Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Sebastian BERHAUSEN"

Estymacja parametrów modelu generatora synchronicznego pracującego w wielomaszynowym systemie elektroenergetycznym

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono estymację parametrów modelu matematycznego generatora synchronicznego pracującego w wielomaszynowym systemie elektroenergetycznym. Podstawą estymacji są przebiegi dynamiczne wywołane wprowadzeniem do układu regulacji napięcia generatora dodatkowego sygnału w postaci skokowej zmiany napięcia zadanego lub sygnału pseudolosowego. Zbadano wpływ oddziaływania stabilizatorów systemowych na jakość estymacji parametrów elektromagnetycznych generatora przy obu zakłóceniach. Abstract. Parameter estimation of the mathematical model of a synchronous generator working in the power system is presented in the paper. Dynamic waveforms caused by introducing in the generator voltage regulation system an additional signal in the form of a step change or a pseudorandom signal were the basis for estimation. The influence of the power system stabilizers on the quality of the generator electromagnetic parameter estimation for both disturbances was investigated. (Parameter estimation of the model of a synchronous generator working in multimachine power system). Słowa kluczowe: estymacja parametrów, generator synchroniczny w systemie elektroenergetycznym, sygnały pseudolosowe, stabilizatory systemowe. Keywords: parameter estimation, synchronous generator in power system, pseudorandom signals, power system stabilizers. Wstęp Maszyny synchroniczne dużej mocy (turbogeneratory, hydrogeneratory) są podstawowym źródłem energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym (SEE). Właściwości tych maszyn w stanach ustalonych i nieustalonych decydują o stanie pracy systemu elektroenergetycznego. Ocenę właściwości SEE w normalnych i awaryjnych stanach pracy najczęściej przeprowadza się na podstawie badań symulacyjnych przy wykorzystaniu wyspecjalizowanych programów komputerowych. Dokładność takich obliczeń zależy od przyjętych modeli matematycznych elementów systemu, jak również od parametrów tych modeli. W badaniach symulacyjnych stanów dyna[...]

Pomiarowa estymacja parametrów modelu matematycznego generatora synchronicznego przy wykorzystaniu sygnałów pseudolosowych

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. W artykule przedstawiono estymację parametrów modelu matematycznego generatora synchronicznego zainstalowanego w laboratorium Instytutu Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Podstawą estymacji są zmierzone przebiegi dynamiczne wywołane wprowadzeniem do układu regulacji napięcia generatora dodatkowego sygnału pseudolosowego podczas współpracy generatora z systemem elektroenergetycznym. W celu sprawdzenia wyników estymacji wybrane parametry generatora wyznaczone na podstawie analizy przebiegów zakłóceniowych porównano z parametrami obliczonymi innymi metodami. Abstract. Parameter estimation of the mathematical model of a synchronous generator working in the power system is presented in the paper. Dynamic waveforms caused by introducing in the generator voltage regulation system an additional signal in the form of a step change or a pseudorandom signal were the basis for estimation. The influence of the power system stabilizers on the quality of the generator electromagnetic parameter estimation for both disturbances was investigated.(Measurement estimation of synchronous generator mathematical model parameters with use of pseudorandom signals). Słowa kluczowe: pomiarowa estymacja parametrów, model generatora synchronicznego, sygnał pseudolosowy. Keywords: measurement parameter estimation, synchronous generator model, pseudorandom signal. Wstęp W badaniach symulacyjnych stanów dynamicznych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) najczęściej wykorzystywana jest baza parametrów modeli matematycznych zespołów wytwórczych, których wartości określone są na podstawie danych katalogowych i projektowych dostarczanych przez producentów elementów składowych zespołów, lub są szacowane na podstawie typowych danych publikowanych w opracowaniach naukowo-technicznych. Określone w taki sposób wartości parametrów modeli matematycznych zespołów wytwórczych są przybliżone, obarczone w wielu przypadkach dużym błędem i ni[...]

Assessment of the accuracy of synchronous generator model parameter estimation based on noisy dynamic waveforms DOI:10.15199/48.2015.07.06

Czytaj za darmo! »

