Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz JOCHYMCZYK"

Odsiarczanie stali za pomocą wdmuchiwania proszku (CaO) w procesie obróbki pozapiecowej stali


  Artykuł przedstawia wyniki badań przemysłowych dotyczących procesu odsiarczania stali za pomocą wdmuchiwania proszku CaO, podczas obróbki stali na stanowisku pieca kadziowego (PK). Badania przeprowadzono na kadzi stalowniczej o pojemności nominalnej 100 Mg ciekłej stali. Przedstawiono charakterystyki zmiany zawartości siarki w funkcji czasu wytopu, dla kontrolowanych wytopów wybranych gatunków stali. Ponadto określono potencjalne możliwości odsiarczania stali za pomocą wdmuchiwania proszku CaO dla analizowanych wytopów. Analizę termodynamiczną procesu odsiarczania przeprowadzono z wykorzystaniem programu FactSage. This paper presents the results of industrial investigations on steel desulfurization process using powder injection (CaO), during steel production process at ladle furnace (LF) station. The study was performed at industrial ladle with nominal capacity of 100 Mg of liquid steel. The characteristic of the sulfur content changes in time have been obtained, for selected grades of steel melts. Furthermore the potential for desulfurization of steel with CaO powder injection was estimated. Thermodynamic analysis of the desulfurization process was performed with using FactSage. Słowa kluczowe: piec kadziowy, odsiarczanie Key words: ladle furnace, desulfurisation.Wstęp. Wymagania, jakie stawiane są stalom ni- niskostopowym do produkcji rurociągów powodują, że wyrób finalny, jakim jest blacha, powinien zawierać maksymalnie 15 ppm siarki, a najlepiej powinna znajdować się ona na poziomie 10 ppm. Uzyskanie takiej zawartości siarki w warunkach przemysłowych, przy technologii rafinacji wykorzystującej tylko żużel kadziowy, nie daje gwarancji powtarzalności wytopów ze względu na zawartość siarki, przy zachowaniu rozsądnego czasu wytopu. Wzbogacanie żużla kadziowego w nowe porcje wapna (podnoszenie zasadowości żużla) może okazać się niewystarczające i zapewne obróbka będzie wymagała wymiany żużla kadziowego (syntetycznego) na nowy. Operacja odsiarcz[...]

Badania modelowe homogenizacji stali przy różnych natężeniach przepływu strumienia gazu w kadzi stalowniczej DOI:10.15199/24.2015.5.1


  Argonowanie, jako proces mieszania kąpieli metalowej, w kadziach stalowniczych stał się jednym z najczęściej stosowanych zabiegów technologicznych rafinacji. Zrozumienie i identyfikacja zjawisk hydrodynamicznych zachodzących w trakcie tego procesu umożliwia wy- znaczanie optymalnych parametrów procesu. W tym celu zbudowano model wodny kadzi stalowniczej na Politechnice Śląskiej w Katowi- cach. Model ten jest zbudowany na podstawie doboru odpowiednich fizycznych kryteriów podobieństwa pomiędzy obiektem rzeczywistym a modelem wodnym. W artykule przedstawiono analizę stopnia homogenizacji stali w zależności od prędkości iniekcji gazu. Argon, as the melt mixing process, the steel ladle has become one of the most commonly used treatments refining technology. Understanding and identification of hydrodynamic phenomena occurring during this process enables us to determine the optimal process parameters dependent stsowanych permeable gas fittings. To this end, the model of iron and steel ladle water at Silesian University in Katowice. This model is built based on the selection criteria for adequate physical similarities between the real object and the model of water. The article presents an analysis of the degree of homogenization of steel depending on the speed of gas injection. Słowa kluczowe: kadź stalownicza, modelowanie fizykalne, piec kadziowy Key words: steel ladle, physical modeling, ladle furnance.1. Wprowadzenie. Proces rafinacji stali od daw- na pozostaje w kręgach zainteresowań naukowców na całym świecie. Pomimo tego, że proces ten został bar- dzo szeroko rozpoznany i opisany w literaturze [1] to jednak występują pewne niuanse (szczegóły), nad któ- rymi wciąż prowadzone są prace badawcze poszerzone o nowoczesne zdobycze techniki umożliwiające wyko- nywanie zaawansowanych eksperymentów i symulacji numerycznych. Badania eksperymentalne prowadzone w laboratoriach dodatkowo mają na celu rozszerzyć zakres poznanych zagadnień o nową temat[...]

 Strona 1