Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"MAREK PAĆKO"

Fasteners of bainitic steels manufactured by drawing and forging


  Modelling techniques, capable of solving various problems occurring in industrial metal forming processes, are used in this paper to simulate the entire chain of manufacturing of connecting parts. The objective of simulations is assessment of possibility of introduction of new steel with higher strength than conventional grades. DP steel and new generation bainitic steel are considered. Sequence composed of hot rolling, drawing, cold forging and cutting is analyzed. Particular attention is put on the drawing, as a process which controls the properties of the final product. Selected results of numerical simulation are presented and discussed. Metody modelowania, pozwalające rozwiązywać problemy występujące w przemysłowych procesach przeróbki plastycznej, są wykorzystane w niniejszej pracy do symulacji cyklu produkcji elementów złącznych. Badano zachowanie się odkształcanego materiału na różnych etapach wytwarzania. Celem symulacji jest ocena możliwości wprowadzenia do produkcji nowych stali o wyższej wytrzymałości. Rozważono stal DP i stal bainityczną nowej generacji. Szczególną uwagę poświęcono procesowi ciągnienia, który ma istotny wpływ na własności gotowego wyrobu. W pracy zamieszczono i omówiono wybrane wyniki symulacji. Key words: Bainitic steels, modelling of manufacturing chain, FEM, properties of products Słowa kluczowe: Stale bainityczne, modelowanie cyklu produkcji, MES, własności wyrobów Introduction. Manufacturing of connecting parts with high strength is of interest for researchers. Pursuit for new steels, with higher strength, is one of the objectives of the research. Dual phase steels are one of the possibilities to reach this goal. DP steel products commercially called Dupla, which are manufactured by Corus, are available on the market. Required strength in these products is obtained without additional heat treatment. The necessity of precise controlling of cooling process after hot rolling of DP steel rods is the disa[...]

Mikrostruktura i własności stalowych rur kotłowych


  Sprawno.. urz.dze. energetycznych zwi.ksza si. z podwy.szeniem temperatury i ci.nienia pary wodnej. Dlatego na urz.dzenia energetyczne stosowane s. materia.y o coraz wy.szej .aroodporno.ci i odporno.ci na pe.zanie. Obecnie na elementy kot.ow stosowa- ne s. trzy grupy stali, a mianowicie stale ferrytyczne, stale z 9€12 % Cr i stale austenityczne. W pracy omowiono poszczegolne grupy stali zwracaj.c szczegoln. uwag. na ro.nice we w.asno.ciach stali austenitycznych i ferrytycznych. Przeprowadzone badania mecha- niczne wykaza.y, .e podczas odkszta.cania w temperaturze pokojowej stale austenityczne zachowuj. si. inaczej ni. stale ferrytyczne. Stale austenityczne ze wzgl.du na to, .e maj. znacznie mniejsz. energi. b..du u.o.enia ni. stale ferrytyczne oraz mo.liwo.. two- rzenia si. w nich martenzytu podczas odkszta.cania umacniaj. si. odkszta.ceniowo znacznie szybciej ni. stale ferrytyczne. Ponadto, z powodu wzgl.dnie niskiej granicy plastyczno.ci oraz du.ej szybko.ci umocnienia odkszta.ceniowego, wyd.u.enie rownomierne w probie rozci.gania jest dla badanych stali austenitycznych ponad trzy razy wi.ksze ni. dla stali ferrytycznych. The efficiency of power plant facilities increases with an increase of temperature and pressure of water steam. That is why the structural materials for the power plant installations should exhibit the highest possible resistance to heat. Currently, three groups of steel are employed in power plant applications: ferritic steels, 9€12 % Cr steels and austenitic steels. The paper characterizes the individual groups of steels with particular emphasis on the differences between properties of austenitic and ferritic ones. Tensile tests conducted on samples excised from pipes of these three groups of steels showed that room temperature tensile properties differ substantially for austenitic and ferritic steels. The austenitic steels, because of their lower stacking fault energy comparing to the ferritic o[...]

