Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Anna GOLIJANEK-JĘDRZEJCZYK"

Analiza metrologiczna metody z przesunięciem ψ do pomiaru impedancji pętli zwarciowej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy metrologicznej metody z przesunięciem ψ pomiaru impedancji pętli zwarciowej, w której pomiar opiera się o wyznaczenie składowych ortogonalnych fazora napięcia. Celem tej analizy jest sprawdzenie, które z parametrów miernika decydująco wpływają na dokładność pomiaru impedancji pętli. Abstract. This paper presents measurement results of metrology analysis of method with shift ψ for loop impedance measurement. Loop impedance measurement in this method is based on determination of the orthogonal voltage components The analysis goal is checking, which instrument parameters are the most important for accuracy of loop impedance measurement. (Metrology analysis of method with shift ψ for loop impedance measurement). Słow[...]

Szacowanie standardowej niepewności złożonej pomiaru impedancji pętli zwarciowej wyznaczonej metodą z przesunięciem 

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki szacowania standardowej niepewności złożonej pomiaru impedancji pętli zwarciowej wyznaczonej metodą z przesunięciem . Przeanalizowano wpływ niepewności rezystancji obciążenia pomiarowego, niepewności pomiaru napięć, niepewności pomiaru okresu oraz przesunięcia  na dokładność pomiaru impedancji pętli zwarcia Abstract. This article presents the results of the combined standard uncertainty of loop impedance determined by the shift  method. The first step of the uncertainty analysis was to estimate the sensitivity of the shift  method to main error sources: the load resistor R0, voltages measurement E and U, the period T and the shift  measurement. The next step of the uncertainty analysis was to estimate the following variances: the load measurement resistor u2(R0),voltage measurement u2(E) and u2(U), the period measurement u2(T) and the shift measurement u2(). (Combined standard uncertainty estimation of loop impedance measurement determined by the shift  method). Słowa kluczowe: impedancja pętli, metoda wektorowa, niepewność pomiaru. Keywords: loop impedance, vector method, measurement uncertainty, analysis, measurement, meter. Wstęp Metoda z przesunięciem  jest metodą umożliwiającą wyznaczenie impedancji pętli zwarcia w oparciu o fazory napięcia, dzięki czemu pozwala ona na znacznie dokładniejszy pomiar impedancji niż klasyczne metody pomiaru impedancji pętli [1]. Kolejną zaletą tej metody jest obciążenie pomiarowe o charakterze rezystancyjnym co powoduje, że miernik wykorzystujący tę metodę jest mniejszych gabarytów i o mniejszej masie niż mierniki działające zgodnie z klasycznymi metodami. Dotąd przeprowadzono analizę metrologiczną metody pomiaru impedancji pętli metodą z przesunięciem  w oparciu o teorię błędów [1]. Ze względu na fakt, że we współczesnej metrologii, do określen[...]

Estimation of the uncertainty of the AC/AC transducer output voltage DOI:10.15199/48.2015.10.33

Czytaj za darmo! »

The paper presents a methodology for estimating uncertainty of voltage transducers processing function, on the example of CYVS411D07 voltage transducers. The analysis was conducted using the method based on the GUM Guide propagation of uncertainty law and the determination of the coverage factor based on the effective number of degrees of freedom (t-Student distribution). The paper also presents example evaluation results of measured voltage uncertainty for a few selected voltage and frequency values. Streszczenie. W referacie zaprezentowano metodologię szacowania niepewności funkcji przetwarzania przetwornika napięciowego, na przykładzie przetworników napięciowych CYVS411D07. Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu metody opartej na Przewodniku GUM z zastosowaniem prawa propagacji niepewności oraz wyznaczeniem współczynnika rozszerzenia na podstawie efektywnej liczby stopni swobody (rozkładu t-Studenta). W artykule przedstawiono także przykładowe wyniki oceny niepewności pomiaru napięcia, dla kilku wybranych wartości napięcia oraz częstotliwości. (Szacowanie niepewności napięcia wyjściowego przetwornika AC/AC). Keywords: AC/AC transducer, uncertainty estimation, analytical method Słowa kluczowe: przetwornik AC/AC, oszacowanie niepewności, metoda analityczna Introduction According to science of measurement methodology, it is required to present the measurement result together with the estimated value of the expanded uncertainty [1, 2, 3, 4, 5]. Therefore, by making measurements of various physical quantities in all fields of science and technology [4, 5, 6], it is necessary to estimate the uncertainty of measurement results. Due to the fact that voltage converters are used in almost every field of science, it is necessary to develop a methodology for estimating uncertainty of these transducers. The article presents the methodology of estimating the uncertainty of CYVS411D07 voltage transducers. A traditional approach to determini[...]

