Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Sławomir POLAK"

Zastosowanie modelowania numerycznego oraz badań plastometrycznych w procesie prasowania obwiedniowego


  Celem pracy jest analiza możliwości zastosowania modelowania numerycznego w powiązaniu z badaniami plastometrycznymi, do przepro- wadzenia symulacji zjawisk zachodzących podczas procesu prasowania obwiedniowego. Zbudowany matematyczny model procesu umoż- liwia określenie wpływu prędkości odkształcania, kąta wychylenia stempla kształtującego oraz temperatury na proces prasowania obwie- dniowego. Istotna jest ocena wpływu zastosowanej drogi odkształcania na strukturę, gdyż w procesie prasowania obwiedniowego materiał jest odkształcany cyklicznie z przerwami w odkształceniu, których czas trwania jest zależny od geometrii oraz prędkości ruchu narzędzi. W pracy przeprowadzono modelowanie numeryczne procesu prasowania obwiedniowego, które w powiązaniu z wynikami uzyskanymi podczas badań plastometrycznych mogą pozwolić na optymalizację procesu prasowania obwiedniowego. The aim of this work is to analyze the possibility of numerical modelling and plastometric research application to the simulation of phenomena occurring during the process of orbital forging. Constructed mathematical model of the process allows determining the effect of strain rate, the deflection angle of punch and temperature on the process of orbital forging. Due to the cyclical nature of the orbital forging at which the length of breaks between cycles depends on the geometry and velocity of tools, it is important to assess the impact of strain path on the structure. This study includes numerical modelling, which in combination with the results obtained in plastometric tests, may allow optimization oforbital forging. Słowa kluczowe: prasowanie obwiedniowe, badania plastometryczne, modelowanie numeryczne Key words: orbital forging, numerical modelling, plastometric research.Wprowadzenie. Kucie wahającą matrycą w po- równaniu do konwencjonalnych metod prasowania ce- chuje się wyraźnym ograniczeniem kształtowania ele- mentów smukłych. Z praktyki i doświadczenia wynika, że najlepsze[...]

Porównanie metod wyznaczania KOG w teście Nakazimy i Marciniaka


  W pracy przedstawiono porównanie wyników badań tłoczności blach metodami Nakazima i Marciniaka. Na płaszczyźnie odkształceń głów- ów nych wyznaczono krzywe odkształceń granicznych. Zaobserwowano znaczące różnice w wartościach krytycznych odkształceń pomiędzy zastosowanymi metodami. W celu wyjaśnienia różnic wykonano symulacje numeryczne prób tłoczności. Porównano przebiegi narastania odkształceń głównych w trakcie wykonywania prób.Analiza wyników wykazała istotne różnice. W teście Nakazima historia odkształceń jest nieliniowa i w trakcie tłoczenia następuje zmiana stanu odkształcenia, co może mieć wpływ na wartość graniczną odkształceń głównych. W związku z tym porównano zewnętrzne i wewnętrzne odkształcenia blachy w próbach tłoczności metodą Nakazimy. The paper presents the comparison of test results of sheets’ drawability by Nakazima and Marciniak methods. On the plane of principal strain the forming limit diagram was determined. There was observed a significant difference in the values of the critical strain between used methods. In order to explain the differences, numerical simulations of drawability were performed. The rises in the courses of principal strain during the tests were compared. Analysis of the results showed significant differences. In Nakazima test the history of strain is non-linear and during pressing a change in the state of strain occurs, which can affect the value of the limit of principal strain. Therefore, the external and internal strain of sheet metal was compared for the drawability test by Nakazima. Słowa kluczowe: KOG, tłoczenie Key words: FLD, pressing.1. Wstęp. Szybko narastające zastosowanie blach typu AHSS w procesach tłoczenia elementów karoseryjnych powoduje zapotrzebowanie na dane do projektowania, takie jak krzywe umocnienia, współczynniki tarcia, graniczne współczynniki poszerzenia otworu (hole expansion ratio) czy krzywe odkształceń granicznych [1]. Dane te obecnie stanowią podstawę numeryczn[...]

