Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR KUŚTROWSKI"

Syntetyczne hydrotalkity jako prekursory wysoko zdyspergowanych katalizatorów tlenkowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono strukturę naturalnych oraz syntetycznych anionowych minerałów warstwowych nazywanych hydrotalkitami. Omówiono możliwości modyfikacji składu, jak również główne metody syntezy tej klasy związków. Opisano kolejne etapy rozkładu hydrotalkitów prowadzące do uzyskania aktywnych katalitycznie mieszanych tlenków. Zaprezentowano przykłady zastosowania katalizatorów pochodzenia hydrot[...]

Aktywowane termicznie hydrotalkity w roli katalizatorów rozkładu podtlenku azotu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości modyfikacji struktury hydrotalkitowej przez wprowadzanie do warstw brucytopodobnych materiału różnych kationów metali przejściowych (Cu2+, Co2+, Ni2+, Fe3+) oraz przez wymianę anionów międzywarstwowych na polioksoaniony V (V10O28 6-), Cr (Cr2O7 2-), Mo (Mo7O24 6-) lub W (W7O24 6-). Strukturę otrzymanych preparatów przebadano metodą proszkowej dyfrakcji rentgeno[...]

Wpływ obróbki powierzchni wysokostopowych stali chromowo-niklowych na odporność korozyjną w roztworach NaCl


  Obróbkę powierzchni wysokostopowych stali chromowo-niklowych 304L, 316L, 211 oraz S32404 przeprowadzono poprzez węgloazotowanie, przy zastosowaniu techniki próżniowej ze wspomaganiem plazmowym. Proces ten wykonano w układzie MW PACVD o częstotliwości 2,45GHz i mocy generatora 350W, przy użyciu reaktywnych mieszanin gazowych, zawierających CH4 i N2, w warunkach niskiego ciśnienia (0,8 Tr) i w niskiej temperaturze 400oC. Strukturę powierzchni analizowano za pomocą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS). Odporność korozyjną próbek określono na podstawie krzywych polaryzacji LSV w roztworach chlorku sodu (1 i 3% NaCl). Powierzchnie stali poddane obróbce wykazały wyższą skłonność do pasywacji w porównaniu z powierzchniami niemodyfi kowanymi, ponadto w przypadku stali 211 obróbka powierzchni podwyższała odporność na korozję wżerową. Słowa kluczowe: węgloazotowanie plazmowe(MWPACVD), stale chromowo-niklowe, odporność korozyjna, XPS ochrona przed korozja 7/2011 412 Ochrona przed Korozją, vol. 54, nr 7 Infl uence of surface treatment of chromium-nickel stainless steels on corrosion resistance in NaCl solutions Corrosion behaviour of plasma carbonitrided stainless steels 304L, 316L, 211 and S32404 was studied. The carbonitriding process was performed using the plasma assisted chemical vapour deposition technique in MWPACVD (Microwave Chemical Wapour Deposition) system (2,45 GHz, 350 W). During the treatment gaseous mixtures containing CH4 and N2 were introduced to the reactor under low pressure (0,8 Tr ) at low temperature of 400oC. The steel surface structure was analysed by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The corrosion behaviour of the samples was determined basing on polarisation (LSV) curves measured in an aqueous solution of sodium chloride (1 i 3% NaCl). The surfaces modifi ed by carbonitriding showed a better ability to passivation compared to the unmodifi ed ones. Moreover, a higher corrosion resistance to pitting co[...]

