Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"JÓZEF KĘDZIA"

Wykorzystanie wieloczynnikowej analizy wariancji do oceny wpływu temperatury na wybrane parametry napięcia powrotnego izolacji papierowo-olejowej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono metodę oceny stanu izolacji papierowo-olejowej, za pomocą wybranych parametrów napięcia powrotnego. Wyniki analiz oparto o badana eksperymentalne z wykorzystaniem metody wieloczynnikowej analizy wariancji. Uwzględniono wpływ temperatury izolacji na poddane analizie parametry dla próbek o różnym stopniu zawilgocenia oraz zestarzenia. Dokonano doboru zalecanych zakresów t[...]

Wykorzystanie wieloczynnikowej analizy wariancji w badaniach elektryzacji strumieniowej olei izolacyjnych

Czytaj za darmo! »

Artykuł prezentuje metodę wieloczynnikowej analizy wariancji w zastosowaniu do oceny tendencji do elektryzacji mineralnych olejów izolacyjnych (ECT). Wnioski oparto na wynikach badań laboratoryjnych elektryzacji strumieniowej próbki oleju, wykonanych w laboratoryjnym układzie modelowym z tarczą wirującą. Analizie poddano wpływ prędkości obrotowej tarczy oraz stopień chropowatości jej powierzchni na rejestrowaną wartość prądu. Przedstawiona metoda może być z powodzeniem stosowana w diagnostyce stanu izolacji urządzeń elektroenergetycznych, wykonywanych na obiektach rzeczywistych (głównie transformatorach energetycznych). Abstract. The paper presents the method of a multifactor variance analysis used for the assessment of the tendency of mineral insulation oils to electrification (ECT). The conclusions are based on the results of laboratory investigations of streaming electrification of an oil sample carried out in a laboratory model system with a spinning disk. The influence of the rotational speed of a disk and the degree of its surface coarseness on the current value registered was analyzed. This method can be successfully applied in diagnostics of the insulation condition of power appliances, carried out on real objects (mainly power transformers). (The application of multifactor analysis of variance in streaming electrification of insulation oils). Słowa kluczowe: dielektryki ciekłe, olej transformatorowy, elektryzacja strumieniowa. Keywords: dielectric liquids, transformer oil, streaming electrification. Wstęp Problematyka uszkodzenia izolacji transformatorów chłodzonych przepływającym olejem została zasygnalizowana na CIGRE przez naukowców japońskich [1]. Straty ekonomiczne wynikłe z awarii oraz przestojów w pracy transformatorów blokowych zapoczątkowały intensywny rozwój badań nad uszkodzeniami izolacji wywołanych elektrycznością statyczną. Prace te były finansowane nie tylko przez przemysł elektroenergetyczny, ale również ze śr[...]

Wpływ parametrów modelu Cola-Cola na charakterystyki prądu depolaryzacji izolacji papierowo-olejowej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki symulacji wpływu parametrów α i τ modelu Cola-Cola na wartości elementów szeregoworównoległego schematu zastępczego izolacji papierowo-olejowej. Elementy RC schematu zastępczego wyznaczono poprzez zastosowanie aproksymacji ziarnistej charakterystycznej impedancji operatorowej z wykorzystaniem charakterystyk Bode’go w zakresie od 10-3 do 103 Hz. Analizę wpływu parametrów α i τ modelu Cola-Cola, oparto o dyskusję uzyskiwanych na drodze symulacji komputerowej charakterystyk prądu depolaryzacji. Abstract. The paper presents simulation results of the influence of parameters α and τ of the Cole-Cole model on the values of the elements of the series-parallel substitute scheme of paper-oil insulation. RC elements of the substitute model were determined by the application of the lumped approximation of discrete characteristic operator impedance using Bode’s characteristics in the range from 10-3 to 103 Hz. The analysis of the influence of parameters α and τ of the Cole-Cole model was based on the discussion on depolarization current characteristics obtained through computer simulations. (The influence of the Cole-Cole model parameters on the characteristics of depolarization current of paper oil insulation) Słowa kluczowe: model Cola-Cola, izolacja papierowo-olejowa, prąd depolaryzacji, spektroskopia częstotliwościowa Keywords: Cole-Cole model, paper-oil insulation, depolarization current, frequency dielectric spectroscopy Wstęp Stan izolacji papierowo-olejowej jest podstawowym czynnikiem określającym "kondycję" transformatora energetycznego oraz jego pozostały "czas życia" technicznego, oczywiście przy zachowaniu podobnych warunków eksploatacji. Ponieważ wiele jednostek transformatorowych zainstalowanych zarówno w krajowym systemie energetycznym jak i systemach energetycznych innych państw, przekroczyło już połowę swego życia technicznego, powstała znaczna potr[...]