Połączenia przetłaczane w łączeniu stali wysoko wytrzymałych


  W pracy przedstawiono wyniki badań połączeń przetłaczanych stali wysoko wytrzymałych typu DP i TRIP. Wielkość połączenia oraz na- rzędzia zostały dobrane do grubości łączonych blach wynoszącej 1,2 mm. Wykonano badania wytrzymałościowe połączeń w standartowych testach na ścinanie i na wyrywanie. Parametrem zmiennym w procesie była grubość denka połączenia. Ze względu na to, że blachy te oprócz dużej plastyczności charakteryzują się dużym współczynnikiem umocnienia, łączenie poprzez przetłaczanie może być realizowane bez większych problemów technologicznych. Zbudowany został również wstępny model połączenia w programie MSC.MARC, który będzie wykorzystywany do dalszych badań w celu określenia pożądanego kształtu i wytrzymałości połączeń. This paper presents results of research into the application of clinching joining of high-strength steel type DP and TRIP steel. The size of the joining and the tools were chosen for the sheet thickness of 1.2 mm. Joining strength tests performed in standard shear and pullout tests. Variable parameter was the thickness of the bottom of joining. Due to the fact that these sheets in addition to high plasticity are characterized by a high coefficient of strengthening, joining by clinching can be implemented without major technological problems. Initial model of process of joining was built in MSC.MARC, which will be used for further studies to determine the shape and strength of joining. Słowa kluczowe: łączenie przetłaczaniem, wytrzymałość połączenia Key words: clinching joining, joining strength a) b) c) d) Rys. 1. Kolejne operacje wykonywania połączenia przetłaczanego typu R-PJ [6] Fig. 1. Subsequent stages of clinching joining R-PJ [6] S. 25 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 1 duże nagrzewanie się materiału w miejscu kontaktu z elektrodą. Może to powodować przyklejenia się meta- lu do elektrody oraz wypryski[...]

WPŁYW KSZTAŁTU STEMPLA ORAZ METODY CIĘCIA NA ODKSZTAŁCENIA GRANICZNE W PRÓBACH WYWIJANIA OTWORU DOI:10.15199/67.2015.11.5


  W artykule przedstawiono porównanie współczynników wywijania otworu dla czterech blach o zróżnicowanych parametrach wytrzymałościowych. W badaniach zastosowano trzy rodzaje stempli: płaski , kulisty oraz stożkowy. Otwory w próbkach wykonano przy użyciu technologii cięcia: laserem, metodą elektroerozyjną za pomocą drutu oraz wykrawania. Wyznaczone wskaźniki wywijania kołnierza pokazują, że bardzo duży wpływ na końcową średnicę otworu ma kształt zastosowanych narzędzi. Największe powiększenie średnicy otworu uzyskano dla stempla stożkowego, mniejsze dla stempla kulistego, a najmniejsze dla stempla płaskiego. Wyniki prób wywijania otworów stemplem stożkowym odbiegają od ogólnej zasady, że im blacha wykazuje większe odkształcenia plastyczne podczas prób rozciągania, tym bardziej można powiększyć otwór przed powstaniem pęknięcia. Słowa kluczowe: Test Hole Expansion, stal AHSS, wskaźnik HE Dr inż. Sławomir Polak, prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski, mgr inż. Jakub Krawczyk - Politechnika Wrocławska, Katedra Obróbki Plastycznej i Metrologii, Wrocław. e-mail: slawomir.polak@pwr.edu.pl Rudy Metale R60 2015 nr 11 s. 563÷569 564 THE INFLUENCE OF THE PUNCH SHAPE AND THE CUTTING METHOD ON THE LIMIT STRAIN IN THE HOLE EXPANSION TEST The article presents a comparison of the hole-flange factors for four steel sheets that have differential strength parameters. Three types of punch were applied in research: cylindrical, spherical and conical. The holes in samples were made using cutting technologies: laser cutting, electrodischarge method using wire and punching. Coefficient of hole expansion show, that the shape of used tools has a great impact on the final diameter of hole. The greatest enlargement of the diameter was received for the conical punch, smaller for the spherical and the smallest for the cylindrical punch. The results of the of hole expansion tests using the conical punch diverge from the general rule that as the greater plasti[...]

