Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ WAŁĘGA"

Charakterystyka maksymalnych rocznych opadów w aspekcie projektowania kanalizacji deszczowej

Czytaj za darmo! »

W sytuacji coraz częstszego wykorzystywania do projektowania systemów kanalizacji deszczowej modeli umożliwiających symulację zjawiska transformacji opadu w odpływ, szczególnego znaczenia nabierają intensywne opady o krótkim czasie trwania [2]. Podstawowym zagadnieniem przy obliczaniu objętości spływów opadowych jest ustalenie deszczu miarodajnego. Praktycznie, prawidłowe przyjęcie tej chara[...]

Ocena przebiegu procesu nitryfikacji w oczyszczalniach ścieków z osadem czynnym przy wykorzystaniu różnych metod obliczania wieku osadu

Czytaj za darmo! »

Wzrost wymagań odnośnie jakości ścieków w ostatniej dekadzie doprowadził do rozwoju wielu nowych technologii ich oczyszczania. Rozbudowanie klasycznego biologicznego stopnia oczyszczania o procesy nitryfikacji, denitryfikacji i biologicznej defosfatacji doprowadziło do wydłużenia czasu zatrzymania osadu biologicznego w układzie i wytworzenia bardzo złożonych ekosystemów - od prostych jednokomórkowych bakterii po wielokomórkowe organizmy wyższe [1]. Technologie biologicznego usuwania biogenów są powszechnie stosowane w oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych. Podczas gdy obniżenie stężeń fosforu może być prowadzone z wykorzystaniem procesów chemicznych i biologicznych, związki azotu są usuwane ze ścieków wyłącznie na drodze biologicznej. Usunięcie azotu ogólnego ze ści[...]

Tendencje zmian jakości wód rzeki Rudawy (w latach 1990-2004)

Czytaj za darmo! »

Czynniki antropogeniczne mają znaczący wpływ na skład chemiczny wód, w tym wód powierzchniowych płynących [7]. W wyniku działalności człowieka, przedostają się do strumieni, rzek i jezior zanieczyszczenia organiczne wraz z niedostatecznie oczyszczonymi ściekami, zasolone wody dołowe z kopalń węgla kamiennego, związki azotu i fosforu wypłukiwane z tych części zlewni, które użytkuje się rolniczo. Jak bowiem piszą Kowalik i Kulbik [6] powołując się na Dunnetta [3] - "rzeki mają działanie całkujące wobec zlewni i odzwierciedlają swoim składem warunki tam panujące". Od roku 1990, wraz z wprowadzeniem w Polsce gospodarki rynkowej, przez kolejnych kilkanaście lat, pobór wód przez poszczególne działy gospodarki narodowej wykazywał stałą tendencje spadkową, co bezpośrednio przełożyło się[...]

Przebieg wybranych epizodów opadowych na obszarze aglomeracji krakowskiej w aspekcie modelowania sieci kanalizacji deszczowej


  Obecnie powszechną praktyką, przy wymiarowaniu i sprawdzaniu pracy sieci kanalizacji deszczowej, jest stosowanie zaawansowanych technik modelowania hydrologicznego i hydrodynamicznego [5]. Podejście to wymaga jednak szczegółowej informacji o przebiegu zjawisk opadowych, nie tylko w aspekcie znajomości natężenia i czasu trwania deszczy, ale także najbardziej prawdopodobnego rozkładu opadu w postaci tzw. syntetycznego hietogramu. Wykorzystywane są w tym celu hietogramy opadu w postaci krzywych bezwymiarowych, opracowane przez NRCS (National Resources Conservation Services) [6], DVWK (Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau) [2], deszczy Eulera [5] lub hietogramów syntetycznych [1]. Celem badań była ocena możliwości opisu rozkładu opadu, o czasie trwania 24 godzin, za pomocą bezwymiarowych krzywych opracowanych przez DVWK oraz uzyskanych z rozkładu beta. Analizę przeprowadzono na danych opadowych z 2010 r., uzyskanych ze stacji opadowych zlokalizowanych na terenie aglomeracji krakowskiej. Materiał i metody Materiałem wyjściowym, wykorzystanym w analizie, były największe epizody opadowe, zanotowane w 2010 r. na wybranych posterunkach opadowych zlokalizowanych na terenie aglomeracji krakowskiej. Analizowano opady o czasie trwania 24 godzin z krokiem czasowym wynoszącym 1 godzinę. Dane pomiarowe uzyskano za pomocą deszczomierzy elektronicznych typu OP2, zainstalowanych na terenie oczyszczalni ścieków w Bielanach, Sidzinie, Skotnikach i Wadowie (rys. 1) w ramach badań własnych Katedry Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Do analizy wybierano[...]

