedy wieloletni prokurent - W. Ślizowski, który przewodniczył robotnikom odbudowującym fabrykę. W 1947 r. firma została upaństwowiona i zmieniała nazwę na Warszawskie Zakłady Wyrobów Metalowych "WZWM" (liczyła wtedy 337 pracowników). Cztery lata później do firmy przyłączono małe zakłady: Artykuły Dentystyc[...]

Nowe metody w badaniu pola magnetycznego wytwarzanego przez narządy człowieka DOI:10.15199/13.2016.12.11


  Opracowanie, niewymagających chłodzenia, fazowych przetworników atomowych, o parametrach pozwalających na badanie pól magnetycznych wytwarzanych przez narządy człowieka, spowodowało powrót do badań mających na celu wykorzystanie tej metody w diagnostyce medycznej. Stosowane dotąd nadprzewodzące przetworniki typu SQUID wymagały kosztownego chłodzenia płynnym helem. W Laboratorium sensorów, metod ultradźwiękowych i słabych sygnałów biologicznych Politechniki Warszawskiej przygotowano stanowisko pomiarowe i wykonano wstępne pomiary pola magnetycznego czynności serca. Słowa kluczowe: atomowy magnetometr, SQUID, pola biomagnetyczne.Narządy wewnętrzne organizmu człowieka wytwarzają pole magnetyczne o indukcji rzędu 10-12 do 10-15 Tesli. Biorąc pod uwagę zbliżony do stałego poziom indukcji magnetycznego pola ziemskiego o wartości kilkudziesięciu mikrotesli (10-6 T) rejestracja pól biomagnetycznych wytwarzanych przez narządy człowieka jest dużym wyzwaniem. W latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku zastosowaniem badania pól biomagnetycznych w diagnostyce medycznej zajmowało sie wiele ośrodków. Pomiary były wykonywane w pomieszczeniach ekranowanych wielowarstwowym systemem mumetalu (stal niklowa) i aluminium o współczynniku tłumienia zewnętrznych pól magnetycznych od 500 dla pola stałego do 10000 dla pól zmiennych o częstotliwość i 100 Hz. Do pomiarów pola magnetycznego stosowano nadprzewodzący przetwornik znany w języku angielskim jako "Superconducting Quantum Interference Device (SQUID)". Tego typu przetwornik jest zbudowany z wykorzystaniem złącza Josephsona i pracuje zazwyczaj w temperaturze ciekłego helu (- 267,9&[...]

Inżynieria Biomedyczna w Politechnice Warszawskiej

Czytaj za darmo! »

Dziękując gorąco Redakcji "Elektroniki" za inicjatywę wydania specjalnego zeszytu czasopisma, zawierającego artykuły związane z rozwojem Inżynierii Biomedycznej w Politechnice Warszawskiej, a mówiąc ściślej - na dwóch jej wydziałach: Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Mechatroniki, chcielibyśmy poświęcić nieco miejsca historii i teraźniejszości tej fascynującej dyscypliny w odniesieni[...]

Wizualizacja preparatów tkankowych w świetle spolaryzowanym

Czytaj za darmo! »

Podstawowe znaczenie w rozpoznawaniu chorób nowotworowych ma badanie histopatologiczne, stosowane również w diagnostyce schorzeń zapalnych i zwyrodnieniowych oraz monitorowaniu postępu leczenia. Rozwój numerycznych metod analizy obrazów histopatologicznych i dyskusja o możliwościach przesyłania obrazów do oceny w innych jednostkach (tele-histopatologia) spowodowały wzrost zainteresowania ró[...]

 Strona 1  Następna strona »