Modelowanie zużycia ściernego stempla do kucia na gorąco odkuwki pokrywy DOI:10.15199/24.2016.8.7


  Modelling of the abrasive wear of a punch for a cover hot forging process W pracy przedstawiono próby zastosowania modelu Archard do opisu zużycia ściernego stempli stosowanych w przemysłowym procesie kucia na gorąco. Wyniki uzyskane z modelowania numerycznego zostały zweryfikowane w warunkach przemysłowych. Analizie poddano stemple po różnych czasie eksploatacji i różnym stopniu zużycia. The paper presents attempts to apply the model to describe the Archard wear stamps used in the industrial process hot forging. The results of numerical modeling have been verified in industrial conditions. Punches were analyzed after a different time use and varying degrees of wear. Słowa kluczowe: zużycie ścierne, modelowanie zużycia, kucie Key words: abrasive wear, wear modelling, forging Rys. 1. a) Prasa Massey 1800T, b) narzędzia do kucia pokrywy zamontowane na prasie, c) odkuwka pokrywy przed okrawaniem Fig. 1. a) Massey Press 1800 MN, b) tools for forging of lid mounted on the press, c) final detal (forging after trimming and piercing) miarowych do 460 000 punktów/s dla 4600 punktów na linii z częstotliwością liniową 100 Hz z deklarowaną dokładnością na poziomie 2 sigma 30 μm. Do analizy uzyskanych danym użyto oprogramowania Polyworks. Dla uniknięcia błędów wynikających z tolerancji wykonania stemple były skanowane przed pracą oraz po wykonaniu określonej ilości odkuwek. Wynikiem przeprowadzanych badań są obraz[...]

BADANIA ENERGOCHŁONNOŚCI STRUKTUR WYKONANYCH ZE STOPÓW MAGNEZU DOI:10.15 199/67.2015.12.9


  Artykuł przedstawia badania energochłonności cienkościennych struktur energochłonnych wykonanych ze stopu magnezu AZ31. Badany materiał pęka krucho podczas zginania w temperaturze otoczenia. Ten powszechnie znany problem utrudnia obróbkę plastyczną stopów magnezu i ich wykorzystanie w produkcji elementów energochłonnych. W pracy wykazano, iż zastosowanie odpowiedniego kształtu geometrycznego pozwala na kontrolę procesu dynamicznego zgniatania i aktywowanie nowego mechanizmu pochłaniania energii, jakim jest progresywne kruszenie. Słowa kluczowe: Element energochłonny, pochłanianie energii, stop magnezu, AZ31 Dr inż. Paweł Kaczyński, dr inż. Bartosz Bartczak, prof. Zbigniew Gronostajski, dr inż. Sławomir Polak — Politechnika Wrocławska, Katedra Obróbki Plastycznej i Metrologii, Wrocław. e-mail: kaczynski.paw@gmail.com Rudy Metale R60 2015 nr 12 s. 699÷706 700 THE STUDY OF CRASHWORTHINESS OF STRUCTURES MADE OF MAGNESIUM ALLOYS Magnesium is the eighth most common element on earth. Its content in the earth's crust is 2.1 %. Today, China produces about 80 % of magnesium worldwide. It is primarily used as: an alloying addition to aluminum castings (41 %), the material for castings and sheets (32 %), the material for desulfurization of steel alloys (14%) and for other purposes (14 %) [1]. Global demand for this element is expected to reach 1 270 000 tons, which is an increase of 42 % compared to 2015 [2]. Magnesium alloys are the third most commonly used material for the construction of the structural elements, right after steel alloys and aluminum alloys. Because density of magnesium equals to about ¼ of steel density and ⅔ of aluminum density it is one of the lightest metals. This allows for its use in the automotive industry, aerospace industry, power industry and other industries that pus special emphasis on construction weight reduction. A good example is the increased use of magnesium components by major automotive comp[...]

