Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Leszek Karliński"

Torfowiska - zagrożenia i ochrona DOI:10.15199/2.2019.10.1


  Torfowiska - zagrożenia i ochrona Torfowiska są to mokradła charakteryzujące się zdolnością gromadzenia torfu, który pod względem geologicznym zaliczany jest do miękkich skał węglowych, o dominującej zawartości substancji organicznej [12]. Torfowiska stanowią swego rodzaju kapsułę czasu pozwalającą prześledzić na podstawie odłożonych warstw torfu zmiany hydrologiczne i klimatyczne na przestrzeni tysięcy lat czy też zmiany sukcesyjne zbiorowisk torfotwórczych okresu polodowcowego. Torfowiska są także ostoją szeregu, wielokroć rzadkich już gatunków roślin, zwierząt, grzybów i innych mikroorganizmów glebowych współtworzących niekiedy bardzo specyficzne i unikatowe zbiorowiska. Podstawowym czynnikiem warunkującym istnienie torfowisk na danym terenie są warunki hydrologiczne na nim panujące. Natomiast rodzaj zalegającego torfu uzależniony jest od występujących tam zbiorowisk roślinnych. Obie te cechy, tj. sposób zasilania torfowisk przez wody oraz rodzaj torfu, są podstawami najczęściej stosowanego podziału torfowisk na niskie, przejściowe i wysokie. Torfowiska niskie (fot. 1-2) zwykle zasilane są przez bogate w biogeny cieki wodne, powierzchniowe i gruntowe o odczynie pH lekko kwaśnym lub obojętnym. Obecny tutaj torf jest pochodzenia głównie wodorostowego, szuwarowego (trzcina pospolita, tatarak), turzycowiskowego, mechowiskowego i olsowego [9; 13]. Torfowiska przejściowe (fot. 3-5) tworzą się często na jeziorach dystroficznych, zasilanych głównie przez ubogie wody opadowe. Dominującymi formami torfu są tutaj torf mszarny przejściowy i brzezinowy. Na powierzchni jezior torfowce wytwarzają pływające kożuchy (fot. 4) porośnięte turzycą bagienną, żurawiną i rosiczką. Torfowiska wysokie (fot. 6-8) o odczynie pH kwaśnym zasilane są wyłącznie przez ubogie w związki biogenne wody opadowe, a zalegający torf współtworzony jest najczęściej przez torf mszarny wysoki, wrzosowiskowy i sosnowy [9; 13]. Odkładający się na tor[...]

 Strona 1