Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Arkadiusz Chruściel"

Activity and selectivity of alkaline and doublemetal cyanide catalysts in ethoxylation of fatty alcohols Aktywność i selektywność katalizatora alkalicznego i katalizatora dimetalocyjankowego w reakcjach oksyetylenowania alkoholi tłuszczowych DOI:10.15199/62.2015.8.32


  C12-C14 fatty alcs. were ethoxylated with oxirane in presence of NaOH or a com. complex M1 x[M2(CN)6]yL (M1 = Zn2+, Fe2+ or Ni2+, M2 = Fe3+ or Co3+, L = H2O, F-, Cl-, Br-, I-, alcs., glycols, ethers or polyethers) catalyst, to study the reaction kinetics and product properties (hydrophilic-lipophylic balance, chem. compn., PhOH index, cloud point). The complex catalyst was more active and selective than the NaOH catalyst. Przedstawiono wyniki badań porównawczych oksyetylenowania alkoholu laurylowego frakcji C12-C14 z zastosowaniem homogenicznego katalizatora alkalicznego (NaOH) oraz heterogenicznego katalizatora typu dimetalocyjankowego (DMC). Przeprowadzono analizę aktywności katalitycznej oraz składu i wybranych właściwości uzyskanych produktów. Katalizator DMC charakteryzuje ponad 7-krotnie wyższa aktywność wyrażona jako jednostkowa szybkość przereagowania oksiranu, węższa dystrybucja homologów generowanych polidyspersyjnych produktów reakcji oraz większa selektywność w porównaniu z katalizatorem alkalicznym. Oksyetylaty otrzymane z udziałem katalizatora DMC wykazują również względnie większe wartości stałej równowagi hydrofilowo- lipofilowej HLB. Stwierdzono pełną przydatność badanego katalizatora typu DMC do otrzymywania niejonowych surfaktantów typu oksyetylatów. Reakcje poliaddycji oksiranów (oksyalkilenowanie), w szczególności przedstawione równaniem (1) procesy etoksylowania i propoksylowania, należą do najbardziej eksploatowanych przemian chemicznych w skali przemysłowej: R1 R1 ( ( CH2 CH R OH n R O n O H O katalizator + (1) W równaniu tym R oznacza grupę alkilową, a R1 oznacza H lub CH3. Reakcje te są wykorzystywane do wytwarzania produktów oligolub polieterowych, które w postaci gotowej lub wyżej przetworzonej stanowią bazę surowcową do otrzymywania wielu materiałów o cennych właściwościach użytkowych. Do najważniejszych z nich należą polialkilenoglikole, polialkoksypochodne etanoloaminy, alkiloet[...]

Model matematyczny węzła syntezy hydroksyestru HE1. Kinetyka i mechanizm kondensacji izobutanalu.

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki wstępnych badań ukierunkowanych na opracowanie modelu matematycznego węzła syntezy hydroksyestru HE1, stanowiącego produkt kondensacji izobutanalu. Przeprowadzona analiza możliwego mechanizmu procesu oraz wyniki jakościowej i ilościowej analizy składu "zamrożonych" próbek mieszaniny poreakcyjnej umożliwiły zaproponowanie schematu przebiegu procesu kondensacji izobutanalu, obejmującego reakcje decydujące o szybkości procesu oraz składzie produktu końcowego. W celu zdefiniowania równania kinetycznego procesu kondensacji, stanowiącego element modelu matematycznego węzła syntezy, oszacowano wartości stałych szybkości reakcji decydujących o zmianach składu mieszaniny reakcyjnej. Me2CHCHO was trimerized to Me2CHCH(OH)CMe2CH2OCOCHMe2 and Me2CHCOOCH(i- Pr)CM[...]

Nowa energooszczędna technologia otrzymywania bisfenolu A

Czytaj za darmo! »

Omówiono stan wiedzy dotyczący polskiej technologii wytwarzania bisfenolu A. Przeprowadzono analizę wykorzystywanych sposobów otrzymywania tego produktu w aspekcie ekonomiki procesu oraz stosowanych rozwiązań technicznych. Podano główne przyczyny wysokiej energochłonności dotychczas stosowanego procesu oraz koncepcję jego udoskonalenia w celu osiągnięcia ekonomicznej konkurencyjności. Prz[...]

