Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Łucja Chudoba"

Rynek cukru na początku sezonu 2006-2007

Czytaj za darmo! »

Omówiono sytuację na rynku cukru w Polsce na tle sytuacji świata i Unii Europejskiej. Rok gospodarczy 2006/2007 jest pierwszym rokiem wdrażania w Unii Europejskiej zreformowanych zasad regulacji rynku cukru. Zmniejszenie kwoty produkcji cukru, zakaz eksportu cukru pozakwotowego, obniżenie minimalnej ceny skupu buraków cukrowych to czynniki, które wpłynęły na zmniejszenie tegorocznej produkcji c[...]

Koszty i dochodowość uprawy buraków cukrowych w porównaniu z kukurydzą, pszenicą i rzepakiem

Czytaj za darmo! »

Artykuł stanowi skróconą i uzupełnioną wersję referatu wygłoszonego przez autorkę podczas konferencji surowcowej Stowarzyszenia Techników Cukrowników w dniu 26 maja 2008 roku w Zakopanem. Analizę kosztów i dochodowości uprawy buraków cukrowych w porównaniu z innymi wybranymi roślinami przeprowadzono na podstawie wyników badań Zakładu Rachunkowości Rolnej Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodar[...]

Rynek cukru w sezonie 2008/2009

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono sytuację na rynku cukru w Polsce na tle sytuacji świata i Unii Europejskiej. Reforma unijnego systemu regulacji rynku cukru spowodowała spadek produkcji cukru w Polsce w sezonie 2008/2009. W konsekwencji tych zmian Polska po raz pierwszy od wielu lat zostanie importerem netto cukru. The paper discusses the situation on the Polish sugar market against the World and EU situation. The reform of EU sugar market regulation system caused the drop in sugar production in Poland in 2008/2009 season. Consequently these changes will make Poland becoming net sugar importer for the first time since time ago. Tabela. Światowy bilans cukru w mln t - w przeliczeniu na cukier surowya) Sezony 1.09-31.08 Zapasy początkowe Produkcja Import Spożycie Eksport Zapasy końcowe 200[...]

Wpływ reformy rynku cukru w Unii Europejskiej na polski sektor cukrowniczy

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach przed integracją z Unią Europejską obowiązywały w Polsce zasady regulacji rynku cukru zbliżone do "starych" zasad stosowanych w UE od 1968 r., a w dwóch pierwszych latach po integracji - 2004/2005 i 2005/2006 - analogiczne z nimi. "Stare" zasady regulacji rynku cukru w UE były bardzo korzystne dla plantatorów buraków cukrowych i producentów cukru, jednakże wysoki poziom wewnętrznych cen cukru - dwukrotnie wyższy od cen tego produktu na rynku światowym - powodował konieczność kwotowania produkcji i dotowania eksportu. Pomimo kwotowania produkcja cukru w UE w znacznym stopniu przekraczała potrzeby rynku wewnętrznego. Od roku gospodarczego 2006/2007 wprowadzana jest w Unii Europejskiej reforma systemu regulacji rynku cukru. Potrzeba reformy zaistniała z uwagi na szereg przyczyn, wśród których wymienić można: - dążenie Unii Europejskiej do poprawy konkurencyjności sektora cukrowniczego i zmniejszenia nadprodukcji cukru, - stanowisko Światowej Organizacji Handlu (WTO), która w kwietniu 2005 r. uznała, że UE w sposób pośredni subwencjonuje eksport cukru pozakwotowego, co jest niezgodne z regułami handlu międzynarodowego, - zobowiązanie Unii Europejskiej do pełnego otwarcia swojego rynku na bezcłowy import z najsłabiej rozwiniętych krajów świata (LDC) od listopada 2009 r. W tej sytuacji do głównych celów reformy zalicza się m.in. stopniowe zmniejszenie produkcji cukru o 6 mln t (z 19 mln t w roku 2005/2006), obniżenie cen skupu buraków cukrowych, zastąpienie cen interwencyjnych cukru znacznie niższymi cenami referencyjnymi, ograniczenie rozmiarów eksportu cukru bez dotacji (w roku 2008/2009 - limit 950 tys. t, w roku 2009/2010 - 1,35 mln t). Skutki reformy dla plantatorów buraków cukrowych W 2003 r., ostatnim roku przed integracją z UE, średnia cena skupu buraków cukrowych w Polsce wynosiła 124,40 zł/t. Po akcesji, w warunkach unijnego "starego" systemu regulacji rynku cukru, cena ta wzrosła w 2004 r. do 187 zł/[...]

 Strona 1