Wstępne badania nad wpływem wód przypadkowych na aktywność osadu czynnego oraz podatność ścieków na biodegradację


  Jednym z negatywnych czynników wpływających na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków jest dopływ do kanalizacji wód przypadkowych. Oddziaływanie to jest szczególnie uciążliwe w przypadku małych obiektów, charakteryzujących się przepustowością hydrauliczną nie przekraczającą 1000 m3·d-1. Takie oczyszczalnie stosowane są zwykle do unieszkodliwiania ścieków bytowych z osieli wiejskich lub podmiejskich. Wody przypadkowe w kanalizacji rozdzielczej to głównie wody opadowe lub roztopowe, które docierają do wnętrza studzienek kanalizacyjnych poprzez otwory włazowe, przewietrzniki lub nielegalne podłączenia rynien dachowych, wpustów podwórzowych lub systemów drenażowych odwodnienia budynków [1, 3, 10]. Wody przypadkowe podwyższają, niekiedy wielokrotnie, przepływy w kanalizacji powodując przeciążenie hydrauliczne kolektorów, przepompowni oraz oczyszczalni ścieków [5, 7]. Wody roztopowe, docierające do kanalizacji, w znacznym stopniu obniżają temperaturę ścieków surowych oraz powodują rozcieńczenie zanieczyszczeń w nich zawartych, co wpływa hamująco na procesy biologiczne związane z usuwaniem związków biogennych. Należy zaznaczyć, że dopływ do kanalizacji, po intensywnych opadach deszczu, wód przypadkowych nie jest zjawiskiem krótkotrwałym. Podwyższone dopływy do oczyszczalni mieszaniny ścieków i wód przypadkowych mogą utrzymywać się w przypadku niektórych obiektów nawet powyżej tygodnia. Jest to związane ze spiętrzeniem ścieków w kanalizacji a zarazem zamierzonym i świadomym ograniczeniem dopływu do oczyszczalni, chroniącym przed wypłukaniem osadu czynnego z komór bioreaktora, co mogłoby nastąpić przy przepływach ekstremalnych. Przy dopływie do oczyszczalni mieszaniny ścieków i wód przypadkowych w ilości o 100% wyższej niż przy pogodzie bezdeszczowej - wartości poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń mogą ulegać obniżeniu nawet o 50% [6]. Oprócz rozcieńczenia zanieczyszczeń w ściekach surowych wody przypadkowe mogą dostarczać [...]

Kinetyka przemian zanieczyszczeń w ściekach opadowych w seminaturalnej oczyszczalni w trakcie procesu infiltracj


  W artykule za cel postawiono sobie ocenę zawartości zanieczyszczeń w ściekach opadowych z terenów komunikacyjnych oraz ocenę kinetyki przemian zanieczyszczeń zawartych w ściekach opadowych w trakcie infiltracji w oczyszczalni. Badania przeprowadzono w oczyszczalni ścieków opadowych zlokalizowanej na terenie Krakowa. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że ścieki opadowe są stosunkowo trudno podatne na rozkład biochemiczny ze względu na wysokie wartości stosunku ChZTCr/ BZT5 wynoszącego w granicach od 10,98 do 11,69. W czasie infiltracji ścieków w złożu zachodzą przemiany zanieczyszczeń zgodnie z kinetyką reakcji zerowego i drugiego rzędu.Tereny zurbanizowane, a w szczególności aglomeracje miejskoprzemysłowe, stanowią duże skupiska źródeł zanieczyszczenia powietrza, wód, gleby, a także powierzchni ulic, placów, dachów i terenów niezabudowanych. Zanieczyszczenia spłukiwane z ulic, czy innych powierzchni uszczelnionych, w trakcie trwania opadów czy roztopów, stanowią poważne zagrożenie dla środowiska glebowego i wodnego. Do najbardziej niebezpiecznych należy zaliczyć spływy z terenów komunikacyjnych. Szczególnie obciążone zanieczyszczeniami są spływy występujące po długotrwałym okresie pogody bezdeszczowej wskutek akumulacji zanieczyszczeń na powierzchni terenu oraz roztopach śniegu zalegającego długi czas na poboczach jezdni. Wielkość zanieczyszczeń zawartych w spływach z terenów uszczelnionych można zredukować poprzez zastosowanie urządzeń do podczyszczania wód opadowych. Do najpowszechniej stosowanych rozwiązań zaliczyć można zbiorniki (osadniki) sedymentacyjne, retencyjno-infiltracyjne, czy systemy podziemnej infiltracji. Brakuje jednak dostatecznego rozpoznania czynników wpływających na procesy redukcji zanieczyszczeń, zawartych w ściekach opadowych, w urządzeniach naturalnych. Stosunkowo dobrze rozpoznane są procesy sedymentacji, mało jest jednak doniesień opisujących czynniki determinujące przemiany zanieczyszczeń[...]

