Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Alina Maciejewska"

Gospodarka przestrzenna i jej powiązania z geodezją i kartografią

Czytaj za darmo! »

Rzeczywistość dnia dzisiejszego zmusza do racjonalnego zagospodarowania przestrzeni. Wykorzystanie osiągnięć geodezji i kartografii, w tym w szczególności nowoczesnych instrumentów, którymi posługują się one w planach zagospodarowania przestrzennego, staje się oczywiste i stwarza możliwości kształcenia kadr wyposażonych zarówno w wiedzę, jak również w umiejętności z pogranicza dyscyplin planowania przestrzennego oraz geodezji i kartografii. Przestrzeń, obok materii, energii i informacji, stanowi przede wszystkim dobro podstawowe dla człowieka. Trudno sobie wyobrazić rozwój współczesnej cywilizacji bez liczenia się z przestrzenią - zarówno z punktu widzenia jej walorów przyrodniczych, jak również przestrzeni jako zasobu. Gospodarując przestrzenią nie zawsze uświadamiamy sobie, że jest ona zasobem wyczerpywalnym i nieodtwarzalnym. Dlatego też gospodarowanie nią powinno być racjonalne i zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Analizując zdjęcie prezentujące obraz naszej planety nocą, dostrzegamy rozświetlone przestrzenie wskazujące na intensywność zużycia energii elektrycznej na poszczególnych kontynentach. Dowodzi to stopnia urbanizacji na tych kontynentach. Pojmowanie przestrzeni jest bardzo zróżnicowane. Literatura przedmiotu podaje różne jej rodzaje:  Przestrzeń absolutna - nieokreślony, nieograniczony i nieskończony obszar mieszczący wszystkie byty przestrzenne, Gospodarka przestrzenna i jej powiązania z geodezją i kartografią*) Ziemia nocą, 2008 r. Źródło: NASA *) Artykuł powstał na bazie wykładu wygłoszonego przez Autorkę w czasie inauguracji roku akademickiego 2009/2010 Wydziału Geodezji i Kartografii. Wydział obecnie kształci studentów na dwóch kierunkach - "Geodezja i Kartografia" oraz "Gospodarka Przestrzenna".  Przestrzeń kosmiczna -[...]

Współczesne problemy gospodarki przestrzennej w świetle wyników badań prezentowanych na Konferencji Naukowej "Jachranka 2011"


  Sekcja Gospodarki Przestrzennej i Katastru Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, wspólnie z Katedrą Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym oraz Zakładem Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, zorganizowały w dniach 16-17 czerwca 2011 r. w Jachrance ogólnokrajową konferencję naukową pod tytułem "Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju". Organizatorzy zainicjowali tym samym cykl spotkań skupiających teoretyków i praktyków mających możliwość wymiany doświadczeń oraz refleksji teoretycznych, dotyczących nowych obszarów badawczych w planowaniu przestrzennym. Patronat honorowy konferencji objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Minister Rozwoju Regionalnego, Państwowa Rada Gospodarki Przestrzennej, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN i Sekcja Gospodarki Przestrzennej i Katastru Komitetu Geodezji PAN oraz JM Rektor Politechniki Warszawskiej. Konferencję swoją obecnością zaszczycili: prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik - Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej oraz europoseł Parlamentu Europejskiego Pani Jolanta Hibner, wygłaszając referat nt. "Wybrane problemy w zakresie gospodarki mieszkaniowej w świetle oczekiwań Unii Europejskiej". Władze Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej reprezentował prof. nadzw. dr hab. inż. Jerzy Balcerzak. Celem konferencji była interdyscyplinarna wymiana poglądów i pre[...]

Refleksje nt. historii rozwoju dyscypliny naukowej Geodezja i Kartografia z okazji Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich DOI:10.15199/50.2019.1.1