Wpływ metody wyciskania stopu AZ31 na odkształcenie graniczne


  W pracy przedstawiono wyniki badań odkształcenia granicznego próbek ze stopu AZ31 wykonanych z prętów wyciskanych współbieżnie i zastosowaniem procesu Kobo. Badano wpływ temperatury odkształcania podczas spęczania próbek z prędkością odkształcenia 0,5 s-1 w zakresie temperatury od 20 do 220 °C na wartość odkształcenia granicznego, tj. początku pękania. Otrzymane wyniki badań wykazały, że materiał po procesie KOBO posiada znacznie lepszą plastyczność powyżej temperatury 150 °C niż po wyciskaniu. Odkształcenie krytyczne osiąga wartość 70 % i jest stabilna prawie do temperatury 225 °C. The result of research of critical strain samples form AZ31 alloy performed from direct extrusion bars and using Kobo process have been shown in this paper. Influence of temperature deformation during upset samples with a strain rate 0.5s-1 in a temperature range from 20 to 220 °C on value of limit strain has been examined. Obtain result show, that material after KOBO process own better plasticity than after extrusion higher up temperature of 150 °C. Critical strain achieve value of 70 % and it is stable almost to temperature of 225 °C. Słowa kluczowe: stopy magnezu, wyciskanie, proces KOBO, plastyczność, odkształcenie graniczne Key words: magnesium alloys, extrusion, process KOBO, plasticity, critical strai[...]

Computer aided design of manufacturing of anchors for concrete plates - selection of the best manufacturing chain


  Computer aided design of the manufacturing technology for anchors for concrete plates is presented in the paper. The objectives of the work were twofold. The first objective was evaluation of applicability of various materials for anchors. Analysis of technological variants is the second objective of the research. In the material part, bainitic steels are considered as an alternative for the commonly used carbon-manganese steels. Possibility of elimination of the heat treatment was evaluated. Main features of the new generation of bainitic steels are discussed briefly in the paper. Rheological models for investigated steels were developed. The models were implemented into the finite element code for simulations of drawing and multi stage forging of anchors. Simulations of various variants of manufacturing chains were performed and the best alternative was selected. The particular attention was paid to the role of the drawing process in the manufacturing chain. Industrial trials were performed for the selected cycle and the efficiency of this cycle was evaluated. W pracy opisano zastosowanie wspomagania komputerowego do projektowania wytwarzania kotwi do betonu. Szczegółowe cele pracy były dwojakie. Pierwszym celem była ocena możliwości wykorzystania różnych materiałów do produkcji kotwi. Drugim celem była analiza różnych wariantów technologicznych wytwarzania kotew. W części materiałowej jako alternatywę rozważono stal bainityczną i oceniono możliwość wyeliminowania obróbki cieplnej wyrobów. W pracy opisano główne cechy stali bainitycznej i jej model reologiczny. Symulacje różnych wariantów procesów ciągnienia i kucia wykonano metodą elementów skończonych. Wybrano najlepszy wariant, dla którego przeprowadzono próby w warunkach przemysłowych. Key words: bainitic steels, anchors, modelling of manufacturing chain, product properties Słowa kluczowe: stale bainityczne, kotwy, modelowanie cyklu produkcji, własności wyrobów.Introduction. Manufactur[...]

Techniczno-technologiczne aspekty procesu ciągnienia dwufazowych stopów tytanu DOI:10.15199/24.2015.1.3