Analiza procesu tłoczenia wspornika ze stali martenzytycznej DOI:10.15199/24.2016.1.6


  Pomimo wdrażania do produkcji samochodów takich materiałów jak: stopy aluminium, stopy magnezu, kompozyty i tworzywa sztuczne, stal jest nadal materiałem dominującym w przemyśle motoryzacyjnym. Celem pracy było wykonanie analizy procesu tłoczenia wspornika ze stali martenzytycznej MAH900 a w końcowym efekcie opracowanie technologii jego kształtowania. Proces kształtowania został zasymulowany za pomocą programu MSC.Marc 2013. Kształty narzędzi przyjęto w oparciu o dokumentację z firmy Kirchhoff Polska. Dane materiałowe blachy martenzytycznej MAH900 wyznaczono w próbach rozciągania próbek wiosełkowych. Obliczenia zostały wykonane przy użyciu elementów powłokowych (typu shell) oraz bryłowo-powłokowych (shell-solid). Największe różnice między tymi dwoma modelami obserwowane są w miejscach, w których występuje pogrubienie materiału - w rzeczywistości dochodzi tam do zgniatania materiału. Elementy powłokowe w tym przypadku są niewystarczająco dokładne do wyznaczenia pól odkształceń i naprężeń ze względu na brak możliwości ich odwzorowania po grubości blachy. Na podstawie obliczeń została przygotowana technologia tłoczenia wspornika w firmie Kirchhoff. Następnie wykonano proces tłoczenia i porównano kształty wytłoczki rzeczywistej z wynikami symulacji numerycznej. W zaprojektowanym procesie wytwarzania wspornika kolumny kierownicy z blachy martenzytycznej uzyskano niewielkie różnice w kształcie wspornika otrzymanego w symulacji numerycznych z użyciem elementów bryłowo-powłokowych i wytworzonego w procesie rzeczywistym. Despite wider and wider use of novel materials such as aluminium alloys, magnesium alloys, composites and plastics in car production, steel is still the dominant material in automotive industry. The main goal of the work was to perform the analysis of stamping process a bracket made of martensitic steel MAH900 aiming to develop forming technology. The results of the stamping process simulation were compared to the experimental result[...]

Badanie elementów energochłonnych wykonanych ze stopów magnezu DOI:10.15199/148.2018.2.1


  Zmniejszenie zużycia paliwa oraz poprawa bezpieczeństwa biernego to dwa główne wymagania stawiane nowym modelom samochodów. Najistotniejszy wpływ na wymienione aspekty ma konstrukcja nadwozia, które zbudowane jest z dwóch stref: kontrolowanego zgniatania oraz klatki bezpieczeństwa. Obecnie nadwozia samochodowe są zbudowane z cienkościennych profili, wytwarzanych za pomocą gięcia i wytłaczania, które następnie są łączone przez spawanie, zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem oraz zgrzewanie punktowe [1]. Ze względu na niskie koszty wytworzenia i dobre właściwości, pod koniec ubiegłego wieku w przemyśle motoryzacyjnym dominowało wykorzystanie stali niskowęglowych oraz stali o podwyższonej wytrzymałości [2, 3]. Ostatnio, w celu zmniejszenia zużycia paliwa przez redukcję masy pojazdów, poszukuje się nowych materiałów, które cechuje wysoki stosunek wytrzymałości do masy. Zmniejszenie masy pojazdu o około 10%, dzięki wykorzystaniu materiałów lekkich, pozwoli na zmniejszenie zużycia paliwa o 6 - 8% [4]. Zastosowanie lekkich zaawansowanych materiałów w branży motoryzacyjnej umożliwi znaczne zredukowanie masy pojazdów. Stopy magnezu są w tym zakresie najbardziej obiecującym materiałem. Magnez jest o 35% lżejszy od aluminium (2,7 g/cm3) i ponad czterokrotnie lżejszy od stali (7,86 g/cm3) [5]. Przykładem materiału lekkiego o dobrych właściwościach mechanicznych jest stop AZ31B. Cechuje się on podwyższoną wytrzymałością uzyskiwaną dzięki hartowaniu z częściowym wyżarzaniem. Jest to materiał o zwiększonej odkształcalności, odporny na korozję, dobrze spawalny. Można go kształtować przez obróbkę ubytkową. Jest niemagnetyczny o dobrym przewodnictwie cieplnym i elektrycznym, co pozwala na jego użycie d[...]