Badania wpływu procesów starzeniowych na tendencję do elektryzacji mineralnych olejów izolacyjnych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań tendencji do elektryzacji mineralnego oleju izolacyjnego w funkcji jego przyspieszonego czasu starzenia. Badania wykonano w układzie z elektrometrem wirującym, gdzie czynnikami wpływającymi na wielkość generowanego prądu elektryzacji była prędkość obrotowa tarczy. Uzyskane wyniki badań w układzie tarczowym wykazały, że procesy starzeniowe w sposób zasadniczy wpływają na generację elektryczności statycznej. Mierzone prądy elektryzacji zmieniały się zarówno, co do znaku jak również wartości bezwzględnej. Prędkość obrotowa tarczy powodowała nieliniowy wzrost wartości prądu elektryzacji. Abstract. The article presents the results of the trend towards electrification of mineral insulating oil as a function of aging time. The study was performed in the system of rotating electrometer, where the factors affecting the size of the generated current electrification was the disc speed. The results obtained in the system disc showed that the aging process in a way that fundamentally affect the generation of static electricity. The measured currents of electrification varied both as to the character as well as the absolute value. Disc speed caused a linear increase in the current electrification. (Study of the impact of aging processes on the tendency to electrification of insulating mineral oils). Słowa kluczowe: olej izolacyjny, elektryzacja strumieniowa, układ z wirującą tarczą. Keywords: insulating oil, streaming electrification, spinning disc system. Wstęp Zjawisko elektryzacji statycznej powstaje na granicy kontaktu fazy stałej i ciekłej. Na skutek wzajemnego ruchu faz w pobliżu tej powierzchni wytwarza się ładunek elektrostatyczny. Gromadzenie się tego ładunku może powodować różnego rodzaju zagrożenia. W przemyśle elektroenergetycznym zagrożenie związane jest z możliwości uszkodzenia izolacji stałej w energetycznych transformatorach dużych mocy, w których celem intensyfikacji odprowadzania ciepła, stosuj[...]

Badania elektryzacji strumieniowej olejów transformatorowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań prądu elektryzacji strumieniowej w układzie wirującym. Skupiono się zwłaszcza na wpływie domieszkowania nanocząstkami węgla - fulerenami C60 mineralnego oleju transformatorowego na jego właściwości elektrostatyczne. W wyniku badań stwierdzono, że fulereny w pewnym zakresie stężeń powodują zmniejszanie tendfencji do elektryzacji oleju mineralnego. Abstract. In the paper results of streaming electrification current measurement are presented. The research concentrates on the influence of carbon nanoparticles - C60 fullerenes on mineral; transformer oil electrostatic properties. According to the results we claim that fullerenes decrease mineral oil electrostatic charging tendency in the specified concentration range. (Research on streaming electrification of transformer oils). Słowa kluczowe: elektryzacja strumieniowa, oleje transformatorowe, fulereny. Keywords: streaming electrification, flow electrification, transformer oils, fullerenes. Wstęp Oleje transformatorowe należą do grupy cieczy o niskim przewodnictwie. W tego typu cieczach istnieje możliwość powstawania zjawisk elektrostatycznych. Przepływ tego typu cieczy wiąże się z występowaniem prądu elektryzacji zwanego elektryzacją strumieniową. Ze względu na swoją złożoność chemiczną analiza teoretyczna tego typu zjawisk jest bardzo utrudniona. Choć istnieją liczne teoretyczne ujęcia elektryzacji przy przepływie cieczy [1] włącznie z prowadzonymi symulacjami przy użyciu metod elemenów skończonych, to głównie prace eksperymentalne stanowią obecnie podstawę oceny ten[...]

Pomiary ruchliwości nośników ładunków w ciekłych dielektrykach przy wykorzystaniu zjawiska elektryzacji strumieniowej

Czytaj za darmo! »

Ruchliwość nośników ładunków jest parametrem wykorzystywanym do opisu przewodnictwa wywołanego oddziaływaniem pola elektrycznego. Jest ona badana dla substancji o różnym stanie skupienia, w zakresie obejmującym gazy, ciecze i ciała stałe, dla przewodników, półprzewodników i dielektryków. Znajomość tej wielkości ma między innymi bardzo duże znaczenie przy badaniach cieczy izolacyjnych. Przykładem są transformatorowe oleje izolacyjne, gdzie ze względu na obszar zastosowań, problem jest niezwykle istotny. W artykule przedstawiono nową metodę badań ruchliwości nośników ładunków w cieczach izolacyjnych, opartą na wykorzystaniu pomiarów elektryzacji strumieniowej takich cieczy. Abstract. The mobility of charge carriers is the parameter used for describing conductivity caused by the electrification activity. It is studied for substances of various states of aggregation, in the range including gases, liquids and solid bodies, for conductors, semi-conductors and dielectrics. The knowledge of this value is of great significance for the research work on insulation liquids. Transformer insulation oils, where due to the range of interest this issue is especially significant, serve as a good example. The paper presents a new method of the research on the mobility of charge carriers in insulation liquids, based on the application of the streaming electrification measurements of such liquids. (Charge mobility measurements in dielectric liquids using the streaming electrification phenomenon). Słowa kluczowe: ruchliwość jonów, elektryzacja strumieniowa, układ z wirującą tarczą. Keywords: ions mobility, streaming electrification, spinning disc system. Wstęp W cieczach izolacyjnych dlatego, że są dielektrykami, znajduje się skończona ilość nośników ładunków. Ich zachowanie w polu elektrycznym ma istotne znaczenie w opisie mechanizmu przewodnictwa, stratności, mechanizmów przebicia, iniekcji ładunków z elektrod, prądów ograniczonych ładunkiem przestrzennym, [...]

 Strona 1