  Autorzy podjęli próbę przeprowadzenia eksperymentu ciągnienia dwufazowego stopu tytanu w warunkach laboratoryjnych, pozwalających na realizację procesu ciągnienia z małymi prędkościami. Wykazano, że oprócz właściwego doboru smaru, istotny jest dobór odpowiedniej prędkości ciągnienia. Badania wykazały, że dla założonej geometrii narzędzi stabilny przebieg procesu ciągnienia badanego stopu jest moż- liwy dla prędkości ciągnienia do 50 mm/s. The results of laboratory tests of two phase titanium alloy drawing are presented in this paper. The tests were carried out at low strain rates. The investigations showed, that proper selection of the lubricant is equally as important as appropriate strain rate conditions. For the applied geometry of drawing tools the drawing process of the investigated alloy can be successful when performed at the strain rates lower than 50 mm/s. Słowa kluczowe: Ti6Al4V, ciągnienie Key words: Ti6Al4V, drawing.Wprowadzenie. Procesy ciągnienia są operacjami dającymi, przede wszystkim, półfabrykaty służące jako wsad do wykonania wyrobu gotowego, jakim może być śruba lub wkręt. Rzadko bywa gotowym wyrobem fi- nalnym. Proces kształtowania śrub i wkrętów jest pro- cesem wielooperacyjnego kształtowania objętościowe- go, prowadzonego na zimno lub na gorąco. Wsadem jest drut lub pręt poddany wcześniej procesom ciągnienia z międzyoperacyjną obróbką cieplną, celem uzyskania wymaganej średnicy i własności mechanicznych. Znane są prawie wszystkie tajemnice procesów kształtowania złączy śrubowych z różnych gatunków stali węglowych i stopowych [1÷3]. Jeżeli jednak materiałem, z którego ma być wytworzona śruba lub wkręt, jest dwufazowy stop tytanu, pojawiają się duże problemy, nie tylko z samym procesem kształtowania Hutnik-WH, t. 82, 2015, nr 1, s. 18÷23 DOI 10.15199/24.2015.1.3 Techniczno-technologiczne aspekty procesu ciągnienia dwufazowych stopów tytanu Technical and technological aspects of two phase titanium alloy drawi[...]

Wpływ sposobu napawania rur kotłowych na ich mikrostrukturę i własności


  Artykuł zawiera wyniki oceny wpływu metody napawania Inconelem 625 rur kotłowych ze stali P235GH i 16Mo3 na mikrostrukturę i wła- sności podłoża i napoiny. Badania prowadzono na odcinkach rur kotłowych napawanych stopem niklu Inconel 625. Rury zostały dostarczone do Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. przez czterech dostawców, stosujących różne metody napawania, a mianowicie CMT, MIG i TIG. Badania wykazały, że mikrostruktura i własności mechaniczne rur napawanych istotnie zależą od zastosowanej metody napawania oraz od składu chemicznego materiału podłoża. Paper presents results of investigation of cladding method applied to the boiler pipes from P235GH and 16Mo3 steels on the microstructure and properties of substrates and coatings. The investigations were made on the boiler pipes cladded with Inconel 625 delivered by different suppliers and overlaid at various conditions (CMT, MIG and TIG). The investigations showed that the microstructure and tensile properties of arc cladded boiler pipes considerably depend on the cladding methods as well as chemical composition of steel. Słowa kluczowe: napawanie, Cold Metal Transfer (CMT), MIG, TIG, mikrostruktura, własności mechaniczne Key words: cladding, Cold Metal Transfer (CMT), MIG, TIG, microstructure, mechanical properties.1. Wprowadzenie. Rozwiązania problemu utylizacji odpadów szukano już pod koniec XIX wieku. Pierwsza instalacja do spalania odpadów, z możliwością odzysku energii, powstała w Anglii w 1897 roku. Obecnie, instalacje do odzyskiwania energii cieplnej zawartej w odpadach komunalnych, zwane spalarniami stanowią nieodłączny element nowoczesnych systemów kompleksowego zagospodarowania odpadów komunalnych. Tworzące się podczas spalania odpadów spaliny zawierają jednak bardzo agresywne i szkodliwe dla środowiska związki, m.in. siarczki, chlorki i fluorki [1, 2]. Wysoka temperatura oraz chemicznie agresywne spaliny wymagają odpowiednich zabezpieczeń stykających się z nimi elementów kotłów. E[...]

Wpływ procesu kucia matrycowego na mikrostrukturę stopu Ti-6Al-4V

Czytaj za darmo! »