Wpływ kształtu rowka wpustowego na wytężenie pierścienia kompensacyjnego w procesie kucia na ciepło obudowy przegubu homokinetycznego

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy analizy sposobu połączeń matrycy wstępnie sprężonej w 4 operacji wielooperacyjnego procesu kucia na ciepło obudowy przegubu homokinetycznego, wchodzącej w skład zespołu narzędzi (matryca, blok dystansowy, tuleja sprężysta i pierścień kompensacyjny) ze względu na wytężenie pierścienia kompensacyjnego w zależności od zastosowanego w nim rowka wpustowego. W wyniku przeprowadzonego modelowania numerycznego uzyskano rozkłady naprężeń obwodowych i zastępczych dla pierścienia kompensacyjnego przy zastosowaniu różnych kształtów rowków. Symulacje komputerowe przeprowadzono za pomocą oprogramowania MSC.Marc2008. S. 574 HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 8 The article contains analysis of connections method for prestressed die in 4th operation of multi-operational hot forging proc[...]

Analiza tłoczenia stopu aluminium 7075 w podwyższonych temperaturach DOI:10.15199/24.2018.9.4


  Wprowadzenie. W dobie zawrotnego rozwoju przemysłowego zmierzającego do czwartej już rewolucji industrialnej, zwanej "Przemysłem 4.0", branża motoryzacyjna stoi przed wieloma wyzwaniami związanymi z poprawą jakości, wydajności i bezpieczeństwa swoich produktów. Czołowi producenci komponentów samochodowych chcąc utrzymać pozycję lidera w wyścigu technologicznym, muszą sprostać wyzwaniom jakie����������� generuje p􀁓o����stęp􀁓 �������cywili-􀀐 zacyjny i restrykcjom związanymi z jego skutkami (Rozporządzenia Europejskie związane z ochroną środowiska (WE) nr 715/2017). Wśród wielu kierunków rozwoju branży automotive i inwestycji można wyróżnić kilka, związanych z: produkcją, jej zarządzaniem, planowaniem i konstruowaniem. Podniesienie sprawności, niezawodności i opłacalności produkcji komponentów samochodowych następuje m.in. poprzez automatyzację procesów, dzięki zwiększeniu gęstości robotyzacji w procesach wytwarzania. Innowacjami w obszarze konstruowania są pojazdy elektryczne i hybrydowe, jednak ze względu na dużą obfitość taniej ropy naftowej, obecność ukierunkowanego parku przemysłowego producentów i zdolności przemysłu do zaspokajania ciągle rosnącego popytu na pojazdy, silniki spalinowe pozostają obiektem wielu badań i inwestycji i zdaje się że w perspektywie kilkunastu lat, to się nie zmieni. Rozwój związany z konstruowaniem i eksploatacją silników spalinowych koncentruje się obecnie na maksymalnym zmniejszeniu ich energochłonności oraz wokół zminimalizowania poziomu emisji zanieczyszczeń jakie są z nich wydzielane. Poprawę tych parametrów samochodu można uzyskać nie tylko poprzez zmiany konstrukcyjne silników, ale również poprzez odchudzenie masy pojazdu, zastępując dotychczasowe, stalowe elementy, stopami metali lekkich. Jednocześnie ważnym a[...]

 Strona 1  Następna strona »