Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"KAMIL KULESZA"

Termoporymetria makroporowatych kationitów sulfonowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania metodyczne nad zastosowaniem termoporymetrii do ilościowego charakteryzowania struktury porowatej makroporowatych kationitów sulfonowych w stanie spęcznionym wodą. Technika ta wykorzystuje zależność temperatury topnienia kryształów jednoskładnikowej cieczy zestalonej w porach materiału porowatego od ich wielkości. Pokazano procedurę badania wykorzystującą komplementar[...]

Wybrane aspekty zastosowania reakcji izomeryzacji w technologii bisfenolu A

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zależności stałej równowagi oraz ciepła reakcji izomeryzacji 2-(2-hydroksyfenylo)- 2-(4-hydroksyfenylo)propanu do 2,2-bis- (4-hydroksyfenylo)propanu od temperatury. Oceniono, że zarówno udział izomerów w stanie równowagi, ciepło reakcji, jak i jej szybkość nie stanowią przeszkody w zastosowaniu reakcji w procesie przemysłowym. W trakcie badań produktów ubocznych powstających podczas prowadzenia izomeryzacji zwrócono uwagę na powstawanie 1,1-spiro-bis-(3,3-dimethyl-6-indanolu) oraz zwiększenie zawartości dimerów cyklicznych izopropenylofenoli. The p-HOC6H4(o-HOC6H4)CMe2 (I) component of the mother liq. from ion exchange resin-catalyzed synthesis of (p- HOC6H4)2CMe2 (II) made of PhOH and Me2CO was isomerized to II in presence a com. macroporous cation exchange [...]

Badania nad otrzymywaniem poliwęglanu bisfenolu A metodą transestryfikacji stopowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono nowoczesny proces produkcji aromatycznych poliwęglanów z węglanu dimetylu oraz roztworu bisfenolu A w fenolu. Poliwęglany otrzymywano metodą dwuetapową. Synteza prepolimeru (oligomerów poliwęglanu) została przeprowadzona metodą destylacji katalitycznej w obecności tlenku dibutylocyny jako katalizatora. Prezentowane prace dotyczyły drugiego etapu syntezy, czyli etapu polikondensacji prepolimeru do wielkocząsteczkowego poliwęglanu. Badano wpływ warunków syntezy na masę cząsteczkową poliwęglanu. Porównano katalityczną reaktywność dwóch związków: tlenku dibutylocyny i trifenyloantymonu. Zbadano efekt dodawania węglanu difenylu do mieszaniny reakcyjnej i jego wpływ na masę cząsteczkową. Me2CO3 was transesterified with PhOH to a mixt. of Ph2CO3 and PhMeCO3 converte[...]

Badania nad otrzymywaniem dodatków obniżających palność wybranych tworzyw sztucznych

Czytaj za darmo! »

Opisano wstępne wyniki badań dotyczących technologii otrzymywania antypirenów na bazie bisfenolu A i fosforanów fenylowych. Wykonano serię syntez mieszaniny chlorofosforanów fenylowych z wykorzystaniem destylacji jako etapu oczyszczania produktów. Jako prekursorów katalizatora użyto tlenku magnezu oraz, w celach porównawczych, magnezu stosowanego powszechnie w przemyśle. POCl3 was reacted[...]

 Strona 1