  Motto Umiejętności dopotąd są jeszcze próżnym wynalazkiem, może czczym tylko rozumu wywodem, albo próżniactwa zabawą, dopokąd nie są zastosowane do użytku narodów Stanisław Staszic 1. Wprowadzenie Prezentowanie dorobku geodezji w szczególności rozwoju dyscypliny naukowej "Geodezja i Kartografia" utrudnia jej dwoista natura. Od strony badawczej jest to część nauk o Ziemi wyznaczająca wymiary, kształt oraz rozkład pola siły ciężkości naszego globu. Na arenie międzynarodowej ten aspekt geodezji reprezentuje International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG). Od strony utylitarnej geodezja zwykle kojarzyła się z miernictwem wyspecjalizowanym w pomiarach lokalnych, związanych z prowadzeniem mapy zasadniczej i katastralnej (surveying engineering, surveying and maping, cadaster) reprezentowane przez Fédération Internationale des Géomètres (FIG). Prezentując polskie dokonania w dyscyplinie naukowej, jaką stanowi geodezja i kartografia, odwołuję się do przytoczonego powyżej motta Stanisława Staszica. Jest to skrajnie pragmatyczny ogląd nauki, której osiągnięcia nie zawsze przecież dają bezpośrednie efekty. Ze względu na ograniczoną objętość tego artykułu mogę przedstawić tylko osiągnięcia wybranych profesorów tytularnych na tle ówczesnych uwarunkowań. Celem pomiarów geodezyjnych jest określenie położenia w przestrzeni - względem zdefiniowanych układów odniesienia - zmaterializowanych poprzez związane z bryłą ziemską, punkty osnów geodezyjnych. W definicji Helmertowskiej geodezji celem było jedynie wyznaczenie pozycji, ale współcześnie, geodezja to również nauka o zmianach położenia punktów, ich interpretacji i niekiedy nawet analizie przyczyn wraz z geologami, geofizykami i innymi przedstawicielami nauk o Ziemi. Niegdyś problematyką geodezji globalnej zajmowano się jedynie przy pomiarach dużych obszarów (sieci krajowe, kontynentalne), podczas których trzeba uwzględniać kształt Ziemi i jej pola ciężkości - jest to zadanie ge[...]

Relacja z konferencji naukowej nt. "Gospodarka przestrzenna w naukach technicznych", zorganizowanej z okazji 10-lecia istnienia kierunku studiów Gospodarka Przestrzenna na Wydziale GiK PW DOI:

Czytaj za darmo! »

W dniach 8-9 października 2015 w Małej Auli PW odbyła się Konferencja Naukowa pt. "Gospodarka Przestrzenna w Naukach Technicznych". Organizatorem konferencji była Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W organizację Konferencji włączyli się również studenci z Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej, działającego na Wydziale GiK PW. Jednym z celów spotkania było podsumowanie 10-letniego okresu studiów na kierunku Gospodarka Przestrzenna prowadzonego na Wydziale Geodezji i Kartografii PW, wpisujące się w uroczyste obchody j[...]

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej DOI:

Czytaj za darmo! »

29 października 2017 r. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego na Wydziale Geodezji i Kartografii, którą zaszczycił swoją obecnością J.M. Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Jan Szmidt. Uroczystość uświetnili także dziekani wielu wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz innych polskich uczelni, a także przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń, największych firm geodezyjnych oraz mediów branżowych. Licznie przybyli również pracownicy Wydziału, doktoranci, studenci oraz emerytowani pracownicy Wydziału. Inauguracja roku akademickiego to wyjątkowe święto w Uczelni i na Wydziale. Jak podkreślała Dziekan Wydziału profesor Alina Maciejewska, każdy kolejny rok akade[...]

Relacja z Konferencji Naukowej pt. "Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią" szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju


  Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym zorganizowała w dniach 24-25 czerwca 2014 roku w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej ogólnokrajową konferencję naukową pod tytułem "Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju". Patronat honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Główny Geodeta Kraju, Komitet Geodezji PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Jolanta Hibner - Poseł do Parlamentu Europejskiego, JM Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Pierwsza edycja konferencji - "Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju" - zorganizowana przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym w roku 2011 w Jachrance - zgromadziła naukowców i specjalistów wywodzących się z ośrodków z całego kraju. Zgodnie z zamierzeniem organizatorów, konferencja zainicjowała cykliczne spotkania integrujące środowiska naukowe i samorządowe, dające możliwość wymiany doświadczeń oraz refleksji teoretycznych dotyczących nowych obszarów badawczych w planowaniu przestrzennym. Obecna, druga edycja konferencji, będąca kontynuacją i rozwinięciem poprzedniej, miała na celu pogłębienie badań w dziedzinie gospodarki przestrzennej, koncentrując się na czterech głównych blokach tematycznych obejmujących uwarunkowania związane z: planowaniem przestrzennym, procesem inwestycyjnym, organizacją gospodarowania przestrz[...]

 Strona 1