Wykorzystanie opracowanego modelu matematycznego węzła syntezy bisfenolu A do zwiększenia efektywności procesu produkcyjnego

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania laboratoryjne katalizowanej jonitowo kondensacji fenolu z acetonem do bisfenolu A w obecności produktów ubocznych tego procesu, zawracanych z węzła krystalizacji produktu końcowego. Proces prowadzono w połączonych szeregowo 2 reaktorach ze złożem stałym (80 cm3 każdy). Opracowano matematyczny model reaktora oraz procesu syntezy. Dane wyliczone z tego modelu zgadzały[...]

The main reactions occurring during production of Bisphenol A Główne reakcje zachodzące w procesie produkcji bisfenolu A DOI:10.15199/62.2016.9.25


  A review, with 11 refs., of the side reactions and by-products of Bisphenol A. Bisfenol A (BPA) zaliczany jest do grupy kluczowych, wielkotonażowych półproduktów przemysłowej syntezy organicznej. Pomimo względnej prostoty głównej reakcji kondensacji fenolu i acetonu wobec katalizatora kwasowego, realizacja technologii produkcji w skali wielkoprzemysłowej wykazuje znaczny stopień chemicznej złożoności. Przedstawiono najważniejsze z kilkudziesięciu zidentyfikowanych reakcji chemicznych zachodzących podczas realizacji technologii produkcji bisfenolu A, które rzutują na jego jakość i konkurencyjność opracowanego procesu. Prezentowany materiał stanowi podstawy technologii BPA w skali 100 tys. t/r, oferowanej na rynku międzynarodowym przez MEXEO, Instytut Technologiczny z Kędzierzyna-Koźla. Bisfenol A (BPA) zaliczany jest do grupy kluczowych, wielkotonażowych półproduktów przemysłowej syntezy organicznej. Rozwój technologii wytwarzania tego surowca o istotnym znaczeniu dla przemysłu tworzyw sztucznych (poliwęglany, żywice epoksydowe) ma w Polsce wieloletnią tradycję, czego wymiernym efektem są liczne kontrakty na sprzedaż polskiej technologii wytwarzania bisfenolu A, zawarte z wieloma kontrahentami zagranicznymi (Tajwan, Chiny, Indie, Korea, Iran, Rosja), jak i realizacja produkcji BPA w Zakładach Chemicznych "Blachownia" (później PCC Synteza SA) w Kędzierzynie-Koźlu, w latach 1978-2010. Zagadnienia rozwo-wiedzy 1782 95/9(2016) Dr hab. inż. Wiesław HRECZUCH - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 1744. w tym zakresie6-8). Wiele z tych reakcji, półproduktów i produktów stanowiło na przestrzeni lat oddzielne problemy technologiczne wymagające wyjaśnienia, opisania i rozwiązania, w celu doskonalenia technologii wytwarzania, jej wskaźników materiałowych i energetycznych oraz w celu uzyskania możliwie najwyższej wydajności i czystości produktu końcowego. Na rys. 2 przedstawiono instalację lab[...]

Postęp w polioksypropylenowaniu alkoholi. Progress in polyoxypropylation of alcohols


