Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"JERZY ZIELIŃSKI"

Badania katalizatorów metalicznych metodą temperaturowo programowanej redukcji.Metodyka pomiarów i interpretacja wyników

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono krytyczną analizę wyboru warunków pomiaru temperaturowo programowanej redukcji (TPR) i interpretacji uzyskiwanych wyników na przykładzie badań morfologii katalizatorów nikiel/tlenek glinowy. Zastosowanie w pomiarach TPR mieszaniny H2+Ar bogatej w wodór ma wiele zalet: (i) pozwala na swobodny wybór warunków pomiaru oraz (ii) umożliwia wykonanie wartościowych porównań wyników [...]

Wspomnienia pośmiertne - Czesław Kowalski 1938-2012

Czytaj za darmo! »

Mgr inż. Czesław Kowalski urodził się 1 marca 1938 r. w Kolędzianach w d. powiecie czortkowskim, województwie tarnopolskim (obecnie Ukraina). Jego ojcem był Władysław Kowalski, matką Michalina z domu Posykoluk. W latach 1954-1959 studiował na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera. Całe swoje zawodowe życie poświęcił gospodarce wodnej pełniąc odpowiedzialne funkcje w instytucjach sterujących budownictwem wodnomelioracyjnym i zarządzających gospodarką wodną. W latach 1973-1981 był dyrektorem Centralnego Zarządu Budownictwa Wodnego i Melioracji skupiającego kilkaset przedsiębiorstw wykonawczych, projektowych i badawczych w całym kraju. W 1982 r. zo[...]

WYBITNI - Janusz Wierzbicki DOI:

Czytaj za darmo! »

Kiedy w końcu lat 50. ub. wieku, jako student Wydziału Budownictwa Wodnego PW, miałem zajęcia z mgr. inż. Januszem Wierzbickim, nie zdawałem sobie sprawy, że w przyszłym życiu zawodowym będę miał przyjemność z Nim współpracować, a ściślej czerpać z Jego ogromnej wiedzy i doświadczenia, a jednocześnie, jako pracownik Okręgowej Dyrekcji Gospodarki Wodnej, wdrażać Jego nowatorskie rozwiązania w dziedzinie regulacji rzek, rozwiązania, które uzyskały nazwę Warszawskiej Szkoły Regulacji. Doc. Janusz Wierzbicki urodził się 24.12.1924 r. w Ostrołęce; tu też, nad Narwią, spędzał swoje dzieciństwo. Niełatwe były lata okupacji dla kilkuletniego chłopca. Najpierw przymusowe roboty w Niemczech, skąd udało mu się uciec po 14 miesiącach, następnie praca u fotografa w Ostrołęce, w trakcie której rozpoczął działalność konspiracyjną przerwaną aresztowaniem przez gestapo. Po opuszczeniu więzienia był śledzony, ale udało mu się przedostać do leśny[...]

Wspomnienia Pośmiertne DOI:

Czytaj za darmo! »

7 grudnia 2015 r. odszedł od nas dr inż. Andrzej Stefan Szamowski - wybitny specjalista w dziedzinie budownictwa wodnego, zasłużony wychowawca młodzieży akademickiej, członek wielu organizacji technicznych. Był wielkim pasjonatem hydrotechniki, w szczególności siłowni wodnych. Swoją pasją starał się zarazić wiele roczników studentów Politechniki Warszawskiej, a także swoich współpracowników, kolegów. Przekonywał o konieczności zwiększenia rangi gospodarki wodnej w naszym kraju. Urodził się w Warszawie 1.08.1938 r. Na Jego dzieciństwie piętno odcisnęły działania wojenne. Ojciec - handlowiec, absolwent SGH, zginął w obronie Warszawy już na początku września 1939 r., w 1943 r. matka została zabrana do obozu koncentracyjnego, gdzie była poddawana "eksperymentom medycznym". Andrzeja wychowywała dalsza rodzina. Szkołę podstawową i liceum ukończył w Warszawie. Studia na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Budownictwa Wodnego, rozpoczął w 1956 r. Dyplom magistra inżyniera uzyskał w 1962 r. po obronie pracy dyplomowej pt. "Projekt elektrowni szczyto[...]

