Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"WIKTOR KAZIMIEROWICZ"

Otrzymywanie kwasów polialkilobenzenosulfonowych w przemysłowych warunkach DOI:

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono reakcje sulfonowania polialkilobenzenu (kerylobenzenu III) gazowym S 0 3 w laboratoryjnych warunkach. Okreś l o n o optymalne parametry tej reakcji jako podstawowe w przemysłowej skali. Opisano proces otrzymywania kwasu polialkilobenzenosulfonowego w przemysłowych warunkach. Poszukiwanie nowych, krajowych źródeł surowców do produkcji detergentów metalicznych rozpuszczalnych w olejach skłania do wykorzystania odpadowych produktów petrochemicznych zawierających alkilobenzeny. W ostatnich latach, ze względu na dość dużą cenę syntetycznych alkilobenzenów, coraz częściej są podawane w literaturze dane dotyczące sulfonowania ropy naftowej bądź jej poszczególnych frakcji, szczególnie takich, których temperatura wrzenia jest większa niż 3 0 0 ° C 1 " 7 ) . W związku z tym wykorzystuje się alkilobenzeny zawarte w ropie naftowej. W poprzednim artykule1 } opisano wyniki prób otrzymywania kwasów alkilobenzenosulfonowych z różnych frakcji ropy naftowej oraz z syntetycznych di- i polialkilobenzenów przez sulfonowanie gazowym S 0 3 . Produkty charakteryzujące się pożądanymi właściwościami uzyskano jedynie z użyciem di- i polialkilobenzenów. Sulfonowanie frakcji naftowych prowadziło do powstawania dużej ilości ubocznych p r o d u k t ów (gudronów), a produkt główny charakteryzował się zbyt małą wartością liczby kwasowej. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki dalszych laboratoryjnych badań sulfonowania polialkilobenzenów gazowym S O s oraz prób wykonanych w przemysłowej skali w Zakładach Chemicznych "Oświęcim".[...]

Kataliza przemysłowa w procesach syntezy organicznej

Czytaj za darmo! »

Podano informacje o pracach w dziedzinie katalizy prowadzonych w ostatnim piętnastoleciu w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Szczególną uwagę zwrócono na badania, których wyniki zostały wprowadzone do przemysłu. Prace te dotyczyły: procesów uwodornienia benzenu do cykloheksanu, otrzymywania poliacetali oraz utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego. Przedstawiono również nowe ki[...]

 Strona 1