Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Jankowska"

Ocena możliwości dezynfekcji biologicznie oczyszczonych ścieków na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" w Gdyni DOI:10.15199/17.2015.12.4


  Praca przedstawia wyniki badań dezynfekcji biologicznie oczyszczonych ścieków z Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze w Gdyni. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem trzech technologii dezynfekcji: ozonowania, promieniowania UV oraz mikrofiltracji. Wszystkie z metod wykazały się wysoką skuteczność dezynfekcji ścieków. O konkretnym wyborze powinny decydować względy ekonomiczne. Podkreślono jednocześnie rolę badań kontrolnych, wśród których za optymalne należy uznać badania z wykorzystaniem mikroskopu epifluorescencyjnego.Wstęp Usuwanie ze ścieków niepożądanych mikroorganizmów nie jest często stosowaną operacją w oczyszczalniach ścieków. Efektem tego stanu jest często stwierdzana postępująca degradacja wód odbiornika oczyszczonych ścieków - pomimo stosowania wysokoefektywnych metod oczyszczania ścieków. Pośrednio przyczynia się do tego brak w ustawodawstwie większości krajów europejskich uregulowań dotyczących stanu sanitarnego odprowadzanych ścieków. Przykładem takim jest Polska, gdzie jedynym aktem prawnym, zresztą pośrednio tylko stawiającym wymóg ograniczania liczby bakterii w odprowadzanych oczyszczonych ściekach, jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 8.04.2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. 2011.86.478). Wymogi stawiane wodom rekreacyjnym w wymienionym rozporządzeniu przedstawiono w tabeli 1. Warto zaznaczyć, że kryteria oceny jakości mikrobiologicznej wód dla celów klasyfikacji wody w kąpielisku są w cytowanym rozporządzeniu identyczne z zawartymi w Dyrektywie 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach. Procesem umożliwiającym bezpieczny pod względem mikrobiologicznym zrzut oczyszczonych ścieków do odbiornika jest ich dezynfekcja. Proces ten jest dobrze poznany w uzdatnianiu wód, natomiast w odniesieniu do ścieków istnieje wiele niewiadomych, wątpliwości a na[...]

Zaawansowane funkcjonalne materiały wytwarzane z użyciem substancji pochodzenia naturalnego DOI:10.15199/62.2018.12.8


  Intensywny rozwój nowoczesnej technologii chemicznej i dziedzin pokrewnych daje możliwość prowadzenia interdyscyplinarnych prac związanych z pozyskiwaniem zaawansowanych, funkcjonalnych materiałów. Dzięki połączeniu dwóch lub większej liczby komponentów wytwarzane są produkty o zdefiniowanych, ulepszonych właściwościach i dużym znaczeniu użytkowym. Obecnie zainteresowaniem cieszą się materiały pochodzenia naturalnego, pozyskiwane z biomasy lub innych źródeł. Coraz większe znaczenie w tym aspekcie ma lignina i jej pochodne, stanowiące odpad lub półprodukt w przemyśle celulozowo-papierniczym. Ligninę poddaje się aktywacji chemicznej nadając jej powierzchni i strukturze odpowiednią funkcjonalność chemiczną. Jako związki aktywujące używane są najczęściej silne utleniacze lub nowej generacji ciecze jonowe. W kolejnym kroku dokonuje się "łączenia" zmodyfikowanej ligniny z wybranymi tlenkami o odpowiednich cechach fizycznych i chemicznych. Materiały hybrydowe wytwarzane z udziałem ligniny i wybranych tlenków (m.in. SiO2, Al2O3) mogą pełnić także funkcję zaawansowanych napełniaczy lub komponentów proekologicznych materiałów ściernych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się również chityna, polisacharyd o unikatowych właściwościach. Ciekawy kierunek badań dotyczy mineralizacji chityny w ekstremalnych warunkach środowiskowych (extreme biomimetics). Również gąbki morskie i ich pochodne, ze względu na swoją unikatową, przestrzenną strukturę oraz właściwości, stanowią obiekt licznych badań. Stosowane są jako adsorbenty metali ciężkich i nośniki w immobilizacji enzymów, a także stanowią matryce trójwymiarowych materiałów węglowych. Wraz z zaadsorbowanymi na ich powierzchni barwnikami, zarówno pochodzenia naturalnego jak i syntetycznymi, tworzą układy hybrydowe o właściwościach przeciwutleniających, antybakteryjnych oraz katalitycznych. Inny kierunek rozwoju materiałów hybrydowych to ich zastosowanie jako nośniki w immobilizacji enzymów, [...]

 Strona 1