Wyniki 1-10 spośród 29 dla zapytania: authorDesc:"MIECZYSŁAW WOCH"

Biuletyn instytutu metali nieżelaznych

Czytaj za darmo! »

DEFICYT DOSTAW CYNKU SPOWODOWANY WCZEŚNIEJSZYM NIEDOINWESTOWANIEM WHITE P.: ZINC IN SUPPLY DEFICYT OWING TO PAST UNDERINVESTMENT. MIN. J. 2006 OCT.13, s. 5, BŁ Sektor cynku wciąż czerpie korzyści ze wzrostu zapotrzebowania w Chinach, który rozpoczął się w zeszłym roku i trwa do teraz. Obecnie brakuje nowych źródeł materiału, głównie ze względu na okres paroletniego przestoju, z którego dopi[...]

Biuletyn instytutu metali nieżelaznych

Czytaj za darmo! »

RÓWNOWAGA NA RYNKU CYNY WELL BALANCED METAL. MBM 2006, nr 430, s. 26÷28, BŁ Na rynku cyny zaobserwowano trend wzrostowy w związku z silnym i rosnącym globalnym zapotrzebowaniem. Jakkolwiek w 2006 r., w przeciwieństwie do miedzi, aluminium, cynku i niklu, nie został ustanowiony nowy rekord cenowy - handel utrzymywał się na historycznie wysokim poziomie. Trzymiesięczna cena cyny na LME,[...]

Biuletyn instytutu metali nieżelaznych

Czytaj za darmo! »

WSTĘPNE PROGNOZY DLA RYNKU METALI POD-STAWOWYCH NA 2007 ROK 2007 BASE METALS PREVIEW. MET. BUL. 2007, nr 8977, s. 6÷7, BŁ Po rozpoczęciu nowego roku handlowego ceny metali pod-stawowych na LME spadają. Metal Bulletin Research przedstawił prognozy cenowe na 2007 r. Po kolejnym rekordowym wzroście cen miedzi w 2006 r. pojawiły się oznaki nadwyżki metalu na rynku oraz wątpliwości czy nie spowoduje to[...]

Biuletyn Instytuty metali nieżelaznych

Czytaj za darmo! »

BHP BILLITON PODNOSI POPRZECZKĘ FIRMAN C.: BHP BILLITON RAISES THE BAR. MINING JOURNAL, JANUARY 26,2007, s. 3, BŁ Firma BHP Billiton (BHPB) ustanowiła rekordy produkcji rudy żelaza, katod miedzianych, tlenku glinu i aluminium w ciągu trzech i sześciu miesięcy do 31 grudnia 2006 r. Jednakże wysokie koszty surowców, wyposażenia, wykwalifikowanej siły roboczej oraz spadające ceny miedzi spowod[...]

biuletyn instytutu metali nieżelaznych

Czytaj za darmo! »

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE NADWYŻKA TLENKU GLINU BUCHANAN S.: ALUMINA INTO SURPLUS. MBM 2007, nr 435, s. 16÷17, BŁ Chińskie zakłady produkując więcej aluminium spowo-dowały olbrzymi wzrost produkcji rafinowanego tlenku glinu stawiając rynek na głowie — pisze Sandra Buchanan. Jeszcze niedawno występował deficyt metalurgicznego tlenku glinu. Jednakże tempo, w jakim Chiny budowały ra-finerie na ter[...]

Biuletyn instytutu metali nieżelaznych - NOWOŚCI TECHNOLOGICZNE, WIADOMOŚCI GOSPODARCZE,

Czytaj za darmo! »

ODZYSK MIEDZI KATODOWEJ O WYSOKIEJ CZYSTO-ŚCI Z OBWODÓW DRUKOWANYCH Z ZASTOSOWA-NIEM ROZTWORÓW SIARCZANU AMONOWEGO LUB CHLORKU AMONU OISHI T., KOYAMA K., ALAM S., TANAKA M., LEE J.-C.: RECOVERY OF HIGH PURITY COPPER CATHODE FROM PRINTED CIRCUIT BOARDS USING AMMONIACAL SUL-FATE OR CHLORIDE SOLUTIONS. HYDROMETALLURGY 2007, t. 89, nr 1-2, s. 82÷88, AG Złom elektroniczny, np. złom obwodów drukowanych [...]

