Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Duszyńskib"

Modelowanie i ocena właściwości środków smarowych stosowanych w przemyśle spożywczym DOI:10.15199/62.2018.12.39


  Środki smarowe są powszechnie stosowane w pracy maszyn oraz urządzeń różnego przeznaczenia1), głównie jako środki zapewniające łagodniejszy przebieg procesów zużycia elementów systemu tribologicznego i tym samym zmniejszające ryzyko nieoczekiwanego uszkodzenia. Są one jednym z głównych czynników odprowadzających ciepło wytworzone w węźle tarcia, a także spełniają dodatkowe funkcje, takie jak np. zmniejszenie zagrożenia uszkodzenia materiałów wskutek korozji. W celu uzyskania wymaganych zastosowaniem właściwości smaru, w tym poprawy właściwości smarnych oraz zmniejszenia jego degradacji, stosuje się odpowiednie zestawy dodatków. W składzie smaru przeważającą część stanowi baza olejowa (nawet do 90%), a pozostałą część stanowi faza zdyspergowana oraz dodatki uszlachetniające2). Najczęściej stosowaną w smarach bazą wciąż są oleje mineralne z ropy naftowej, jednak ze względu na wzrastające wymagania ekologiczne poszukiwane są nowe odnawialne bazy olejowe do zastosowań w smarach. Oleje roślinne stanowią korzystną alternatywę dla ropopochodnych baz olejowych przede wszystkim ze względu na ich całkowitą biodegradowalność3) oraz wiele korzystniejszych cech fizyczno-chemicznych, takich jak duża wartość wskaźnika lepkości, mniejsze o ok. 20% straty parowania i lepsza smarność3-5). Niestety, takie cechy, jak np. słaba stabilność oksydacyjna lub nieregularne charakterystyki zapłonu ograniczają ich zastosowanie. Inne wady olejów roślinnych to tendencja do tworzenia osadów oraz mała stabilność hydrolityczna6). Dlatego też liczne badania dotyczą poprawy właściwości środków smarowych2, 7, 8). Do poprawy właściwości roślinnych baz olejowych wykorzystuje się inżynierię genetyczną9-13), chemiczną modyfikację struktury14-18), podwójnych wiązań w procesie epoksydacji19-21) lub polimeryzacji22, 23). W publikacji przeglądowej doko- Jolanta Drabika,*, Magdalena Trzosa, Rafał Kozdracha, Małgorzata Wronaa, Marek Wolszczaka, Grzegorz Duszyńskib, Mariusz P[...]

 Strona 1