Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Roik"

Biosorpcja jonów Cu(II) na wybranych złożach biosorbentów. Przegląd literatury


  Przedstawiono przegląd ważniejszych pozycji literaturowych dotyczących badań usuwania jonów Cu(II) z roztworów wodnych. W szczególności zaprezentowano wyniki badań teoretyczno- doświadczalnych procesu biosorpcji jonów Cu(II) na różnorodnych materiałach biologicznych (bakterie, grzyby, drożdże, algi) oraz biopolimerach (alginiany i chitozan) zwanych biosorbentami. Z przeprowadzonych badań wynika, że biopolimery ze względu na nietoksyczność, łatwą dostępność oraz niską cenę, jak również możliwość łatwej regeneracji są konkurencyjnymi materiałami do usuwania jonów miedzi w porównaniu do bakterii, grzybów, drożdży, jak również konwencjonalnych adsorbentów (węgiel aktywny, adsorbenty polimerowe i zeolity). A review with 49 refs., of processes for removal of Cu(II) ions from aq. solns. Chitosan and alginates were more efficient biosorbents than bacteria, fungi, yeasts and conventional adsorbents. Substancje szkodliwe występujące w środowisku glebowo-wodnym to pozostałości pestycydów oraz związki metali ciężkich. O ile zanieczyszczeniom powodowanym przez związki organiczne powstałe na skutek zabiegów agrotechnicznych można łatwo zapobiec, poprzez ograniczenie ich stosowania, o tyle emisja metali ciężkich jest poważniejszym problemem, gdyż pochodzi ona z różnorodnych gałęzi przemysłu (hutniczego, energetycznego i wydobywczego). Nieracjonalne stosowanie miedzi w rolnictwie może doprowadzić do nadmiernej jej koncentracji w glebach a następnie w roślinach, zwierzętach oraz w organizmie człowieka1, 2). Metale ciężkie występujące w środowisku stanowią poważny problem dla zdrowia ludzi i zwierząt. Ścieki przemysłowe, w których zawarte są metale ciężkie są istotnym zagrożeniem środowiskowym. Ze względu na ich niskie stężenia w fazie ciekłej są one bardzo trudne do usunięcia. Poprzez łatwą akumulację w glebie mogą one przeniknąć do organizmów żywych wykazując toksyczne działanie1, 3). Jednym z najbardziej toksycznych metali ciężkich jes[...]

 Strona 1