PRZETWÓRSTWO METALI I INŻYNIERIA MATERIAŁOWA JAKO OBSZAR DZIAŁALNOŚCI IMN


  Przedstawiono usytuowanie, znaczenie i zadania Pionu Przetwórstwa i Inżynierii Materiałowej IMN w strukturze Instytutu. Podano obszary działalności zakładów badawczych Pionu oraz aplikacyjne aspekty tej działalności. Importance, functions and place within the Institute's organisational structure of the Department of Processing of Metals and Alloys and the Department of the Materials Science and Powder Metallurgy have been presented. Activity areas of both these departments have been described as well as applications-related aspects. Dopełnieniem szerokiej działalności Instytutu w branży metali nieżelaznych jest Pion Przetwórstwa i Inżynierii Ma‐teriałowej, którego zadania badawcze leżą w końcowej fa-zie łańcucha technologicznego: ruda - metal - wyrób. Pion o którym mowa, obejmuje 3 zakłady badawcze: Zakład Technologii Przetwórstwa Metali i Stopów, Zakład Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Proszków i działające na prawach zakładu Centrum Innowacji i Transferu Technologii. Połączenie w jednym pionie inżynierii materiałowej z przetwórstwem metali, jest mocno uzasadnione we ws[...]

ZAKŁAD INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII PROSZKÓW IMN LATA 2006÷2011


  Artykuł jest prezentacją Zakładu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Proszków, jego kadry badawczej, tematyki i ważniej‐szych osiągnięć w okresie ostatnich pięciu lat z okazji jubileuszu 60‐lecia IMN. This paper presents activity of the Institute’s Department of Materials Science and Powder Metallurgy, its research staff, subject area, and major achievements for the period of the last five years, on the occasion of the Institute’s 60th anniver‐sary. Charakterystyka i obszar działalności Zakładu Kompleksowa działalność Instytutu w obszarze metali nieżelaznych obejmowała od początku jego powstania, przed sześćdziesięciu laty, nowe materiały metaliczne i na bazie metali. Prace badawcze w tym zakresie koncentrowa‐ły się w Zakładzie, który na przestrzeni lat posiadał różne nazwy, a od 1986 roku jest to Zakład Inżynierii Materiało‐wej i Metalurgii Proszków. W skład Zakładu wchodzi Labo‐ratorium Materiałów Szybkoschładzanych oraz Pracownia Metalicznych Materiałów Proszkowych i Kompozytowych. Rozwój inżynierii materiałowej w ostatnich latach wpłynął w istotny sposób na rozszerzenie, a po części również na zmianę profilu badawczego Zakładu, ukierunkowanego pierwotnie na badania i rozwój stopów specjalnych: opo‐rowych, termoparowych, do zatapiania w szkło, ferrytów i stopów magnetycznie miękkich na bazie żelaza, kobaltu, niklu typu permendur czy permalloy, także stopów trudno topliwych na bazie węglików spiekanych. Znaczny udział w tematyce Zakładu miały też prace dotyczące anizotropii krystalicznej (tekstury) miedzi i jej stopów w korelacji z ani‐zotropią własności mechanicznych kształtowanych w pro‐cesach przeróbki plastycznej i obróbki cieplnej. Dzięki tym badaniom zoptymalizowano szereg technologii wytwarzania blach, taśm i drutów w Walcowniach Metali w Szopienicach i Dziedzicach. Rozwój gospodarczy i społeczne zapotrzebo‐wanie na nowe i nowoczesne produkty rynkowe: o lepszych własnościa[...]

PRZETWÓRSTWO METALI NIEŻELAZNYCH W UJĘCIU NAUKI I PRZEMYSŁU

Czytaj za darmo! »

W dniach 28÷30 maja br. we Wrocławiu, odbyła się 178 konferencja naukowo‐techniczna SITMN, połączona z międzynarodową konferencją "Przetwórstwo Metali Nieżelaznych" — wydarzeniem wpisującym się w obchody 60‐lecia Instytutu Metali Nieżelaznych. W konferencji uczestniczyło około 70 przedstawicieli nauki i przemysłu przetwórczego metali nieżelaznych, z kraju i z zagranicy. Konferencji przewodniczyli: Wacław Muzykiewicz — Wiceprezes SITMN, Józef Zasadziński — Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji, Mieczysław Woch — Dyrektor ds.[...]

KRONIKA DOI:


  Koordynowany przez Instytut Metali Nieżelaznych projekt strategiczny ZAMAT zakończy się formalnie w marcu 2015 r., lecz stan jego zaawansowania pozwolił na prezentację wyników szerokiemu gronu przedsiębiorców na zorganizowanej w tym celu konferencji 27÷28 listopada 2014 r. w Wiśle. Obrady prowadził kierownik projektu - prof. Zbigniew Śmieszek przy udziale przewodniczącego Komitetu Sterującego - prof. Józefa Zasadzińskiego i pełnomocnika projektu - dr. Mieczysława Wocha, prof. IMN. Otwarcie konferencji. Kierownik pr[...]

 Strona 1  Następna strona »