Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Włodzimierz Kosiński"

Zarządzanie ryzykiem w planowaniu badań w locie statku powietrznego


  W referacie omówiono podstawowe elementy planowania badań w locie statku powietrznego. Przedstawiono sposób oceny elementów stwarzających zagrożenie dla realizacji badań, szacowanie ryzyka związanego z tymi elementami. Omówiono sposób opracowania programu badań pod kątem optymalizacji terminów wykonania i kosztów na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka.Badania statków powietrznych (SP) prowadzone są dla statków nowo opracowywanych, modernizowanych i wytwarzanych seryjnie, a także dla wyposażenia montowanego na tych statkach. Podstawowym celem badań w locie SP jest potwierdzenie zgodności obiektu z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej, przepisach budowy statków powietrznych, normach i w wymaganiach klienta. Projekt badań nowych konstrukcji oprócz potwierdzenia parametrów technicznych SP powinien zapewnić minimalizację ryzyka powstania niebezpieczeństwa w lotach badawczych. Trafność opracowania programów badań oraz właściwe ich przeprowadzenie ma istotny wpływ na zachowanie bezpieczeństwa podczas eksploatacji SP. W ramach badań w locie SP określane są: cechy fizyczne i funkcjonalne; stopień spełnienia przez badany statek powietrzny specyfikacji technicznej; jego przydatność do wykonywania przyszłych zadań; poprawność zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych, obsługiwalność, nieuszkadzalność oraz warunki bezpieczeństwa w procesie eksploatacji; własności pilotażowe i eksploatacyjne; poprawność pracy nowo zabudowanych urządzeń i instalacji; ocena zestawów wyposażenia indywidualnego i grupowego statku powietrznego, zapewniającego użytkowanie i obsługiwanie statku powietrznego; potwierdzenie wzorca do modernizacji istniejących i produkcji seryjnej nowo produkowanych statków powietrznych; zgodność charakterystyk prototypu z wymaganiami oraz określenie możliwości wprowadzenia go na wyposażenie i przekazanie do produkcji seryjnej; zgodność wyrobu (SP, wyposażenia) z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz[...]

Zarządzanie ryzykiem w pracach rozwojowych - zagrożenia a może szanse


  Zagadnienia dotyczące zarządzania ryzykiem podczas realizacji prac rozwojowych przez jednostkę badawczą.Wprowadzenie Podstawową misją Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych wspomagających eksploatację lotniczej techniki wojskowej oraz szkolenie z zakresu techniki lotniczej. Misja ta obejmuje m.in. następujące dziedziny: Projektowanie i integrację systemów lotniczych. Systemy logistyczne. Niezawodność i bezpieczeństwo. Bezzałogowe statki powietrzne. Systemy szkolenia w tym e-learningu. Uzbrojenie lotnicze. Infrastrukturę lotniskową i drogową. Zamienniki paliw, cieczy roboczych i smarów. Wykorzystanie biokomponentów w lotniczych produktach MPS. Awionikę. Konstrukcje lotnicze. Napędy. Podstawowym celem działalności jest zaspokojenie potrzeb i wymagań klientów, zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania przy jednoczesnym spełnieniu wymagań prawnych oraz osiągnięciu założonych wyników ekonomicznych. Wdrożony system zarządzania spełnia wymagania dokumentów standaryzacyjnych serii AQAP, norm: ISO 9100, ISO 9001, ISO17025, ISO 45001 i obowiązujących przepisów prawnych, w tym: ustawy o koncesji MSW, ustawy WSK, ustawy OiB, prawa lotniczego, decyzji MON. Należy zaznaczyć, że realizowane zamówienia mają charakter jednostkowy i niepowtarzalny, dlatego też podstawą wdrożonego systemu zarządzania jest zarządzanie projektami. Przy tak przyjętych założeniach szczególnie istotna jest ocena skuteczności i efektywności systemu wykorzystywanego do realizacji prac rozwojowych. Skuteczność realizacji prac rozwojowych S można rozpatrywać jako relację R opisaną na zbiorach celów dotyczących realizacji projektu C oraz osiągniętych wyników W [1]. S=R (C,W) (1) gdzie: C= {ci} - zbiór ustanowionych celów dla projektu W= {wi} - zbiór osiągniętych wyników realizacji projektu R= {ri} - zbiór relacji pomiędzy celami ci i wynikami wi i - i-ty cel dotyczący projektu i odpowiadający mu wynik [...]

 Strona 1