In the paper, there are presented the results of parameter estimation of the mathematical model of a synchronous generator operating in a single-machine power system. Noisy dynamic waveforms caused by introducing a disturbance in the form of a step change in the reference voltage or a pseudorandom signal to the generator voltage regulator system were the basis of estimation. It was assumed that the generator load was close to the rated one. Finite and infinite impulse response zero-phase digital filters were used for filtering the waveforms. The least squares method was used for parameter estimation, and the gradient method was applied to minimization of the mean square error. Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki estymacji parametrów modelu matematycznego generatora synchronicznego pracującego w jednomaszynowym systemie elektroenergetycznym. Podstawą estymacji są zaszumione przebiegi dynamiczne wywołane wprowadzeniem do układu regulacji napięcia generatora zakłócenia w postaci skokowej zmiany napięcia zadanego lub sygnału pseudolosowego. Założono, że generator pracuje blisko znamionowego obciążenia. Do filtracji przebiegów wykorzystano filtry cyfrowe o zerowym przesunięciu fazowym o skończonej i nieskończonej odpowiedzi impulsowej. Do estymacji parametrów wykorzystano metodę najmniejszych kwadratów, a do minimalizacji błędu średniokwadratowego metodę gradientową. (Ocena dokładności estymacji parametrów modelu generatora synchronicznego przy wykorzystaniu zaszumionych przebiegów dynamicznych). Keywords: parameter estimation, synchronous generator in power system, pseudorandom signals PRBS, waveform filtering, zero-phase filter Słowa kluczowe: estymacja parametrów, generator synchroniczny w systemie elektroenergetycznym, sygnały pseudolosowe PRBS, filtracja przebiegów, filtr o zerowym przesunięciu fazowym Introduction In recent years there has been increased interest in the methods of electromagnetic parameter estimation of synchro[...]

Estymacja parametrów elektromagnetycznych turbogeneratora na podstawie zweryfikowanych pomiarowo przebiegów obliczonych metodą elementów skończonych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono dwuwymiarowy, polowo-obwodowy model generatora synchronicznego dużej mocy, umożliwiający wyznaczanie przebiegów wielkości elektromagnetycznych w stanach ustalonych i nieustalonych. Weryfikację modelu przeprowadzono w oparciu o porównanie zmierzonego i obliczonego napięcia stojana na biegu jałowym generatora typu TWW-200-2 pracującego w Elektrowni Połaniec. Estymację parametrów przeprowadzono przy pomocy metody najmniejszych kwadratów. Abstract. A two-dimensional, field-circuit model of a high-power synchronous generator is presented in the paper. It enables determining the waveforms of electromagnetic quantities in steady and transient states. The model verification was performed basing on the comparison of the measured and computed stator voltage under no-load state of a TWW -200-2 generator operating in Połaniec Power Plant. Parameter estimation was carried out by means of the least square method. (Estimation of turbogenerator electromagnetic parameters based on verified by measurements waveforms computed by the finite element method). Słowa kluczowe: Metoda elementów skończonych, pomiary, estymacja parametrów, obwodowy model matematyczny maszyny synchronicznej. Keywords: Finite element method, measurements, parameter estimation, synchronous machine mathematical circuit model. Wstęp Maszyny synchroniczne dużej mocy (turbogeneratory, hydrogeneratory) są podstawowym źródłem energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym. Właściwości tych maszyn w stanach ustalonych i nieustalonych decydują o stanie pracy systemu elektroenergetycznego. Ocenę właściwości systemu w normalnych i awaryjnych stanach pracy najczęściej przeprowadza się na podstawie badań symulacyjnych przy wykorzystaniu wyspecjalizowanych programów komputerowych. Dokładność takich obliczeń zależy od przyjętych modeli matematycznych elementów systemu, jak również od parametrów tych modeli. Obecnie uważa się, że modelowanie polowo-obwodowe generat[...]

Pomiarowe wyznaczanie parametrów zespołów wytwórczych pracujących w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano pomiarowe metody estymacji parametrów modeli matematycznych elementów składowych zespołów wytwórczych pracujących w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE). Przedstawiono metody wyznaczania parametrów modeli generatorów synchronicznych, układów wzbudzenia z regulatorami napięcia oraz turbin parowych wraz z układami regulacji prędkości. Przy estymacji parametrów poszczególnych modeli analizowano m.in. odpowiedzi układów przy zrzutach mocy i zmianach napięcia zadanego (skokowych i pseudolosowych) w układzie regulacji napięcia generatora. Ponadto na podstawie badań symulacyjnych przedstawiono wpływ wartości parametrów modeli matematycznych (często przyjmowanych arbitralnie) na przebiegi nieustalone napięć i mocy chwilowych zespołów wytwórczych, występujące w stanach normalnych i awaryjnych KSE. Abstract. In the paper there are described measurement methods for parameter estimation of the mathematical models of component elements of generating units operating in the Polish Power System (PPS). When estimating the parameters of particular models, there were analysed, among others, the responses of the systems at load rejection and changes (step and random) of the reference voltage in the generator voltage regulation system. Moreover, based on simulation investigations, there is presented the influence of the mathematical model parameters (often assumed arbitrarily) on transient waveforms of different quantities, among others currents and voltages of the generating units, occurring under normal and emergency conditions of the PPS operation. Measurement methods for parameter estimation of the mathematical models of component elements of generating units operating in the Polish Power System Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, zespół wytwórczy, estymacja parametrów Keywords: power system, generating unit, parameter estimation. Wstęp W modelowaniu stanów dynamicznych Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) najcz[...]

 Strona 1