Struktura i odporność korozyjna węgloazotowanej stali S31603 w roztworach NaCl


  Wegloazotowanie stali chromowo-niklowej S31603 przeprowadzono przy pomocy techniki próżniowej ze wspomaganiem plazmowym. Proces ten wykonano w układzie MW PACVD o częstotliwości 2,45 GHz i mocy generatora 350 W, przy użyciu reaktywnych mieszanin gazowych, zawierających CH4 i N2, w temperaturze 400oC, przy różnych ciśnieniach 0,2 i 0,7 Tr. Strukturę powierzchni analizowano za pomocą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronów (XPS). Odporność korozyjną próbek określono na podstawie krzywych polaryzacji LSV w 3% roztworze chlorku sodu. Powierzchnie stali poddane obróbce wykazały wyższą skłonność do pasywacji w porównaniu z powierzchniami niemodyfi kowanymi. Słowa kluczowe: węgloazotowanie plazmowe(MWPACVD), analiza XPS, stal chromowo-niklowa, odporność korozyjna The structure and corrosion resistance of carbonitrided surface of S31603 stainless steels in NaCl solutions Corrosion behaviour of plasma carbonitrided stainless steel S31603 was studied. The carbonitriding process was performed using the plasma assisted chemical vapour deposition technique in MWPACVD (Microwave Chemical Wapour Deposition) system (2,45 GHz, 350 W). During the treatment gaseous mixtures containing CH4 and N2 were introduced to the reactor under low pressure (0,2 and 0,7 Tr) at low temperature of 400oC. The steel surface structure was analysed by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The corrosion behaviour of the samples was determined basing on polarisation (LSV) curves measured in an aqueous solution of sodium chloride (3% NaCl). The surfaces modifi ed by carbonitriding showed a better ability to passivation compared to the unmodifi ed ones. Keywords: MWPACVD plasma carbonitriding, XPS analysis, stainless steel, corrosion ochrona przed korozja 3/2012 1. Wstęp Od szeregu lat prowadzone są intensywne badania w zakresie inżynierii powierzchni mające na celu podwyższenie właściwości trybologicznych materiałów. Do często stosowanych sposobów zmieniającyc[...]

Ordered mesoporous CrOx/Al2O3 catalysts for dehydrogenation of propane to propene Uporządkowane mezoporowate katalizatory CrOx/Al2O3 dla procesu odwodornienia propanu do propylenu DOI:10.15199/62.2016.10.23


  Samples of pure and K-doped mesoporous Al2O3 were prepd. from aq. soln. of Al(NO3)3 by nanoreplication method and used for prodn. of Cr2O3-contg. catalysts (20% by mass) by the incipient wetness technique. The catalysts were tested in the dehydrogenation of PrH to propene. Both support synthesis method and K-doping effected the performance of the catalysts. The deactivation of the catalyst was also studied at various reaction temps. Poprzez replikację strukturalną otrzymano czysty i dotowany potasem mezoporowaty nośnik Al2O3. Na bazie przygotowanych nośników metodą impregnacji zsyntetyzowano katalizatory chromowe zawierające 20% mas. Cr2O3. Otrzymane preparaty przetestowano pod kątem aktywności katalitycznej w procesie odwodornienia propanu do propylenu. Zbadano wpływ metody preparatyki nośnika oraz dotowania potasem na właściwości katalityczne. Określono również wpływ temperatury reakcji na szybkość dezaktywacji. Propylen jest jednym z kluczowych surowców przemysłu chemicznego. Zgodnie z szacunkami firmy Nexant zapotrzebowanie na propylen wzrasta średnio o 5% rocznie i w 2016 r. osiągnie wartość blisko 100 mln t, głównie za sprawą popytu na tlenek propylenu (4,3%) i polipropylen (5,5%)1). Obecnie, propylen produkuje się głównie w procesach pirolizy olefinowej i fluidalnego krakingu katalitycznego. W mniejszych ilościach jest on również pozyskiwany w alternatywnych procesach, takich jak odwodornienie propanu i metateza olefinowa oraz w technologiach bazujących na metanolu (MTO i MTP)2, 3). W ostatnich latach obserwuje się wzrost znaczenia technologii alternatywnych. W szczególności rośnie zainteresowanie procesem odwodornienia propanu do propylenu. Według danych opublikowanych przez Sattlera i współpr.2) tą metodą w 14 instalacjach w 2012 r. wyprodukowano blisko 5 mln t propylenu. Do 2018 r. przewiduje się budowę kilkunastu nowych wytwórni, które dostarczą dodatkowo 14 mln t propylenu. W 2019 r. Grupa Azoty (Zakład w Poli[...]

 Strona 1