Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"JAN BARANIAK"

Zmiana struktury krajowego asortymentu barwników metalokompleksowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Wykazano, że częściowa zmiana asortymentu w grupie barwników metalokompleksowych przeznaczonych do barwienia włókien proteinowych i poliamidowych może przyczynić się do zmniejszenia zużycia surowców i pracochłonności w procesie produkcji omawianych barwników, do polepszenia jakości tych wyrobów oraz do zwiększenia ekonomicznej efektywności ich wytwarzania i eksportu. W latach 1984 -f- 1987 w Zakładach Chemicznych "Organika-Zachem" w Bydgoszczy, w ścisłej współpracy z Ośrodkiem Badawczo- Rozwój owym Przemysłu Barwników "Organika" w Zgierzu, uruchomiono produkcję sulfonowych barwników metalokompleksowych typu 1:2 i wprowadzono je na rynek pod ogólną nazwą Gryfalanyl^3). W skład Gryfalanów wchodzą symetryczne disulfonowe kompleksy chromowe lub kobaltowe oraz asymetryczne disulfonowe kompleksy chromowe i asymetryczny monosulfonowy kompleks chromowy. Charakteryzują się one bardzo dobrymi właściwościami kolorystycznymi i użytkowymi1 , 4 , 5 ) w procesie barwienia włókien proteinowych i poliamidowych oraz skóry, a produkcję Gryfalanów cechuje duża ekonomiczna efektywność6 ). Popyt na barwniki metalokompleksowe, pomimo stałego wzrostu wielkości ich produkcji, wciąż jest bardzo duży, zarówno w kraju, jak i za granicą. Ponieważ ceny importowanych (głównie z drugiego obszaru płatniczego)7 ) chemicznych i kolorystycznych odpowiedników są wysokie, zatem krajowa produkcja barwników Mgr inż. Jan BARANIAK w roku 1976 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. Pracuje jako starszy specjalista w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Barwników "Organika" w Zgierzu. Specjalność - barwniki, produkty organiczne. PRZEMYSŁ CHEMICZNY 70/1 (1991) Tabela 1. Porównanie zużycia podstawowych surowców do produkcji Czerni gryjklanowej RL11] i Czerni gryfalanowej S-2RL12) Parametry techniczne procesu Czerń gryfalanowa RL (barwnik symetryczny) Czerń gryfalanowa S-2RL* (barwnik asymetryczny) Różnica wielkości produkcji i zużycia surowców [t/[...]

Ogólna sytuacja w produkcji barwników w Polsce DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono obecny stan produkcji barwników w Polsce w porównaniu z rozwojem tej branży w trzydziestoleciu powojennym i produkcją w innych krajach świata. Przedstawiono przyczyny kryzysu w przemyśle barwników w Polsce po 1978 r. Wskazano na negatywne skutki dalszego ograniczania rozmiarów produkcji barwników w Polsce. Zaproponowano przedsięwzięcia mające służyć przezwyciężeniu kryzysu w polskim przemyśle barwników. Przemysłowe wytwarzanie organicznych barwników syntetycznych ma w Polsce już prawie stuletnią tradycję. Dynamiczny rozwój polskiego przemysłu barwnikarskiego nastąpił w latach 1950-^1978 Mgr inż. Jan BARANIAK w roku 1976 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Łódzkiej. Pracuje jako starszy specjalista w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Barwni- к ów "Organika" w Zgierzu. Specjalność - barwniki, półprodukty organiczne. i 33 lata po II wojnie światowej stan produkcji barwników w Polsce był - na tle czołowych państw przemysłowych - zupełnie dobry1 +4) (rys. 1). Jak widać, wszystkie wysoko rozwinięte kraje wytwarzają barwniki, a niektóre z nich (USA, RFN, Francja, Japonia) intensyfikują ich produkcję. Około 90% światowej produkcji barwników powstaje w 10 krajach uwzględnionych na rys. 1. Poziom produkcji barwników jest jednym ze wskaźników przynależności do grupy państw rozwiniętych przemysłowo. Niestety, w Polsce obserwuje się od 1978 r. wyraźny regres produkcji barwników1'*'31 (rys. 2), zwłaszcza w zestawieniu z przewidywanym na początku lat siedemdziesiątych rozwojem branży barwnikarskiej do 1990 r. 1 '3> Zakładane wówczas zwiększenie wielkości produkcji w latach 1975 -г-1990 obrazuje przerywana linia na rys. 2. Zgodnie z tymi planami produkcja barwników w Polsce w 1985 r. miała wynieść ok. 40 tys. t, a w 1990 r. ok. 50 tys. t, tzn. osiągnąć poziom produkcji w Anglii, Francji lub Japonii. Z pewnością na obecny stan polskiego przemysłu barwnikarskiego miało wpływ ogólne pogorszenie sytuacji gospodarcze[...]