Uchyb, błąd, niepewność - geneza określania niedokładności w miernictwie elektrycznym DOI:10.15199/48.2017.09.26

Czytaj za darmo! »

Każda osoba wykonująca pomiary ma świadomość, że wynik pomiaru, czyli procesu doświadczalnego wyznaczenia jednej lub więcej wartości wielkości, które w zasadny sposób mogą być przyporządkowane wielkości, zawsze różni się od prawdziwej wartości wielkości mierzonej [1]. Innymi słowy estymata menzurandu (wielkości mierzonej) różni się od wartości prawdziwej, a wynik pomiaru jest jedynie przybliżeniem prawdziwej wartości wielkości mierzonej. Powodów niedokładności pomiarów może być wiele. Najczęściej wynika ona z: - niedokładności zmysłów człowieka - obserwatora, np. podczas odczytu wyniku z przyrządu pomiarowego, - niedokładności metod pomiarowych, - niedokładności przyrządów pomiarowych, - zmienności warunków otoczenia (np. temperatury, wilgotności itd.), - przybliżeń stałych fizycznych i zaokrągleń wyników. Dlatego konieczne jest wyznaczenie stopnia przybliżenia do wartości prawdziwej i podawanie go jednocześnie z wynikiem. Tylko wtedy wyniki niosą informację o jakości wykonanych pomiarów i tylko wtedy mogą być ze sobą porównywane [2]. Sposoby określenia i metody wyznaczenia miary jakościowej wyniku zmieniały się przez lata. Przez długi czas były to błąd i uchyb. Obecnie, zgodnie z zaleceniami obowiązującego słownika metrologii VIM [1] jest to niepewność pomiaru. Zmiany te odzwierciedlone są w używanym słownictwie elektrotechnicznym. W artykule przedstawiono dyskusję związaną z określeniami błędu i uchybu oraz przyjęcie terminologii dotyczącej teorii niepewności pomiaru. Początki słownictwa elektrotechnicznego w Polsce Prace nad polskim słownictwem elektrotechnicznym zostały zapoczątkowane w 1899 roku przez powołanie Komisji Słownictwa wśród innych komisji Delegacji Elektrotechnicznej przy Sekcji Technicznej Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Popierania Rosyjskiego Przemysłu i Handlu w Warszawie. W jej skład wchodzili: Kazimierz Obrębowicz, Marian Lutosławski, Jan Rzewnicki, później dołączył Mieczysław Pożaryski [3]. [...]

Estimation of the uncertainty of the LEM CV 3-500 transducers conversion function DOI:10.15199/48.2015.08.03

Czytaj za darmo! »

The paper presents the methodology for estimating uncertainty of a voltage transducer conversion function based on the example of LEM CV 3-500 transducer. The analysis was performed using the method based on the GUM Guide propagation of uncertainty law and the Monte Carlo numerical method. The article also presents a comparative analysis of the results of a voltage measurement evaluation done using the Monte Carlo simulation method, and results obtained with the use of the propagation of uncertainty law method, for a few selected voltage and frequency values. Streszczenie. W referacie zaprezentowano metodologię szacowania niepewności funkcji przetwarzania przetwornika napięciowego, na przykładzie przetwornika LEM CV 3-500. Analizę przeprowadzono przy wykorzystaniu metody opartej na Przewodniku GUM z zastosowaniem prawa propagacji niepewności oraz metody numerycznej Monte Carlo. W artykule przeprowadzono także analizę porównawczą wyników oceny pomiaru napięcia metodą symulacji Monte Carlo oraz wyników uzyskanych metodą związaną z prawem propagacji niepewności, dla kilku wybranych wartości napięcia oraz częstotliwości. (Szacowanie niepewności funkcji przetwarzania przetwornika napięciowego na przykładzie przetwornika LEM CV 3-500). Keywords: measurement uncertainty, Monte Carlo method, transducers. Słowa kluczowe: niepewność pomiaru, metoda Monte Carlo, przetworniki pomiarowe. Introduction In accordance with the requirements of modern metrology [1], it is necessary to present measurement results with their estimated standard or expanded uncertainty [1, 2, 3, 4, 5]. Hence, in all fields of science and technology, such as bearing diagnosis [6], measurement of electrical quantities [7] and biomedical measurements [8]; it is necessary to estimate the uncertainty of the measurements. Due to the extensive use of voltage converters in solving various problems of measurement, authors decided to develop a methodology for estimating the uncertai[...]