Niezawodność i stabilność procesu oczyszczania ścieków z wykorzystaniem statystycznej kontroli jakości


  Celem badań była ocena niezawodności i stabilności procesu oczyszczania ścieków z wykorzystaniem analizy niezawodności i statystycznej kontroli jakości. Ocena ta była przeprowadzona z wykorzystaniem tzw. analizy procesu i kart kontrolnych. Badana oczyszczalnia pracuje niestabilnie, czego przyczyną są okresowe duże ładunki zanieczyszczeń zawarte w ściekach surowych.Powszechnie ocenę funkcjonowania oczyszczalni ścieków dokonuje się poprzez porównanie wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, często wyrażonych jako średnia arytmetyczna, do wartości dopuszczalnych podanych w obowiązujących aktach prawnych dla danego obiektu. Inną, często spotykana metodą jest obliczenie procentowej redukcji zanieczyszczeń pomiędzy ściekami surowymi a wypływającymi z oczyszczalni [2, 3, 4, 5, 8]. Są to metody bardzo uproszczone, w których zazwyczaj nie podaje się informacji na temat m.in. wystąpienia oraz czasu trwania awarii, stabilności procesu oczyszczania ścieków, czynników zakłócających ten przebieg czy prognozy efektywności pracy systemu oczyszczania ścieków [9]. Metody te nie pozwalają w szczegółowy sposób porównać sprawności pracy innych, podobnych obiektów ze względu na zbyt ograniczone informacje. Dlatego istotnym jest aby wypracowano metodę oceny sprawności oczyszczalni ścieków, aby możliwe było bezpośrednie porównywanie obiektów o różnej przepustowości, innym stężeniu lub ładunku zanieczyszczeń. Cel oraz zakres badań Celem badań była ocena niezawodności i stabilności procesu oczyszczania ścieków z wykorzystaniem analizy niezawodności i statystycznej kontroli jakości. Analizie poddano wskaźniki 422 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ PAŹDZIERNIK 2012 Tabela Podstawowe charakterystyki statystyczne analizowanych wskaźników zanieczyszczeń Wskaźnik zanieczyszczenia Liczba obserwacji Średnia [mg·dm-3] Mediana [mg·dm-3] Minimum [mg·dm-3] Maksimum [mg·dm-3] Odch stand. [mg·dm-3] Wsp zmie[...]

Określenie stanu troficznego stawów rybnych zasilanych biologicznie oczyszczonymi ściekami komunalnymi