Możliwości zwiększenia opłacalności eksportu polskich barwników DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono przyczyny małej efektywności eksportu polskich barwników. Stwierdzono, że efektywność tę można poprawić zmieniając strukturę asortymentu barwników oraz kierunki ich eksportu. średnio o ok. 8%4 ) , można oszacować, że średnie ceny barwników w imporcie do 10 największych odbiorców (bez ZSRR) kształtowały się następująco (w USD/kg): 7,4 (1983 r.), 6,8 (1984 r.), 6,65 (1985 r.), 9,2 (1986 r.) i 10,6 (1987 r.). W latach 1978 -r 1988 wartość polskiego eksportu barwników istotnie się zmniejszyła (rys. 1). Było to wynikiem bardzo wyraźnego spadku ich produkcji w tym okresie1 } . Jednak główną przyczyną małej efektywności naszego eksportu barwników jest zdecydowanie zła struktura asortymentu, a także niewłaściwe kierunki sprzedaży. W tabelach 1 i 2 zamieszczono dane2 ) obrazujące udziały ilościowe i wartościowe polskiego eksportu barwników do krajów obydwu obszarów płatniczych oraz te same dane dotyczące dwunastu największych odbiorców polskich barwników (powyżej 1001) w 1988 r. W tabeli 3 przedstawiono klasyfikację wspomnianych odbiorców według wartości relacji pomiędzy udziałem wartościowym i ilościowym uzyskiwanej w eksporcie oraz podano średnie ceny otrzymane w 1988 r.3 [...]

Antrachinon - cenny surowiec w syntezie barwników DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono znaczenie antrachinonu jako surowca w syntezie barwników. Stwierdzono, że związek ten oraz jego pochodne są niedostatecznie wykorzystane w polskim przemyśle barwników. Zaproponowano podjęcie krajowej produkcji antrachinonu oraz półproduktów i barwników na nim opartych w skali większej niż dotychczasowa. Od ponad 100 lat antrachinon jest wykorzystywany jako surowiec w przemyśle organicznym. Otrzymuje się go dwoma sposobami: przez utlenianie antracenu lub kondensację benzenu z bezwodnikiem ftalowym i następnie cyklizację. Pierwszy sposób ma istotne znaczenie przemysłowe. Surowcem do produkcji antrachinonu jest przede wszystkim smoła węglowa. Antrachinon stosuje się głównie w przemyśle barwników i w przemyśle papierniczym. Jest ważnym surowcem służącym do otrzymywania Mgr inż. Jerzy JABŁOŃSKI w roku 1957 ukończył Wydział Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej (technologia syntetycznych środków zapachowych). Jest adiunktem, kierownikiem Ośrodka Normalizacyjnego w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Barwników "Organika" w Zgierzu. Specjalność - technologia barwników. wielu barwników kadziowych, zawiesinowych, kwasowych, reaktywnych, zasadowych, a także barwników bezpośrednich charakteryzujących się znakomitymi parametrami jakościowymi. Tabela 1. Udział surowców: antrachinonu, naftalenu i benzenu w znanych strukturach barwników Surowiec Liczba brwników Udział surowców [%] Antrachinon ok. 600 9,5 Naftalen ok. 2300 36 Benzen ok. 3500 54,5 Razem ok. 6400 1 0 0 W tabeli 1 przedstawiono procentowy udział ant[...]

 Strona 1