Konferencja "Obywatele Rzeki Wisły" Płock, 27 listopada 2017 r. DOI:

Czytaj za darmo! »

Pod auspicjami marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika i prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego odbyła się konferencja mająca na celu podsumowanie Roku Rzeki Wisły (RRW) i wytyczenie planów na przyszłość. Dla przypomnienia: w 550 rocznicę pierwszego wolnego flisu wiślanego (w wyniku II pokoju toruńskiego po wojnie 13-letniej Polska odzyskała panowanie nad całym biegiem Wisły) Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, doceniając znaczenie Wisły w życiu Państwa, uchwałą z dnia 22.06.2016 r., ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły. W pięknej auli Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Małachowskiego w Płocku zebrali się samorządowcy, eksperci, społecznicy, wodniacy, reprezentanci Fundacji Rok Rzeki Wisły. Zastanawiające było nikłe uczestnictwo gospodarza rzeki, czyli trzech regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Organizatorami byli: Samorząd Województwa M[...]

Co dalej z regulacją Wisły? DOI:

Czytaj za darmo! »

Często spotyka się określenie lansowane przez kręgi ekologów - Wisła ostatnia duża dzika rzeka europejska. Nic bardziej mylnego, wszak jest prawie w całości uregulowana na wielką wodę (obwałowana). Dolna Wisła od Silna (km 718) do ujścia jest uregulowana także na średnią wodę, odcinek spiętrzony stopniem wodnym we Włocławku od dawna utracił znamiona dzikości, fragmentarycznie jest uregulowana Wisła środkowa, chociaż tę część można określić jako zdegradowaną, ale nie przez regulację, lecz jej zaniechanie, brak remontów budowli, dopuszczenie do nadmiernego porostu drzew w korycie. A przecież po II wojnie światowej drogi wodne starano się utrzymywać, modernizować, regulować na potrzeby istniejącej jeszcze żeglugi. Inwestorami były kolejno: państwowe zarządy wodne, rejony dróg wodnych, okręgowe zarządy wodne, okręgowe dyrekcje gospodarki wodnej i wreszcie regionalne zarządy gospodarki wodnej. Dla Wisły środkowej opracowano w latach 70. ub. wieku ambitne założenia techniczno- ekonomiczne (ZTE) pełnej regulacji w horyzoncie czasowym[...]

Charakterystyka chemisorpcyjna i katalityczna układów ruten/węgiel przeznaczonych do syntezy amoniaku

Czytaj za darmo! »

Omówiono wpływ tekstury modyfikowanego termicznie węgla aktywnego na dyspersję osadzonego rutenu oraz właściwości katalityczne otrzymanych układów Ru/C w reakcjach syntezy i rozkładu amoniaku. Wykazano, że średni wymiar krystalitów rutenu wyznaczony metodami chemisorpcyjnymi jest tym mniejszy, im bardziej rozwinięta jest tekstura węgla. Stwierdzono, że cez jest niezwykle efektywnym promoto[...]

Katalizator rutenowy do syntezy amoniaku osadzony na węglu i promowany jonami berylowców

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań aktywności katalizatorów rutenowych osadzonych na węglu i promowanych jonami wybranych berylowców (Mg, Sr, Ba). W charakterze nośnika użyto węgla aktywnego, modyfikowanego w wysokiej temperaturze (1900°C, hel). Prekursorem metalicznego rutenu był chlorek (RuCl3·0,5H20). Pomiary aktywności w reakcji syntezy NH3 wykonano pod ciśnieniem 6 MPa. Stwierdzono, że n[...]

 Strona 1