Stop Ti-6Al-4V jest szeroko stosowany przede wszystkim w przemyśle lotniczym ze względu na mały ciężar właściwy oraz atrakcyjną kombinację własności wytrzymałościowych, odporności na pękanie i wysokiej odporności na korozję [1]. Jest to stop trudno odkształcalny, stąd formowanie części o złożonej geometrii z tego typu stopu wymaga precyzyjnie dobranych parametrów cieplno- -mechanicznych. W praktyce przemysłowej jego kształtowanie odbywa się najczęściej przez kucie lub wyciskanie. Własności wytrzymałościowe oraz plastyczne stopu Ti-6Al-4V są silnie związane z jego mikrostrukturą. Wiele prac poświęcono zagadnieniom związanym z ewolucją mikrostruktury tego stopu podczas jego odkształcania na gorąco [2, 3]. Badaniom poddano również wpływ charakteru mikrostruktury wsadu na sposób płynięcia materiału podczas odkształcania na gorąco [3÷5]. Zmiany w mikrostrukturze stopu Ti-6Al-4V związane z zachodzącymi w trakcie odkształcenia procesami rekrystalizacji dynamicznej i zdrowienia dynamicznego były również dyskutowane w pracach [6÷8]. W prezentowanej pracy analizie poddano wpływ kucia na gorąco na zmiany mikrostruktury stopu Ti-6Al-4V. materiał do BADAŃ Stop Ti-6Al-4V był dostarczony w formie pręta o średnicy Ø50 mm. Mikrostrukturę stopu w stanie dostawy przedstawiono na rysunku 1. Skład chemiczny badanego stopu podano w tabeli 1. BADANIA DYLATOMETRYCZNE Badania dylatometryczne wykonano za pomocą dylatometru DT1000 francuskiej firmy Adamel (próbki Ø2×12 mm). Na rysunku 2 przedstawiono uzyskaną krzywą dylatometryczną nagrzewania (Vnagrz. = 300°C/h, do 1000°C), która umożliwiła wyznaczenie punktów charakterystycznych stopu Ti-6Al-4V. Podczas nagrzewania przemiana α → β rozpoczyna się w temperaturze około 810°C. W zastosowanym zakresie pomiarowym przemiana ta nie zachodzi do końca. W tabeli 2 zaprezentowano wyznaczone współczynniki rozszerzalności liniowej stopu Ti-6Al-4V. Silny spadek współczynnika rozszerzaln[...]

Metaloznawcze aspekty procesu ciągnienia stopu Ti6Al4V DOI:10.15199/24.2017.1.10


  Wykonano proces ciągnienia stopu Ti6Al4V z prędkościami 20 mm/s oraz 50 mm/s. Wykonano ciąg z ø 7,30 mm na ø 7,08 mm (ε = 5,94%). Uzyskano pozytywny efekt w postaci wyrobu końcowego przydatnego do kształtowania elementów złącznych. W niniejszej pracy przedstawiono zmiany w mikrostrukturze ciągnionych prętów. Wykazano wpływ procesu ciągnienia na zmiany w udziale składników strukturalnych zarówno w warstwie przypowierzchniowej, jak i w rdzeniu ciągnionego pręta. Po procesie ciągnienia wzrostowi uległ udział pierwotnej (sferoidalnej) fazy α. Wpłynęło to na zmianę własności mechanicznych pręta. Wzrosły własności wytrzymałościowe kosztem własności plastycznych. Odwróceniu uległ również rozkład twardości na przekroju pręta. Słowa kluczowe: Ti6Al4V, ciągnienie, mikrostruktura, własności mechaniczne.Wprowadzenie. Skład chemiczny stopów tytanu ma decydujące znaczenie w procesie kształtowania się ich mikrostruktury, zarówno w stanie poprodukcyjnym, jak również po procesie odkształcenia. Dwufazowe stopy tytanu cechują się dobrymi własnościami mechanicznymi, zwłaszcza wytrzymałością względną w dużym zakresie temperaturowym, ponadto posiadają dobrą odporność na korozję w agresywnych środowiskach chemicznych [1, 4]. Otrzymanie wymaganych własności mechanicznych uzależnione jest od doboru składu chemicznego i poprawnych parametrów przeróbki plastycznej i cieplnej. Stopy dwufazowe tytanu są szczególnie wrażliwe na kształtowanie plastyczne. Istotne w tych procesach są: odpowiedni dobór temperatury odkształcenia oraz jego prędkość. Odkształcenie plastyczne takich stopów odbywa się zazwyczaj w procesie kucia, w których siłę należy tak dobrać, aby była około 30-40% większa, w porównaniu do siły potrzebnej do kucia stali. Temperatura odkształcenia powinna kształtować się w okolicach 800-950°C [4]. Jest to w przypadku stopu Ti6Al4V temperatura, w której występuje jeszcze faza α obok fazy β [4]. Niewielki udział fazy &[...]

 Strona 1