  A review, with 35 refs. of alk. and double metal cyanide catalysts of ring-opening addn. of oxirans to OH groups. Structure and activity of the cyanide catalysts were discussed. Powszechnie znane, alkaliczne katalizatory stosowane do polioksypropylenowania cechuje ograniczony zakres aktywności z uwagi na występujące zjawisko nieodwracalnej terminacji łańcuchów polieterowych. Z danych, głównie patentowych wynika, że katalizatory typu dimetalocyjankowego (DMC) wykazują zdolność redukcji lub eliminacji wymienionego niekorzystnego przegrupowania ugrupowań hydroksylowych. O znaczeniu przemysłowym i zastosowaniu katalizatorów DMC decyduje wysoka i nieosiągalna innymi metodami jakość otrzymywanych poliadduktów, stosowanych jako półprodukty do dalszego przerobu. Technologia produkcji katalizatorów dimetalocyjankowych jest unikalna i innowacyjna oraz dotyczy rynku produktów wytwarzanych w skali globalnej w ilości kilkunastu milionów ton rocznie. Polietery to oligomeryczne lub wielkocząsteczkowe produkty polimeryzacji cyklicznych tlenków, przebiegającej w wyniku otwarcia pierścienia oksiranowego. Do polieterów należą też polieterole, czyli kopolimery o końcowych grupach hydroksylowych, otrzymywane w reakcji poliaddycji oksiranów do substancji inicjujących, zwanych starterami i zawierających reaktywne atomy wodoru.W charakterze starterów najczęściej są stosowane cząsteczki alkoholi o względnie małej masie molowej (propanol, glikol etylenowy lub propylenowy). Poliaddycji z udziałem startera poddaje się zwykle tlenek etylenu (oksiran, 1,2-epoksyetan) lub tlenek propylenu (metylooksiran, 1,2-epoksypropan). Proces otrzymywania polieteroli zwany jest też polioksyalkilenowaniem. Schemat ogólny reakcji, na przykładzie poliaddycji metylooksiranu z użyciem alkoholu jako startera, zwanej polioksypropylenowaniem, przedstawia równanie reakcji (1), gdzie R=H lub grupa alkilowa. (1) [...]

An innovative method for assessment of quality and economic parameters of hand dishwashing liquids Innowacyjna metoda jakościowej i ekonomicznej oceny płynów do ręcznego mycia naczyń DOI:10.15199/62.2015.11.19


  Fifteen com. liqs. for hand dishwashing were studied for the ability of fat emulsification and disc tests used as quality criteria of examd. liqs. In addn., dry matter content in the liqs. was detd. as an indicator of prodn. costs and the selling prices. The numerical values obtained for each liq. were summed and normalized setting percentage participation for all criteria. The presented method allows a comparative anal. of liqs. by using a single parameter defined as a coeff. of market attractiveness. Przedstawiono metodę skwantyfikowanej oceny kryterialnej płynów do ręcznego mycia naczyń, za pomocą której można wyrazić atrakcyjność rynkową analizowanego produktu. Zaproponowany liczbowy współczynnik atrakcyjności rynkowej (WAR) łączy kryteria jakościowe (wynik testu talerzowego oraz zdolności emulgowania tłuszczów) z aspektami ekonomicznymi, tj. zawartością suchej substancji jako wskaźnika kosztu produkcji oraz ceny sprzedaży jako czynnika istotnego dla klienta. Parametry te są możliwe do pozyskania bez konieczności kontaktu z producentem i stanowią wygodne narzędzie oceny marketingowej i/lub konsumenckiej.Zastosowana metoda jest elastyczna i ma cechy uniwersalne. Po odpowiednim doborze kryteriów może być również wykorzystana do oceny produktowej w innych sektorach rynkowych. Płyny do ręcznego mycia naczyń stanowią masowy produkt rynkowy. W Polsce zużywa się ok. 100 tys. t/r tych produktów, a zużycie w Europie można szacować na co najmniej 2 mln t/r. Przyjmując średnią jednostkową cenę sprzedaży 0,7 euro/L, otrzymuje się wartość rynku w wysokości 70 mln euro/r w Polsce oraz ok. 1,4 mld euro/r w Europie. Można więc uznać, że możliwość zdobycia w tym sektorze przewagi rynkowej nad konkurencją ma znaczenie makroekonomiczne. Ważącą kwestią jest w tym zakresie adekwatny pomiar wartości użytkowej i/lub ekonomicznej porównywanych płynów myjących jako produktów rynkowych1, 2). Główne komponenty recepturalne typowego płynu to wod[...]

 Strona 1