  W artykule określono stan troficzny stawów rybnych, użyźnianych biologicznie oczyszczonymi ściekami komunalnymi. Określono także wielkość produkcji rybnej na analizowanych obiektach. Obiekt badań stanowił kompleks stawowy "Komorowice" położony w północnej części miasta Bielsko-Biała. Przeprowadzone w sezonie wegetacyjnym 2007 i 2008 analizy parametrów fizycznochemicznych pozwoliły na zakwalifikowanie wody badanych stawów według klasyfikacji stanu troficznego Vollenweidera oraz OECD jako wody typu politroficznego. Średni przyrost masy karpia w obu sezonach wegetacyjnych stawów był zbliżony i zawierał się w przedziale 350-660 kg∙ha-1.W konsekwencji intensywnej urbanizacji, jeziora i rzeki są narażone na stopniowy wzrost zanieczyszczeń, co powoduje konieczność ochrony "zdrowia" środowiska wodnego [1, 2]. Dla gospodarki komunalnej głównym celem doprowadzenia ścieków do stawów jest eliminacja pierwiastków biogennych, a dla gospodarki stawowej wzrost produkcji rybackiej [3]. Wprowadzenie ścieków do stawów rybnych powoduje, iż związki pokarmowe zawarte w ściekach zwiększają żyzność stawów, a obecność ryb wpływa korzystnie na przyspieszenie obiegu materii - przyspiesza mineralizację substancji organicznej, a przede wszystkim utylizacja ścieków w stawach rybnych jest jednym z najbardziej ekonomicznych sposobów ich oczyszczania [4]. W analizie roli stawów rybnych użytkowanych jako odbiorniki ścieków, oprócz poprawy stanu czystości odbiornika, niezwykle istotnym elementem jest również aspekt ichtiobiologiczny. Celem artykułu jest określenie stanu troficznego stawów rybnych, użyźnianych biologicznie oczyszczonymi ściekami komunalnymi. Określono także wielkość produkcji rybnej na analizowanych obiektach. Charakterystyka obiektu badań Do badań wybrano obiekt stawowy "Komorowice" położony w północnej części miasta Bielsko-Biała. Stanowi on najwyżej położoną część dużego kompleksu stawów zajmujących powierzchnie około 210 hektarów. K[...]

Ocena wielkości przepływu nienaruszalnego w zlewniach karpackich dopływów górnej Wisły DOI:10.15199/2.2015.2.1


  Obowiązek uwzględnienia w pozwoleniu wodnoprawnym ograniczeń, wynikających z konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego (Qn), funkcjonuje w polskim systemie prawnym od wielu lat. Dużym problemem praktycznym pozostawał jednak fakt, że z wielu istniejących metod żadna nie została wskazana do powszechnego użytku konkretnym aktem prawnym. Skutkowało to znaczną dowolnością przyjmowania tej charakterystyki podczas obliczeń prowadzonych przez projektantów z branży hydrotechniki i gospodarki wodnej [5]. Często stosowaną praktyką - trudną do zaakceptowania, biorąc pod uwagę potencjalne oddziaływania na ekosystem wodny - było wyliczanie wzorami empirycznymi przepływu Q0 (przepływu absolutnie najniższego, zdarzającego się podczas najgłębszych stanów niżówkowych), a następnie przyjmowanie jako przepływu nienaruszalnego połowy wartości tego przepływu. Obowiązujące od lutego 2014 roku warunki korzystania z wód regionów wodnych Górnej Wisły, Czarnej Orawy oraz Dniestru wprowadziły szczegółowe wytyczne w zakresie obliczeń hydrologicznych wykonywanych na potrzeby korzystania z wód [7], a w szczególności ustaliły jednolitą metodę obliczania przepływu nienaruszalnego w skali całych regionów wodnych. Do obliczeń została zaadaptowana uproszczona metoda wyznaczania przepływu nienaruszalnego na podstawie kryterium hydrobiologicznego (tzw. metoda parametryczna) [8, 12]. W niniejszym artykule podjęto próbę porównania oraz opisowej oceny wielkości przepływu nienaruszalnego, bazując na wykorzystywanej w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie metodzie Tennanta z wartościami przepływu nienaruszalnego określonego według stosowanych w Polsce metod. Metoda Tennanta (zwana również metodą z Montany) uzależnia wartość przepływu nienaruszalnego od przepływu średniego rocznego z wielolecia (SSQ) [6]. W metodzie tej, określając jaki procent przepływu SSQ stanowi wyznaczony Rys. 1. Lokalizacja analizowanych posterunków wodowskazowych na tle zl[...]

Efektywność pracy przydomowej oczyszczalni ścieków typu RetroFAST

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych przydomowej oczyszczalni ścieków typu Retro- FAST z wykorzystaniem elementów teorii niezawodności. Obliczony poziom niezawodności pracy badanej oczyszczalni wynosi 85,4% dla BZT5, 89,2% dla ChZT i 92% dla zawiesiny ogólnej. Stwierdzono, że substratem limitującym przebieg reakcji aerobowych w złożu jest tlen, który penetruje błonę biologiczną do g[...]

 Strona 1  Następna strona »