Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Zima"

Role of chemicals in development of technological properties of the drilling fluids Rola środków chemicznych w kształtowaniu właściwości technologicznych cieczy wiertniczych DOI:10.15199/62.2015.5.11


  A review with 36 refs., of additives to drilling fluids (gas migration-reducing agents, setting time controllers, filling materials, plastificators and superplastificators, thickeners, filtration-improving agents, liquefying agents, ballast matter, hydration inhibitors, surface-active agents and lubricants). Przedstawiono zastosowanie różnych środków chemicznych w technologii cieczy wiertniczych. Środki te są niezbędne w recepturach płuczek i zaczynów cementowych, które mogą być używane w procesie wiercenia otworu, a następnie uszczelniania rur okładzinowych. Przedstawione środki chemiczne podzielono wg funkcji, jaką pełnią one w składach płuczek wiertniczych i zaczynów cementowych. Opisane środki zaliczono do regulatorów czasu wiązania zaczynów cementowych, wypełniaczy, materiałów podnoszących wytrzymałość kamienia cementowego, polimerowych inhibitorów hydratacji skał ilastych, elektrolitów, środków chemicznych zwiększających lepkość, materiałów ilastych, materiałów obciążających, środków obniżających parametry reologiczne, środków zmniejszających filtrację oraz środków chemicznych o specjalnym przeznaczeniu. Z procesem wiercenia otworów nierozerwalnie związana jest technologia cieczy wiertniczych stosowanych na poszczególnych etapach ich realizacji. Do głównych zadań tych cieczy należy przede wszystkim urabianie skały przy odpowiednim przeciwciśnieniu hydrostatycznym i jej usuwanie z dna otworu (tzw. zwiercin) oraz zabezpieczenie jego ścian i uszczelnienie przestrzeni pomiędzy rurą okładzinową a ścianą otworu, tak aby stanowiła ona barierę dla przepływu płynów złożowych w kierunku wylotu otworu. Zadania te spełniają płuczki wiertnicze i zaczyny uszczelniające. Płuczka wiertnicza to jeden z czynników odgrywających ważną rolę w procesie wiercenia otworów. Od rodzaju i właściwości zależy przebieg wiercenia otworu i jego stan techniczny oraz prawidłowe dowiercanie i udostępnianie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Składy[...]

The formate solutions as components of drilling fluids Roztwory mrówczanów jako składniki płuczek wiertniczych DOI:10.15199/62.2016.2.22


  Drilling muds were prepd. by dissoln. of K and Na formates, suspending CaCO3 and cellulose and starch-based thickeners in H2O and studied for d. (1.25-1.5 kg/L) and filtrability. The muds met the quality requirements and were recommended for practical use. Badano możliwości sporządzania płuczek wiertniczych o gęstości regulowanej solami mrówczanowymi. Z mrówczanów potasu i sodu sporządzono płuczki wiertnicze o małej zawartości fazy stałej (gęstość 1,25-1,5 kg/dm3). Sole kwasu mrówkowego mogą być z powodzeniem stosowane w technologii cieczy wiertniczych jako środki chemiczne o wielofunkcyjnym działaniu. Wiercenie otworów pionowych i dowiercanie poziomych otworów produktywnych oraz ich udostępnianie w trudnych warunkach geologiczno-złożowych, np. podczas przewiercania warstw skał ilasto- łupkowych i zbiornikowych o lepiszczu ilastym, występowania dużych gradientów ciśnień złożowych i temperatur, dopływu solanek magnezowo-wapniowych lub gazów kwaśnych, wymaga wprowadzenia nowych technologii cieczy wiertniczych (płuczek wiertniczych) i cieczy specjalnych (ciecze robocze stosowane do opróbowania, udostępniania i stymulacji złóż oraz ciecze nadpakerowe). Opracowywanie składów takich cieczy wiąże się z koniecznością stosowania nowych rodzajów środków chemicznych o wielofunkcyjnym działaniu pozwalającym na zachowanie i utrzymywanie w czasie ich optymalnych parametrów technologicznych celem umożliwienia im realizacji zadań w otworze lub odwiercie.Do środków tych można zaliczyć mrówczany potasu, sodu i cezu, które charakteryzują się właściwościami fizykochemicznymi kwalifikującymi je do stosowania w trudnych warunkach otworowych w procesie wiercenia otworów oraz zabiegach udostępniania złóż i rekonstrukcji odwiertów. Przy stosowaniu cieczy wiertniczych podstawowe znaczenie ma ich dobra rozpuszczalność w wodzie, dzięki czemu można otrzymywać ciężkie roztwory alkaliczne o gęstościach nieosiągalnych dla niektórych soli nieorganicznych [...]

 Strona 1