Szacowanie estymaty menzurandu temperatury skóry człowieka podczas próby wysiłkowej DOI:10.15199/48.2019.11.20

Czytaj za darmo! »

Prawidłowo wykonany pomiar wymaga, by jego wynik uzupełniony był parametrem jakościowym charakteryzującym ten pomiar, czyli oceną niedokładności [1, 2]. Ważne jest nie tylko rzetelne i sumienne wyznaczanie niepewności pomiaru, ale także staranne oszacowanie prawidłowej wartości estymatora menzurandu. Zgodnie z przewodnikiem GUM [1] estymator menzurandu obliczany jest najczęściej, jako wartość średnia arytmetyczna wyników. Takie podejście jest słuszne przy założeniu, że obserwacje są niezależne, ich liczba jest dostatecznie duża i można je opisać rozkładem normalnym [3]. W większości analiz metrologicznych autorzy postępują zgodnie z zaleceniami przewodnika. Jeżeli obserwacje nie mają rozkładu normalnego to uzasadnionym jest stosowanie innych estymatorów menzurandów [3]. Autorzy niniejszej publikacji w poprzednich opracowaniach związanych z szacowaniem niepewności pomiaru temperatury skóry człowieka podczas próby wysiłkowej [4] postępowali zgodnie z zaleceniami podanymi w przewodniku GUM. Celem niniejszej publikacji jest analiza zasadności takiego podejścia. Pomiar temperatury skóry człowieka Obecnie w medycynie, w celu określenia ogólnej wydolności tlenowej organizmu człowieka, stosowane są dokładne, bezinwazyjne i bezpieczne metody pomiarowe. Jednymi z takich badań są wysiłkowe badania sercowo- płucne - CPET (ang. cardiopulmonary exercise test) [5, 6]. Badanie takie, najczęściej realizowane w formie testu spiroergometrycznego, może zostać przeprowadzone zarówno dla pacjentów cierpiących na schorzenia układu krwionośnego czy oddechowego jak również dla osób czynnie uprawiających sport i pozwala określić maksymalny pobór tlenu (VO2max). Tego typu test jest najczęściej realizowany podczas narastającego wysiłku i umożliwia uzyskanie informacji na temat zmian w stężeniach wydychanych gazów: tlenu (pO2) i dwutlenku węgla (pCO2), saturacji krwi tlenem (SpO2), częstości skurczów serca (HR) i ciśnienia tętniczego krwi (BP) o[...]

Wpływ oczyszczenia danych pomiarowych na wyznaczenie wartości przepływu masowego za pomocą kryzy DOI:10.15199/48.2019.11.14

Czytaj za darmo! »

Znajomość prawidłowej wartości strumienia masy przepływającej cieczy jest ważna ze względu na fakt, iż występuje on w wielu procesach technologicznych, a także jego pomiar jest istotnym zagadnieniem badawczym. Jedną z najczęściej stosowanych metod pomiaru przepływu jest metoda z wykorzystaniem kryzy pomiarowej. Kryza to cienka tarcza wmontowana w rurociąg. Zaletami tego typu przepływomierza jest prosta konstrukcja, wysoka niezawodność działania oraz możliwość zastosowania w szerokich zakresach ciśnienia i temperatury [1, 2, 3]. Współcześnie wymaga się, aby wraz z prezentowanym wynikiem pomiaru przedstawiany był także parametr jakościowy charakteryzujący ten pomiar, czyli ocena niedokładności pomiaru - niepewność pomiaru [3, 4, 5, 6, 7]. Często w przypadku badań doświadczalnych występują silne, systematyczne i nieznane oddziaływania czynników zakłócających pomiar [8], których efektem jest znacznie większy rozrzut wyników, a tym samym nieprawidłowa wartość estymaty menzurandu oraz niepewności typu A. W niniejszym artykule przedmiotem zainteresowania autorów jest przeprowadzenie analizy wpływu oczyszczenia eksperymentalnych wyników pomiaru przepływu wody z dryftu i sprawdzenie, jak taka obróbka danych wpłynie na wartość estymaty menzurandu masowego natężenia przepływu oraz wartość niepewności typu A. Badania doświadczalne Zasada pomiaru z wykorzystaniem kryzy pomiarowej polega na tym, że strumień cieczy przepływający w przewodzie ulega przed zwężką przewężeniu. Natomiast za zwężką osiąga on minimalny przekrój, po czym strumień rozszerza się stopniowo wypełniając całą objętość przewodu. Ciśnienie płynu przed kryzą nieco wzrasta i zmniejsza się do minimum za kryzą w najwęższym przekroju strumienia. Dalej wskutek spadku prędkości ciśnienie znów wzrasta, nie osiągając jednak wartości ciśnienia przed zwężką. Strata części ciśnienia jest wywołana stratą energii na tarcie i tworzenie się wirów. Jej wartość zależy od kształtu prze[...]

 Strona 1