Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Gajerski"

Wpływ nanokrzemionki na własności ochronnych powłok kompozytowych stosowanych w podwyższonej temperaturze

Czytaj za darmo! »

W przemyśle farb i lakierów coraz częściej wykorzystuje się nanomateriały i nanotechnologie [1÷4]. W ten sposób można uzyskać poprawę właściwości ochronnych, jak również mechanicznych powłok malarskich. Nanomateriałami stosowanymi w farbach są najczęściej krzemionki, krzemiany, tlenki tytanu, siarczan baru, tlenki glinu lub cyrkonu. Można je stosować w różnego rodzaju spoiwach odpornych na podwyższoną temperaturę zarówno wodnych, jak i rozpuszczalnikowych: akrylowych, poliuretanowych, epoksydowych. Dobre zdyspergowanie nanocząstek w spoiwie jest utrudnione ze względu na ich silnie rozwiniętą powierzchnię i właściwości hydrofilowe, a więc tendencję do tworzenia aglomeratów. Proces ten wymaga dużego nakładu energii koniecznej do rozbicia aglomeratów i uzyskania kompatybilności zdyspergowanych cząstek ze składnikami powłoki. Wprowadzenie nanocząstek do wyrobu lakierniczego ułatwia chemiczna obróbka ich powierzchni. Można ją modyfikować przez zastosowanie obróbki adsorpcyjnej za pomocą powierzchniowo czynnych substancji pomocniczych, dostępnych na rynku albo uzyskiwanych przez strącenie oraz immobilizację polimerów w wyniku ich usieciowania na powierzchni cząstek. materiał i metodyka badań Celem pracy była ocena wpływu dodatku nanokrzemionki na własności hybrydowej powłoki kompozytowej HybridMDP, wykorzystywanej jako zabezpieczenie powierzchni stali przed korozją płomieniową w zakresie temperatury do 500°C [5, 6]. Farba HybridMDP jest złożona z fosforanowo-chromianowego spoiwa nieorganicznego oraz pigmentu glinowego. Spoiwo to wykazuje doskonałe właściwości w odniesieniu do takich parametrów, jak: odporność na utlenianie do 750°C, przyczepność do podłoży stalowych, powiązaną z jednoczesnym stab[...]

Nanoproszki i warstwy z materiałów termoelektrycznych - otrzymywanie i charakterystyka

Czytaj za darmo! »

W ostatnich latach pojawiło się duże zainteresowanie zastosowaniem technologii nanostrukturalnych do otrzymywania materiałów termoelektrycznych. Nowe materiały wykazują znacznie lepszą efektywność w stosunku do typowych materiałów dzięki wykorzystaniu kwantowych efektów rozmiarowych. Na przykład supersieci Bi2Te3/Sb2Te3 o okresie ok. 6 nm wytworzone za pomocą technik MOCVD mają ponad dwukrotnie większy współczynnik efektywności termoelektrycznej ZT w stosunku do materiałów litych [1]. Podobnie interesujące efekty uzyskano dla supersieci PbTe/PbSeTe, GeSi/Ge [2,3]. Typowe technologie cienkowarstwowe używane do otrzymywania tych materiałów mogą w naturalny sposób znaleźć zastosowanie w mikroelektronice do wytwarzania aktywnych elementów chłodzących czy mikrogeneratorów termoele[...]

Charakterystyka właściwości cieplnych warstw ochronnych metodą 3-omega

Czytaj za darmo! »

Zadaniem barier termicznych (TBC) jest ochrona materiałów podłożowych przed negatywnym wpływem wysokiej temperatury na właściwości mechaniczne tych materiałów. Oprócz bardzo niskiego przewodnictwa cieplnego, warstwy te powinny posiadać również dobre właściwości mechaniczne oraz wysoką odporność korozyjną. Wykorzystanie barier termicznych w różnego rodzaju urządzeniach np. silnikach odrzutowych, turbinach gazowych, pozwala na podwyższenie średnich temperatur pracy, co może poprawić ich sprawność. Głównym zadaniem powłoki TBC jest zapewnienie stabilności termicznej podłoża poprzez ograniczenie transportu ciepła. Powłoki tego typu są zwykle wielowarstwowe. Warstwa wewnętrzna, przylegająca do podłoża jest zwarta i cechuje się dobrą przyczepnością i szczelnością. Warstwa zewnętrzna[...]

 Strona 1